Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp với phần mềm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0

Được đăng lên bởi Bao Tran
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Baøi 1: Giao tieáp vôùi phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0
Höôùng daãn söû duïng Pro/E Wildfire 5.0 Nguyeãn Vaên Thaønh
4
Baøi 1
GIAO TIEÁP VÔÙI PHAÀN MEÀM
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
Baøi naøy giôùi thieäu veà giao dieän cuûa phaàn meàm Pro/E Wildfire 5.0, heä thoáng menu,
caùch ñònh heä ñôn vò veõ vaø caùc chöùc naêng cô baûn, ñaëc bieät löu yù ñeán 3 khaùi nieäm maët
phaúng veõ, maët phaúng tham khaûo vaø ñoái töôïng tham khaûo, chuùng ta phaûi naém roõ vaø hieåu
thaät kyõ 3 khaùi nieäm naøy, bôûi vì trong quaù trình thieát keá haàu heát caùc leänh ñeàu phaûi duøng
ñeán noù.
Cuoái baøi seõ coù moät thí duï thieát keá ñôn giaûn giuùp chuùng ta tieáp caän vaø laøm quen
vôùi phong caùch thieát keá theo tham soá cuõng nhö caùch hieäu chænh caùc thoâng soá cuûa ñoái
töôïng treân phaàn meàm Pro/E.
Caùc baïn ñöøng baên khoaên ñieàu gì caû, chi baèng giaønh nhöõng phuùt do döï aáy, haõy baét
tay vaøo thöû xem, khi aáy baïn seõ thaáy thaät ra cuõng nhö nhöõng ñieàu baïn ñaõ bieát, Pro/E
khoâng coù gì laø khoù khaên caû !
Giao tiếp với phần mềm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp với phần mềm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - Người đăng: Bao Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giao tiếp với phần mềm Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 9 10 619