Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án word bài 1

Được đăng lên bởi nguyensyminh78
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ so¶n th¶o v¨n
b¶n
Microsoft Word

M« ®un 2:

Bµi 1: Giíi thiÖu vµ c¸c thao t¸c ban ®Çu
I- giíi thiÖu

§©y lµ ch¬ng tr×nh n»m trong bé Office cña h·ng
phÇn mÒm næi tiÕng thÕ giíi Microsoft, cã chøc n¨ng so¹n
th¶o v¨n b¶n. §· nhiÒu n¨m nay, nã lu«n ®îc coi lµ phÇn
mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n hay nhÊt trªn thÕ giíi. Sö dông nã ta
cã thÓ t¹o ra ®îc nh÷ng v¨n b¶n tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ
h×nh thøc b×nh thêng ®Õn h×nh thøc ®Ñp

II- c¸c thao t¸c ban ®Çu
1. Khëi ®éng Microsoft Word:
c1. BÊm chuét vµo Icon ( biÓu tîng ) W trªn mµn h×nh Windows
c2. Vµo Start \ Programs\ Microsoft Word ( hay Winword )
2. Tho¸t khái Microsoft Word
c1. Ên tæ hîp phÝm Alt + F4
c2. BÊm chuét vµo nót X (Close) cña cöa sæ Microsoft Word
c3. Vµo File \ Exit

3. M« t¶ cöa sæ Microsoft Word
- Title bar:
Thanh tiªu ®Ò
- Menu bar:
Thùc ®¬n
- Tool bars:
C¸c thanh c«ng cô
+ Standard:
Thanh c«ng cô chuÈn
+ Formating:
Thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng
+ Drawing:
Thanh c«ng cô vÏ
+ Table and Border:
Thanh c«ng cô b¶ng biÓu
......v.v........
- Scroll bar:
Thanh cuén mµn h×nh ( ngang – däc )
- Ruler:
Thíc ( ngang – däc )
- Status bar:
Thanh tr¹ng th¸i
- Vïng so¹n th¶o v¨n b¶n

4. Qui t¾c gâ tiÕng ViÖt
Cã 2 qui t¾c gâ tiÕng ViÖt lµ : Telex vµ Vni
a) Gâ tiÕng ViÖt theo kiÓu Telex
Qui t¾c vÒ ch÷

©= aa
« = oo
ª = ee
¨ = aw
®= dd
¬ = ow hoÆc

= w hoÆc uw hoÆc

Qui t¾c vÒ dÊu
DÊu s¾c:
S
DÊu huyÒn:
F
DÊu hái:
R
DÊu ng·:
X
DÊu nÆng:
J
Xo¸ dÊu:
Z
Söa dÊu: Gâ dÊu míi ®Ì lªn
dÊu cò

VÝ dô: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät = Quee huwowng laf chumf khees ngotj
ViÕt Hoa: Ên Shift + ký tù cÇn viÕt hoa; vÝ dô: A = Shift + a

b) Gâ tiÕng ViÖt theo kiÓu Vni

DÊu s¾c:
1
DÊu huyÒn:
2
DÊu hái:
3
DÉu ngöa:
4
DÊu nÆng:
5
DÊu mò ( ª, « ):
6
DÊu mãc( , ¬ ):
7
DÊu ng·: ( ¨ )
8
DÊu ngang (®):
9
VÝ dô: ViÖt Ph¸p = Vie6t5 Phap1
hoÆc Vie65t Pha1p

5. C¸c phÝm chøc n¨ng thêng dïng trong so¹n th¶o v¨n b¶n
t£N PHÝM

Space bar ( phÝm dµi nhÊt )
Enter
Back Space (
)
Delete
( bèn phÝm )
End
Home

CHøC N¡NG T¦¥NG øNG

C¸ch tõ
Xuèng dßng b¾t buéc
Xo¸ c¸c c¸c ký tù bªn tr¸i con trá
Xo¸ c¸c ký tù bªn ph¶i con trá
DÞch chuyÓn con trá theo híng mòi tªn

DÞch chuyÓn con trá vÒ cuèi dßng
DÞch chuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng

DÞch chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cuèi
cïng cña v¨n b¶n
DÞch chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ®Çu
Ctrl + Home
tiªn cña v¨n b¶n
Lu ý: Ta cã thÓ dïng chuét ®Ó ®Þnh vÞ cho vÞ trÝ bÊt kú cña con trá trªn VB
Ctrl + End

...
M« ®un 2:
M« ®un 2:
HÖ son tho v¨n
HÖ son tho v¨n
bn
bn
Microsoft Word
Microsoft Word
Bµi 1: Giíi thiÖu vµ c¸c thao t¸c ban ®Çu
I- giíi thiÖu
§©y ch ¬ng tr×nh n»m trong Office cña ng
phÇn mÒm næi tiÕng thÕ giíi Microsoft, chøc n¨ng so¹n
th¶o v¨n b¶n. §· nhiÒu n¨m nay, lu«n ® îc coi lµ phÇn
mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n hay nhÊt trªn thÕ giíi. Sö dông nã ta
cã thÓ t¹o ra ® îc nh÷ng v¨n b¶n tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p,
h×nh thøc b×nh th êng ®Õn h×nh thøc ®Ñp
Giáo án word bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án word bài 1 - Người đăng: nguyensyminh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án word bài 1 9 10 848