Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình asp.net tiếng việt

Được đăng lên bởi leung-giang
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

GIỚI THIỆU ASP
Mục tiêu
Giới thiệu ngôn ngữ ASP
Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS
Các cú pháp căn bản VBScript
Các đối tượng có sẵn
Thao tác với Database trong ASP

1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP
Các website thuở ban đầu chỉ bao gồm các trang web tĩnh dưới dạng các file
HTML, tất cả những gì cần hiển thị trên trang web thì người thiết kế phải tạo
sẵn trên trang đó. Các trang web tĩnh có đuôi là .htm hoặc .html
Chẳng hạn muốn tạo một trang web có hiển thị chữ “Hello” với màu chữ đỏ
người ta viết file index.html với nội dung như sau:
<html>
<head>
<title>index</title>
</head>
<body>
<p><font color="red">Hello</font></p>
</body>
</html>
Trang web sau đó sẽ được lưu trên Web Server. Khi người dùng muốn xem
trang web này họ sẽ dùng trình duyệt gửi một yêu cầu đến server bằng cách
gõ vào địa chỉ URL ví dụ : http://localhost/index.html
Lúc này Web Server nhận được yêu cầu sẽ tìm trong kho dữ liệu của nó trang
web index.html tương ứng rồi gửi về cho client, sau đó trang web này sẽ
được hiển thị ra bởi trình duyệt.
Đó là cách hoạt động của web tĩnh.

Hình 1.1 Cách hoạt động của web tĩnh

Chương 1: Giới thiệu ASP

1

Trang web tĩnh tuy rất tiện lợi nhưng không thể đáp ứng được mọi nhu cầu
của ứng dụng web, đặc biệt là những yêu cầu tương tác giữa client và web
server. Có nhiều tình huống mà nội dung trang web không phải lúc nào cũng
có thể soạn thảo và lưu trữ sẵn được mà đôi khi nó cần được sinh ra một
cách tự động tùy thuộc vào ngữ cảnh; hoặc có những xử lý phức tạp hơn việc
server chỉ đơn giản trả về trang html khi nhận được yêu cầu từ người dùng,
ví dụ như phải thu thập thông tin mà người dùng gửi lên qua URL hay form,
hoặc truy cập dữ liệu trong database. Lấy ví dụ nếu chúng ta muốn xây dựng
một trang web Login.htm yêu cầu người sử dụng nhập tên username, sau khi
submit web server sẽ gửi về người dùng trang web Result.html có nội dung :
Welcome username!
Dễ dàng thấy rằng trang Result.htm không thể soạn thảo sẵn được vì ứng với
mỗi username mà người dùng nhập vào, trang này có nội dung khác nhau.

Hình 1.2 Trang Result.html có nội dung khác nhau tùy vào tương tác
giữa client và webserver. Nó không thể soạn thảo sẵn!
Nghĩa là các trang web tĩnh không có khả năng tương tác với người dùng.
Trong thực tế có rất nhiều trường hợp chúng ta thường gặp trong thế giới
web đòi hỏi sự tương tác mà web tĩnh không thể giải quyết được ( chat,
forums, web mail, trang tin tức, giỏ hàng, thông tin thời tiết từng ngày, tỷ
giá ngoại tệ hàng ng...
Chương 1: Gii thiu ASP 1
Chương 1
GII THIU ASP
Mc tiêu
¾ Gii thiu ngôn ng ASP
¾ Cài đặt và chy ng dng ASP trên server IIS
¾ Các cú pháp căn bn VBScript
¾ Các đối tượng có sn
¾ Thao tác vi Database trong ASP
1.1 Gii thiu ngôn ng lp trình web động ASP
Các website thu ban đầu ch bao gm các trang web tĩnh dưới dng các file
HTML, tt c nhng gì cn hin th trên trang web thì người thiết kế phi to
sn trên trang đó. Các trang web tĩnh có đuôi là .htm hoc .html
Chng hn mun to mt trang web có hin th ch “Hello” vi màu ch đỏ
người ta viết file index.html vi ni dung như sau:
<html>
<head>
<title>index</title>
</head>
<body>
<p><font color="red">Hello</font></p>
</body>
</html>
Trang web sau đó s được lưu trên Web Server. Khi người dùng mun xem
trang web này h
s dùng trình duyt gi mt yêu cu đến server bng cách
gõ vào địa ch URL ví d : http://localhost/index.html
Lúc này Web Server nhn được yêu cu s tìm trong kho d liu ca nó trang
web index.html tương ng ri gi v cho client, sau đó trang web này s
được hin th ra bi trình duyt.
Đó là cách hot động ca web tĩnh.
Hình 1.1 Cách hot động ca web tĩnh
Giáo trình asp.net tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình asp.net tiếng việt - Người đăng: leung-giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo trình asp.net tiếng việt 9 10 805