Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ASP.NET cơ bản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I. Giới thiệu chung về cấu trúc ASP.NET Framwork.............................................................................................4
1.1. ASP.NET và .NET FRAMEWORK......................................................................................................................................4
1.1.1 Hiểu về Framework Class Library.................................................................................................................................4
1.1.2 Hiểu về Commom Language Runtime(CLR)................................................................................................................5
1.2 Giới thiệu về VS 2005...........................................................................................................................................................5
1.2.1 Giới thiệu.........................................................................................................................................................................5
1.2.2 Hiểu về các điều khiển (Control) trên Asp.net.............................................................................................................7
1.2.3 Hiểu và điều khiển sự kiện trên server.........................................................................................................................7
1.2.4 Hiểu về View State.........................................................................................................................................................8
1.3 Trang asp.net............................................................................................................................................................................9
1.3.1 Hiểu về Biên dịch động..................................................................................................................................................9
1.3.2 Hiểu về Control Trees.....................................................................................................................................................9
1.3.3 Sử dụng Code-Behind...................................................................................................................................................10
1.3.4 Điều khiển sự kiện của trang asp.net..........................................................................................................................11
1.3.5 Hiểu về Request, Response....................................................................
Ch ng I. Gi i thi u chung v c u trúc ASP.NET Framworkươ ............................................................................................. 4
1.1. ASP.NET .NET FRAMEWORK ...................................................................................................................................... 4
1.1.1 Hi u v Framework Class Library ................................................................................................................................. 4
1.1.2 Hi u v Commom Language Runtime(CLR) ................................................................................................................ 5
1.2 Gi i thi u v VS 2005 ........................................................................................................................................................... 5
1.2.1 Gi i thi u ......................................................................................................................................................................... 5
1.2.2 Hi u v c đi u khi n (Control) trên Asp.net ............................................................................................................. 7
1.2.3 Hi u và đi u khi n s ki n trên server ......................................................................................................................... 7
1.2.4 Hi u v View State ......................................................................................................................................................... 8
1.3 Trang asp.net ............................................................................................................................................................................ 9
1.3.1 Hi u v Biên d ch đ ng .................................................................................................................................................. 9
1.3.2 Hi u v Control Trees ..................................................................................................................................................... 9
1.3.3 S d ng Code-Behind ................................................................................................................................................... 10
1.3.4 Đi u khi n s ki n c a trang asp.net .......................................................................................................................... 11
1.3.5 Hi u v Request, Response ......................................................................................................................................... 12
Ch ng II. C b n v l p trình C# l p trình trong trang ASP.NETươ ơ ................................................................................ 13
2.1 Ki u d li u. .................................................................................................................................................................... 13
2.2 khai báo bi nế .................................................................................................................................................................... 14
2.3.2, S d ng trình bày switch case ..................................................................................................................................... 15
2.3.3. S d ng trình bày for ................................................................................................................................................... 15
2.3.4 S d ng trình bày while ................................................................................................................................................ 15
2.3.5 S d ng trình bày do while ........................................................................................................................................... 15
2.3.6 S d ng trình bày break (đ thoát kh i vòng l p) ...................................................................................................... 16
2.3.7 S d ng trình bày continue. .......................................................................................................................................... 16
2.3.8 S d ng trình bày return(đ c s d ng trongc hàm đ tr v giá tr c th cho hàm) ượ .................................... 16
2.3.9 S d ng trình bày goto. ................................................................................................................................................. 16
2.4. Trang asp.net .................................................................................................................................................................... 17
2.4.1 Vi t code C# trong file .aspx:ế ........................................................................................................................................ 17
2.4.2 Vi t code trong trang code behindế ................................................................................................................................ 17
2.4.2 T o m t l p th vi n ư ................................................................................................................................................... 18
2.5. C b n v l p trong C#ơ ...................................................................................................................................................... 22
2.5.1 Khai o Field thu c tính ......................................................................................................................................... 22
2.5.2 Ph ng th c kh i d ng c a l pươ .................................................................................................................................. 22
2.5.3 Overloading ph ng th cươ ............................................................................................................................................. 24
2.5.4 Khai o không gian tên (Namespaces) ........................................................................................................................ 25
2.5.5 L p Partial ...................................................................................................................................................................... 27
2.5.6 K th a và tr u t ng hoá m t l pế ượ ............................................................................................................................ 28
2.5.7 Khai báo Interface: ........................................................................................................................................................ 30
Ch ng III. S d ng các đi u khi n C b nươ ơ ........................................................................................................................ 32
3.1. Đi u khi n hi n th thông tin ............................................................................................................................................. 32
3.1.1. Label .............................................................................................................................................................................. 32
3.1.2. Đi u khi n Literal ........................................................................................................................................................ 32
3.2. Đi u khi n cho phép ng i dùng nh p li u ườ .................................................................................................................... 33
3.2.1 Đi u khi n TextBox ...................................................................................................................................................... 33
3.2.2. S d ng đi u khi n CheckBox ................................................................................................................................... 34
3.2.3. Đi u khi n RadioButton .............................................................................................................................................. 34
3.3. Submitting Form Data .......................................................................................................................................................... 35
3.3.1. Đi u khi n Button ........................................................................................................................................................ 35
3.3.2. Đi u khi n LinkButton: ............................................................................................................................................... 35
3.3.3. Đi u khi n ImageButton .............................................................................................................................................. 35
3.3.4. S d ng Client Scripts v i đi u khi n Button ........................................................................................................... 35
3.3.5. Th c hi n chuy n trang ............................................................................................................................................... 36
3.3.6. Ch đ nh m t Button m c đ nh. ................................................................................................................................... 37
3.3.7. Đi u khi n Command Event ....................................................................................................................................... 38
3.4. Đi u khi n hi n th nh ..................................................................................................................................................... 39
3.4.1. Đi u khi n Image. ........................................................................................................................................................ 39
3.4.2. Đi u khi n ImageMap ................................................................................................................................................. 40
3.5. Đi u khi n Panel ................................................................................................................................................................. 41
3.6. Đi u khi n HyperLink ........................................................................................................................................................ 43
1
Giáo trình ASP.NET cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ASP.NET cơ bản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình ASP.NET cơ bản 9 10 349