Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 8

Được đăng lên bởi nttiensytp
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Trêng THCS Lª Hång Phong
häc 8 

Gi¸o ¸n Tin

Tuần 1
Bài 1 :
NS: 14 – 08 – 12
Tiết 1
MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ND: 16 – 08 – 12
I. Mục tiêu :
 Nhận ra con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh.
 Phát biểu được chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện
nhiều công việc liên tiếp một cách tự động.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án.
2. Học sinh : - Đọc trước bài
- SGK, Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định tổ chức lớp : Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Con người điều khiển máy tính thông qua
cái gì
1. Con người ra lệnh cho
Cho HS nghiên cứu SGK
Nghiên cứu SGK phần 1.
máy tính như thế nào?
- Con người điều khiển máy
Làm thế nào để in văn bản có
Trả lời
tính thông qua lệnh.
sẵn ra giấy.
- Chương trình là cách để con
Con người điều khiển máy
Thông qua lệnh
người chỉ dẫn cho máy tính
tính thông qua cái gì ?
Em hiểu thế nào là chương Nghiên cứu và trả lời theo ý thực hiện nhiều thao tác liên
tiếp một cách tự động.
trình
hiểu
Giải thích về chương trình là
gì
Hoạt động 2 : Tìm hiểu ví dụ rô bốt quét nhà
Cho HS nghiên cứu SGK
Quan sát và nghiên cứu SGK
Em phải ra những lệnh nào
để rôbốt hoàn thành việc
2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà
Trả lời
nhặc rác bỏ vào thùng đúng
(Mô hình SGK)
nơi qui định
- Lập chương trình ra từng
Cho rôbôt chạy trên mô hình
Quan sát và nhớ các thao tác lệnh cụ thể, đơn giản, theo
để hs hình dung bằng trực
trình tự để rôbốt có thể hoàn
thực hiện của rôbốt.
quan
thành tốt nhất công việc.
Nhắc lại các lệnh mà robôt
Yêu cầu hs nhắc lại các lệnh phải làm để hoàn thành công
mà rô bốt phải thực hiện
việc
4. Củng cố
? Qua bài học em cần ghi nhớ những điều gì
5. Hướng dẫn về nhà.
1

 Trêng THCS Lª Hång Phong
häc 8 

Gi¸o ¸n Tin

- Học bài kết hợp SGK
- Làm bài tập 1/8 SGK
* Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Tuần 2
Bài 1 :
NS: 19 – 08 – 12
Tiết 2
MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH ND: 21 – 08 – 12
A. Mục tiêu :
 Trình bày được viết chương trìn...
Trêng THCS Lª Hång Phong Gi¸o ¸n Tin
häc 8
Tuần 1
Tiết 1
Bài 1 :
MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
NS: 14 – 08 – 12
ND: 16 – 08 – 12
I. Mục tiêu :
Nhận ra con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh.
Phát biểu được chương trình cách để con người chỉ dẫn cho máy nh thực hiện
nhiều công việc liên tiếp một cách tự động.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : - SGK, SGV, tài liệu, Giáo án.
2. Học sinh : - Đọc trước bài
- SGK, Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định tổ chức lớp : Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung
Hoạt động 1 : Con người điều khiển máy tính thông qua
cái gì
1. Con người ra lệnh cho
máy tính như thế nào?
- Con người điều khiển máy
tính thông qua lệnh.
- Chương trình là cách để con
người chỉ dẫn cho máy tính
thực hiện nhiều thao tác liên
tiếp một cách tự động.
Cho HS nghiên cứu SGK Nghiên cứu SGK phần 1.
Làm thế nào để in văn bản có
sẵn ra giấy.
Trả lời
Con người điều khiển máy
tính thông qua cái gì ?
Thông qua lệnh
Em hiểu thế nào chương
trình
Nghiên cứu và trả lời theo ý
hiểu
Giải thích về chương trình
Hoạt động 2 : Tìm hiểu ví dụ rô bốt quét nhà
2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà
(Mô hình SGK)
- Lập chương trình ra từng
lệnh cụ thể, đơn giản, theo
trình tự để rôbốt có thể hoàn
thành tốt nhất công việc.
Cho HS nghiên cứu SGK Quan sát và nghiên cứu SGK
Em phải ra những lệnh o
để rôbốt hoàn thành việc
nhặc rác b vào thùng đúng
nơi qui định
Trả lời
Cho rôbôt chạy trên hình
để hs hình dung bằng trực
quan
Quan sát và nhớ các thao tác
thực hiện của rôbốt.
Yêu cầu hs nhắc lại các lệnh
mà rô bốt phải thực hiện
Nhắc lại các lệnh robôt
phải làm để hoàn thành công
việc
4. Củng cố
? Qua bài học em cần ghi nhớ những điều gì
5. Hướng dẫn về nhà.
1
Giáo án tin học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học lớp 8 - Người đăng: nttiensytp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 8 9 10 479