Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN VỀ HÀM TRONG ACCESS

Được đăng lên bởi yippee752007
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Cao đẳng Lạc Việt
Môn: Tin học ứng dụng (Microsoft access 2003)
Người soạn: Văn Thị Anh Thư.
Thời gian: 45’

MỘT SỐ TOÁN TỬ VÀ HÀM
TRONG ACCESS
I.MỤC TIÊU:
- Sinh viên nắm được một số các phép toán (toán tử) dùng trong access.
-Sinh viên nắm được công dụng và cấu trúc của một số hàm thường dùng trong
access.
-Sinh viên biết cách sử dụng các phép toán và hàm đã học để tạo ra được biểu thức
khi biết yêu cầu của đề bài.
II.TIẾN TRÌNH:
1.Ổn định tổ chức: (1’)
2. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
I.Nêu ra các toán tử thường sử
dụng trong Access:
-Toán tử số học
-Toán tử so sánh
-Toán tử logic
-Toán tử nối chuỗi
-Một số toán tử khác

HOẠT ĐỘNG
CỦA SV
Lắng nghe và ghi
chép các nội dung
chính.

GHI BẢNG
I.Các toán tử thường sử dụng trong
access:

1.Toán tử số học: sẽ trả về 1 giá
trị
-Nêu ra các toán tử chính:
+,-,*,/,^,\,mod
-Ví dụ:
6+4/2-3*6=? (-10)
3^3-2^3*2=? (11)
15\4-(3+2*2)=? (-4)
17 mod 10=? (7)

2.Toán tử sosánh: trả về true/false
-Nêu ra các toán tử chính:
=,<>,>,>=,<,<=
-Ví dụ:
5>8=? (false)
“abc” >=“ABC”=? (true)

3.Toán tử logic: trả về true/false
-Các toán tử chính: and,or,not
-Ví dụ:
(12 < “B”) and (8>=5)=?(true)
(3 <> “c”) Or (3*2=5)=?(true)
Not (8 <= “H”)=? (false)

4.Toán tử nối chuỗi: trả về chuỗi
mới
-Các toán tử chính: &,+

SV trả lời các ví
dụ

1.Toán tử số học: trả về 1 giá trị
-Cộng,trừ,nhân,chia:+,-,*,/
-lũy thừa: ^
-chia lấy phần nguyên: \
-chia lấy phần dư: mod

2.Toán tử so sánh: trả về true/false (T/F)
-Các toán tử: =,<>,>,>=,<,<=
SV trả lời các ví
dụ

3.Toán tử logic: trả về T/F
-Các toán tử : and,or,not
SV trả lời các ví
dụ

4.Toán tử nối chuỗi: trả về chuỗi mới
-Các toán tử chính: &,+

SV trả lời các ví

-Ví dụ:
“Tin” & “ Học” =? (”Tin Hoc”)
“Tình” + “ Yêu” =? (“Tình Yêu”)
123 + “abc” =? (“123abc”)

dụ

5.Các toán tử khác:
-Like : giống như,trả về T/F
-Between…and: giữa…và…, trả về T/F
-In: trong khoảng giữa 2 giá trị, trả vềT/F

5.Các toán tử khác:
-Like: trả về true/false
“chuỗi A” like “chuỗi B”
Vd:
“Anh” Like “Anh vàEm”=?(false)
“Anh” like “Anh*”=? (true)

SV trả lời các ví
dụ

-Between…and: trả về true/false
“biểu thức” between “gt1”
and “gt2”
Vd:

SV trả lời các ví
dụ

12 Between 1 And 100=? (true)
“D” Between “A” And “E”=?
(true)

-In: trả về true/false
“biểu thức” in (gt1,gt2,...)

SV trả lời các ví
dụ

Vd:
12 In (1,10,100)=? (false)
“D” In (“A”,“D”,“E”)=?(true)

II. Nêu ra các hàm thường sử
dụng trong Access:
-Hàm toán học
-Hàm xử lí chuỗi
-Hàm thời gian
-Hàm điều kiện
-Hàm thống kê

SV lắng nghe và
ghi chép nhữn...



 
MỘT SỐ TOÁN TỬ VÀ HÀM
TRONG ACCESS
I.MỤC TIÊU:
- Sinh viên nắm được một số các phép toán (toán tử) dùng trong access.
-Sinh viên nắm được công dụng và cấu trúc của một số hàm thường dùng trong
access.
-Sinh viên biết cách sử dụng các phép toán và hàm đã học để tạo ra được biểu thức
khi biết yêu cầu của đề bài.
II.TIẾN TRÌNH:
1.Ổn định tổ chức: (1’)
2. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG
CỦA SV
GHI BẢNG
I.Nêu ra các toán tử thường sử
dụng trong Access:
-Toán tử số học
-Toán tử so sánh
-Toán tử logic
-Toán tử nối chuỗi
-Một số toán tử khác
Lắng nghe và ghi
chép các nội dung
chính.
I.Các toán tử thường sử dụng trong
access:
GIÁO ÁN VỀ HÀM TRONG ACCESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN VỀ HÀM TRONG ACCESS - Người đăng: yippee752007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
GIÁO ÁN VỀ HÀM TRONG ACCESS 9 10 719