Ktl-icon-tai-lieu

giao dịch điện tử

Được đăng lên bởi Do Ha Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUIZ 8 – H P
1. Ch ra các ho t

NG I N T

ng ư c minh h a trong hình sau ây

a. ngư i g i rút g n h p

ng và dùng khóa bí m t t o ra ch ký s

b. ngư i nh n rút g n h p
ng rút g n

ng và gi i mã ch ký s

so sánh hai b n h p

c. ngư i g i mã hóa toàn b thông i p c n g i b ng khóa công khai c a ngư i
nh n
d. ngư i nh n ki m tra ch ký s b ng khóa bí m t c a mình
e. ngư i nh n ki m tra tính toàn v n c a h p
ng ã nh n ư c
2. Ch ra các ho t

ng b ng cách so sánh hai h p

ng ư c minh h a sau ây

a. ngư i g i t o ra ch ký s
b. ngư i nh n ki m tra ch ký s b ng khóa công khai c a ngư i g i
c. ngư i g i mã hóa toàn b thông i p c n g i b ng khóa công khai c a ngư i
nh n
d. ngư i nh n gi i mã h p

ng b ng hóa công khai c a ngư i g i

e. ngư i nh n ki m tra tính toàn v n c a h p
ng ã nh n ư c
3. Ch ra y u t KHÔNG ph i là l i ích c a h p
a. An toàn trong giao d ch, ký k t h p

ng b ng cách so sánh hai h p
ng i n t

ng

b. Nâng cao năng l c c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t
c. Thu n ti n và d s d ng
d. Ti n

i v i m i doanh nghi p

th c hi n toàn b các giao d ch i n t qua m ng

4. Ch ra y u t KHÔNG ph i

c i m c a ch ký i n t

a. B ng ch ng pháp lý: xác minh ngư i l p ch ng t
b. Ràng bu c trách nhi m: ngư i ký có trách nhi m v i n i dung trong văn b n
c.
t

ng ý: th hi n s tán thành và cam k t th c hi n các nghĩa vô trong ch ng

d. Duy nh t: ch duy nh t m t ngư i có kh năng ký i n t vào văn b n
5. Hãy ch ra nh ng i u ki n c n lưu ý
i nt

thành công khi giao k t h p

a. Giao d ch v i

i tác áng tin c y: uy tín, năng l c, kinh nghi m...

b. N i dung h p

ng:

y

, chính xác, ch t ch

ng

c. Có các chuyên gia v công ngh thông tin
d. Có các chuyên gia v h p

ng i n t

e. Có ki n th c v thương m i i n t
6. Hãy ch ra nh ng s khác bi t gi a h p
th ng?

ng i n t và h p

ng truy n

a. Ch ký: ch ký tay và ch ký i n t
b. Hình th c: trên gi y, thông i p d li u
c. Hi n nay, h p

ng i n t chưa ư c s d ng r ng rãi trên th gi i

d. N i dung: h p

ng truy n th ng có n i dung ơn gi n hơn

e. H p

ng i n t không th

c ư c b ng m t thư ng

7. Ho t

ng nào ư c minh h a trong hình sau ây

a. ngư i nh n dùng khóa công khai mã hóa h p

ng

b. ngư i nh n g i khóa công khai cho ngư i g i
c. ngư i g i mã hóa h p

mã hóa h p

ng

ng b ng khóa công khai c a mình

d. ngư i g i dùng khóa công khai c a ngư i nh n
8. Ho t

m b o tính bí m t

mã hóa h p

ng

ng nào ư c minh h a trong hình sau ây

a. ngư i g i mã hóa b ng khóa bí m t và ngư i nh n gi i mã b ng khóa công
khai c a ngư i g i
b. ngư i g i t...
QUIZ 8 – HP ĐỒNG ĐIN T
1. Ch ra các hot động được minh ha trong hình sau đây
a. người gi rút gn hp đồng và dùng khóa bí mt to ra ch ký s
b. người nhn rút gn hp đồng gii ch s để so sánh hai bn hp
đồng rút gn
c. người gi mã hóa toàn b thông đip cn gi bng khóa công khai ca người
nhn
d. người nhn kim tra ch ký s bng khóa bí mt ca mình
e. người nhn kim tra tính toàn vn ca hp đồng bng cách so sánh hai hp
đồng đã nhn được
2. Ch ra các hot động được minh ha sau đây
a. người gi to ra ch ký s
b. người nhn kim tra ch ký s bng khóa công khai ca người gi
c. người gi mã hóa toàn b thông đip cn gi bng khóa công khai ca người
nhn
d. người nhn gii mã hp đồng bng hóa công khai ca người gi
e. người nhn kim tra tính toàn vn ca hp đồng bng cách so sánh hai hp
đồng đã nhn được
3. Ch ra yếu t KHÔNG phi là li ích ca hp đồng đin t
a. An toàn trong giao dch, ký kết hp đng
b. Nâng cao năng lc cnh tranh và hi nhp kinh tế quc tế
c. Thun tin và d s dng đối vi mi doanh nghip
d. Tin đề để thc hin toàn b các giao dch đin t qua mng
4. Ch ra yếu t KHÔNG phi đặc đim ca chđin t
a. Bng chng pháp lý: xác minh ngưi lp chng t
b. Ràng buc trách nhim: người ký có trách nhim vi ni dung trong văn bn
c. Đồng ý: th hin s tán thành và cam kết thc hin các nghĩa trong chng
t
d. Duy nht: ch duy nht mt người có kh năng ký đin t vào văn bn
5. Hãy ch ra nhng điu kin cn lưu ý để thành công khi giao kết hp đng
đin t
a. Giao dch vi đối tác đáng tin cy: uy tín, năng lc, kinh nghim...
b. Ni dung hp đồng: đầy đ, chính xác, cht ch
giao dịch điện tử - Trang 2
giao dịch điện tử - Người đăng: Do Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giao dịch điện tử 9 10 558