Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 9

Được đăng lên bởi tungdv1612
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS An Khª
TuÇn 10

Gi¸o ¸n Tin häc 9
TiÕt 19:

Ngµy so¹n : 22/10/2014

Bµi thùc hµNH 4: SAO L¦U Dù PHßNG Vµ QUÐT VIRUS (TiÕt 1)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết thực hiện thao tác sao lưu tệp thư mực bằng phương pháp thông thường.
- Thực hiện quét bằng phần mềm diệt virus.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng được phần mềm diệt virus thông dụng (BKAV ).
3. Thái độ :
- Chăm chỉ và nghiêm túc học tập,biết cách bảo vệ máy tính cá nhân và nhà trường
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Phòng máy và cài đặt sẵn phần mềm BKAV.
2.Học sinh: – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (2')
- Kiểm tra sĩ số lớp.Và kiểm tra tình trạng máy hoạt động
2. Kiểm tra bài cũ : (3')
? Tại sao phải bảo vệ thông tin máy tính ?
? Virus máy tính gây ra những tác hại gì và phòng chống như thế nào ?
3. Bài mới
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1 :T¹o th môc vµ sao lu d÷ liÖu(25‘)
- Y/c HS thùc hiÖn c¸ nh©n.
- Thùc hiÖn c¸ nh©n.
1. T¹o th môc vµ sao lu
? T¹o th môc “ Tailieuhoctap ” trªn æ ®Üa
d÷ liÖu
D.
- T¹o th môc: Chuét
? Sao chÐp mét sè tÖp v¨n b¶n, h×nh ¶nh
ph¶i / new folder.
hoÆc trß ch¬i vµo th môc ®ã?
- Sao chÐp d÷ liÖu: chuét
- Q/s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS vµ hph¶i /copy => chuét
íng dÉn.
- Thùc hiÖn theo yªu cÇu , ph¶i /paste.
- KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña c¸c híng dÉn.
- Lý do sao chÐp: Trong
m¸y vµ n/x.
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cã
- Y/c HS h/® nhãm bµn.
- L¾ng nghe, ghi nhí.
thÓ x¶y ra trôc trÆc g©y
? LÝ do v× sao cÇn ph¶i sao lu d÷ liÖu?
- H/® nhãm bµn (3’).
mÊt c¸c phÇn mÒm øng
- Y/c HS b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Thùc hiÖn.
dông vµ c¸c th«ng tin.
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nhËn xÐt, bæ
xung.
- §¹i diÖn mét sè nhãm
* NhËn xÐt, chèt ND.
b¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, bæ xung.
- Nghe, ghi nhí.
Ho¹t ®éng 2 : QuÐt virus (12’)
- Y/c H/® c¸ nh©n.
- H/® c¸ nh©n.
2. QuÐt virus(12’).

Gi¸o viªn : §ç V¨n Tïng

Trang 1

Trêng THCS An Khª

Gi¸o ¸n Tin häc 9

? Copy ch¬ng tr×nh diÖt virus vµo m¸y vµ
ch¹y ch¬ng tr×nh.
? Quan s¸t c¸c tuú chän trong ch¬ng
tr×nh vµ t×m hiÓu néi dung, nhËt kÝ sau
khi ch¬ng tr×nh quÐt xong.
- Q/s¸t, híng dÉn.
- Gäi HS gi¶i thÝch néi dung.
- Gäi HS nhËn xÐt, bæ xung.
- Gi¶i thÝch cho HS vÒ xo¸ tÊt c¶ c¸c
Macro.
* NhËn xÐt, chèt ND.

- ý nghÜa c¸c tuú chän.
- Thùc hiÖn copy CT.
-Macro: c¸c ch¬ng tr×nh
ph©n mÒm ®îc t¹o nªn tõ
file macro.(kh«ng ®îc
- Q/s¸t vµ t×m hiÓu c¸c tuú xo¸).
chän.
- L¾ng nghe, thùc hiÖn.
- C¸ nh©n gi¶i thÝch.
- NhËn xÐt, bæ xung.
- L¾ng nghe.

4. Nhận xét tiết thực hành: (2')
- Qua quá trình th...
Trêng THCS An Khª Gi¸o ¸n Tin häc 9
TuÇn 10 TiÕt 19: Ngµy so¹n : 22/10/2014
Bµi thùc hµNH 4: SAO L¦U Dù PHßNG Vµ QUÐT VIRUS (TiÕt 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết thực hiện thao tác sao lưu tệp thư mực bằng phương pháp thông thường.
- Thực hiện quét bằng phần mềm diệt virus.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng được phần mềm diệt virus thông dụng (BKAV ).
3. Thái độ :
- Chăm chỉ và nghiêm túc học tập,biết cách bảo vệ máy tính cá nhân và nhà trường
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Phòng máy và cài đặt sẵn phần mềm BKAV.
2.Học sinh: – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (2')
- Kiểm tra sĩ số lớp.Và kiểm tra tình trạng máy hoạt động
2. Kiểm tra bài cũ : (3')
? Tại sao phải bảo vệ thông tin máy tính ?
? Virus máy tính gây ra những tác hại gì và phòng chống như thế nào ?
3. Bài mới
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß i dung
Ho¹t ®éng 1 :T¹o th môc vµ sao lu d÷ liÖu(25)
- Y/c HS thùc hiÖn c¸ nh©n.
? T¹o th môc Tailieuhoctap trªn æ ®Üa
D.
? Sao chÐp mét tÖp n b¶n, h×nh ¶nh
hoÆc trß ch¬i vµo th môc ®ã?
- Q/s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña HS h-
íng dÉn.
- KiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña c¸c
m¸y vµ n/x.
- Y/c HS h/® nhãm bµn.
? LÝ do v× sao cÇn ph¶i sao lu d÷ liÖu?
- Y/c HS b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nhËn xÐt,
xung.
* NhËn xÐt, chèt ND.
- Thùc hiÖn c¸ nh©n.
- Thùc hiÖn theo u cÇu ,
híng dÉn.
- L¾ng nghe, ghi nhí.
- H/® nhãm bµn (3’).
- Thùc hiÖn.
- §¹i diÖn mét nhãm
b¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, bæ xung.
- Nghe, ghi nhí.
1. T¹o th môc sao lu
d÷ liÖu
- T¹o th môc: Chuét
ph¶i / new folder.
- Sao chÐp liÖu: chuét
ph¶i /copy => chuét
ph¶i /paste.
- do sao chÐp: Trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng,
thÓ x¶y ra trôc trÆc g©y
mÊt c¸c phÇn mÒm øng
dông vµ c¸c th«ng tin.
Ho¹t ®éng 2 : QuÐt virus (12)
- Y/c H/® c¸ nh©n. - H/® c¸ nh©n.
2. QuÐt virus(12).
Gi¸o viªn : §ç V¨n Tïng Trang 1
Giáo án tin học lớp 9 - Trang 2
Giáo án tin học lớp 9 - Người đăng: tungdv1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 9 9 10 794