Ktl-icon-tai-lieu

giaó trình

Được đăng lên bởi Black Moon
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 3945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG


1- DẪN NHẬP:
1.1- Tính trực quan:
Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị
sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi
ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả
năng nắm bắt và kiểm soát sự phức tạp đó của chúng ta đi kèm với khả năng trình bày hệ thống một
cách toàn diện - một sự trình bày vượt ra ngoài giới hạn của những dòng lệnh thô. Sự thành công
trên thị trường của những ngôn ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã
cho thấy sự trình bày trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.
1.2- Mô hình trừu tượng:
Trước đây, có một thời gian dài, ngành công nghiệp chúng ta đã phải nói tới một "Cuộc khủng
hoảng phần mềm". Các cuộc tranh luận đều dựa trên thực tế là chẳng những nhiều đồ án phần mềm
không thể sản sinh ra những hệ thống thoả mãn đòi hỏi và nhu cầu của khách hàng, mà còn vượt quá
ngân sách và thời hạn. Các công nghệ mới như lập trình hướng đối tượng, lập trình trực quan cũng
như các môi trường phát triển tiên tiến có giúp chúng ta nâng cao năng suất lao động, nhưng trong
nhiều trường hợp, chúng chỉ hướng tới tầng thấp nhất của việc phát triển phần mềm: phần viết lệnh
(coding). Một trong những vấn đề chính của ngành phát triển phần mềm thời nay là có nhiều đồ án
bắt tay vào lập trình quá sớm và tập trung quá nhiều vào việc viết code. Lý do một phần là do ban
quản trị thiếu hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và họ nảy lo âu khi thấy đội quân lập trình
của họ không viết code. Và bản thân các lập trình viên cũng cảm thấy an tâm hơn khi họ ngồi viết
code - vốn là tác vụ mà họ quen thuộc! – hơn là khi xây dựng các mô hình trừu tượng cho hệ thống
mà họ phải tạo nên.
1.3- Mô hình hóa trực quan:
Mô hình hoá trực quan là một phương thức tư duy về vấn đề sử dụng các mô hình được tổ chức xoay
quanh các khái niệm đời thực. Mô hình giúp chúng ta hiểu vấn đề, giao tiếp với mọi người có liên
quan đến dự án (khách hàng, chuyên gia lĩnh vực thuộc đề án, nhà phân tích, nhà thiết kế, …). Mô
hình rất hữu dụng trong việc mô hình hoá doanh nghiệp, soạn thảo tài liệu, thiết kế chương trình
cũng như ngân hàng dữ liệu. Mô hình giúp hiểu các đòi hỏi của hệ thống tốt hơn, tạo các thiết kế rõ
ràng hơn và xây dựng nên các hệ thống dễ bảo trì hơn.
Mô hình là kết quả của sự trừu tượng hóa n...
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1- DẪN NHẬP:
1.1- Tính trực quan:
Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị
sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi
ngành ng nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả
năng nắm bắt và kim soát s phức tạp đó của chúng ta đi m với khả năng trình bày hệ thống một
cách toàn diện - một sự trình bày vượt ra ngoài giới hạn của nhng dòng lnh thô. Sự thành công
trên thị trường của những ngôn ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã
cho thấy sự trình bày trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.
1.2- Mô hình trừu tượng:
Trước đây, một thời gian dài, ngành ng nghiệp chúng ta đã phải nói ti một "Cuộc khủng
hoảng phn mềm". Các cuộc tranh luận đều dựa trên thực tế là chẳng những nhiều đ án phần mềm
không thể sản sinh ra những hệ thống thoả mãn đòi hỏi nhu cầu của khách hàng, mà còn vượt quá
ngân sáchthời hạn. Các công nghệ mới như lập trình hướng đối tượng, lập trình trực quan cũng
như các môi trường phát triển tiên tiến giúp chúng ta ng cao năng suất lao động, nhưng trong
nhiều trường hợp, chúng chỉ hướng tới tầng thấp nhất ca việc phát triển phần mềm: phần viết lệnh
(coding). Một trong những vấn đề chính của ngành phát triển phần mềm thời nay là nhiều đồ án
bắt tay vào lập trình quá sớm tập trung quá nhiều vào việc viết code. do một phần do ban
quản trị thiếu hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và họ nảy lo âu khi thấy đội quân lập trình
của họ không viết code. bản thân các lập trình viên cũng cảm thấy an tâm n khi họ ngồi viết
code - vốntác vụ mà họ quen thuộc! – hơn là khi xây dựng cácnh trừu tượng cho hệ thống
mà họ phải tạo nên.
1.3- Mô hình hóa trực quan:
Mô hình hoá trực quan là một phương thức tư duy về vấn đề sử dụng các mô hình được tổ chức xoay
quanh các khái niệm đời thực. nh giúp chúng ta hiểu vấn đề, giao tiếp với mọi người có liên
quan đến dự án (khách hàng, chuyên gia lĩnh vực thuộc đề án, nhà phân tích, nhà thiết kế, …).
hình rất hữu dụng trong việc mô hình hoá doanh nghiệp, soạn thảo tài liệu, thiết kế chương trình
cũng như ngân hàng dữ liệu. Mô hình giúp hiểu các đòi hỏi của hệ thống tốt hơn, tạo các thiết kế
ràng hơn và xây dựng nên các hệ thống dễ bảo trì hơn.
nhkết quả của sự trừu tượng hóa nhằm miêu t các thành phần cốt yếu của một vấn đề hay
một cấu trúc phức tp qua việc lọc bớt các chi tiết không quan trọng và làm cho vấn đề trở thành dễ
hiểu hơn. Trừu tượng hóamột năng lực căn bn của con người, cho phép chúng ta giải quyết các
vấn đ phức tạp. Các kỹ sư, nghệ sĩ và thợ thủng đã xây dựng mô hình từ hàng ngàn năm nay đ
thử nghiệm thiết kế trưc khi thực hiện. Phát trin phần mềm cũng không là ngoại lệ. Để xây dựng
các hệ thống phức tạp, nhà phát triển phải trừu tượng a nhiều hướng nhìn khác nhau của hệ thống,
sử dụng hiệu chính c để xây dựng mô hình, kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn các đòi hỏi của
hệ thống, và dần dần bổ sung thêm chi tiết để chuyển các mô hình thành thực hiện.
1
giaó trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giaó trình - Người đăng: Black Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
giaó trình 9 10 76