Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 12

Được đăng lên bởi atnguyenbtm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN TIN 12
Tuần 33
Tiết PPCT: 41
Ngày soạn: 29/03/2015
Ngày giảng: 01/04/2015

CHƯƠNG 3: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
§11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Biết các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó



trong quá trình tạo lậ hệ QTCSDL.
2. Về kỹ năng:


Liên hệ với các thao tác cụ thể ở chương II.

3. Về thái độ:


Tự giác, tích cực trong học tập

II. CHUẨN BỊ:
1.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề và thao diễn minh
họa.

2.

Phương tiện:
o Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu (nếu có)...
o Học sinh: Sách giáo khoa, tập vở.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (1’)
- Ổn định lớp
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Hãy nêu các thao tác cập nhật cơ sở dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho VD minh hoạ?
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động: Tìm hiểu về cách khai thác
CSDL(35’)
a. Xắp xếp các bản ghi.
- Công việc mà HQTCSDL phải thực hiện
là gì?
- Các bản ghi được xắp xếp theo cái gì?
- Một trong những việc mà 1 hệ quản trị
cơ sở dữ liệu phải thực hiện là tổ chức
hoặc cung cấp các phương tiện truy cập
các bản ghi theo một trình tự nào đó.
- Các bản ghi có thể xắp xếp theo 1 hoặc
nhiều trường.

Hoạt động của HS

Nội dung
3. Khai thác CSDL:
a. Sắp xếp các bản ghi :
Một trong những việc mà một hệ
- HS đọc sgk, suy nghĩ trả QTCSDL thường phải thực hiện là khả
lời câu hỏi
năng tổ chức hoặc cung cấp phương
- VD: xắp xếp danh sách
tiện truy cập các bản ghi theo một
học sinh theo thứ tự tăng trình tự nào đó. Ta có thể hiển thị trên
dần của cột tên, theo thứ
màn hình hay in ra các bản ghi theo
tự giảm dần của cột điểm
trình tự này. Các bản ghi có thể được
toán….
sắp xếp theo nội dung của một hay
nhiều trường.

1

GIÁO ÁN TIN 12
b. Truy vấn cơ sở dữ liệu.
Truy vấn là gì?
- Truy vấn là 1 dạng lọc có khả năng thu
thập thông tin từ nhiều bảng trong 1
CSDL quan hệ.
- Có mấy cách lọc mà chúng ta đã học?
- Có 2 cách lọc: Lọc theo ô dữ liệu đang
chọn và lọc theo mẫu.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu còn phép nhập
các biểu thức nhằm mục đích gì?
*Mục đích:
- Định vị các bản ghi.
- Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết
xuất thông tin.
- Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập
con các trường.
- Thực hiện các phép toán.
- Thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu
khác.
* Hệ QTCSDL SQL là một công cụ mạnh
nó cho phép người dùng thể hiện truy vấn
mà không cần biết nhiều về cấu trúc
CSDL.
c. Xem dữ liệu.
- Có mấy cách xem dữ liệu...
GIÁO ÁN TIN 12
Tuần 33 CHƯƠNG 3: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Tiết PPCT: 41 §11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
Ngày soạn: 29/03/2015 (Tiết 2)
Ngày giảng: 01/04/2015
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Biết các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phảivai trò, ý nghĩa của các chứcng đó
trong quá trình tạo lậ hệ QTCSDL.
2. Về kỹ năng:
Liên hệ với các thao tác cụ thể ở chương II.
3. Về thái độ:
Tự giác, tích cực trong học tập
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề và thao diễn minh
họa.
2. Phương tiện:
o Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu (nếu có)...
o Học sinh: Sách giáo khoa, tập vở.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (1’)
- Ổn định lớp
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Hãy nêu các thao tác cập nhật cơ sở dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho VD minh hoạ?
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
Hoạt động: Tìm hiểu về cách khai thác
CSDL(35’)
a. Xắp xếp các bản ghi.
- Công việc mà HQTCSDL phải thực hiện
là gì?
- Các bản ghi được xắp xếp theo cái gì?
- Một trong những việc mà 1 hệ quản trị
cơ sở dữ liệu phải thực hiện là tổ chức
hoặc cung cấp các phương tiện truy cập
các bản ghi theo một trình tự nào đó.
- Các bản ghi có thể xắp xếp theo 1 hoặc
nhiều trường.
- HS đọc sgk, suy nghĩ trả
lời câu hỏi
- VD: xắp xếp danh sách
học sinh theo thứ tự tăng
dần của cột tên, theo thứ
tự giảm dần của cột điểm
toán….
3. Khai thác CSDL:
a. Sắp xếp các bản ghi :
Một trong những việc một hệ
QTCSDL thường phải thực hiện là khả
năng tổ chức hoặc cung cấp phương
tiện truy cập các bản ghi theo một
trình tự nào đó. Ta thể hiển thị trên
màn nh hay in ra các bản ghi theo
trình tự này. Các bản ghi thể được
sắp xếp theo nội dung của một hay
nhiều trường.
1
Giáo án tin học lớp 12 - Trang 2
Giáo án tin học lớp 12 - Người đăng: atnguyenbtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 12 9 10 963