Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình AUTOCAD 2007

Được đăng lên bởi manh.vd
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:

•

•

B¶n vÏ 2D lμ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vμ
®−êng cong (®−êng trßn, cung trong, elip...)
n»m trong mÆt ph½ng XY. Trong b¶n vÏ 3D
ta thªm vμo mét trôc Z
M« h×nh 3D b¾t ®Çu tõ viÖc t¹o mÆt 2 1/2
chiÒu, d¹ng khung d©y (Wireframe), bÒ mÆt
(surfaces) vμ cuèi cïng lμ m« h×nh khèi r¾n
(sollid).

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:
1.1 M« h×nh 2 1/2 chiÒu:
§−îc t¹o ra theo nguyªn t¾c kÐo dμi c¸c ®èi t−îng
2D theo trôc Z thμnh c¸c mÆt 2 1/2 chiÒu.

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:
1.2 M« h×nh khung d©y:
• §ã lμ mét d¹ng khung thÓ hiÖn h×nh d¹ng cña m«
h×nh, nã kh«ng cã thÓ tÝch, khèi l−îng. Toμn bé
c¸c ®èi t−îng cña m« h×nh ®Òu ®−îc nh×n thÊy.

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:
1.3. M« h×nh mÆt:
• Mçi bÒ mÆt cña ®èi t−îng ®−îc coi lμ mét mÆt
ph¼ng do ®ã nh÷ng ®−êng th¼ng n»m khuÊt phÝa
sau kh«ng nh×n thÊy. M« h×nh mÆt kh«ng cã khèi
l−îng nh−ng cã thÓ tÝch.

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:
1.4. M« h×nh khèi r¾n:
• Lμ m« h×nh biÓu diÔn m« h×nh 3 chiÒu hoμn chØnh
nhÊt. Dïng c¸c lÖnh c¾t b¹n cã thÓ thÊy toμn bé
bªn trong cña m« h×nh. M« h×nh d¹ng nμy cã thÓ
tÝch vμ c¸c ®Æc tÝnh vÒ khèi l−îng.

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
1.GIỚI THIỆU CÁC DẠNG MÔ HÌNH 3D:
1.4. M« h×nh khèi r¾n:

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
2. ĐỊNH HƯỚNG NHÌN TRONG AUTOCAD 3D:

• 2.1 Ñònh höôùng nhìn:
• Ta coù theå quan saùt moâ hình 3D baèng caùch:
• * Töø Menu View:

* Hoaëc töø thanh coâng cuï View:

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
• 2. ĐỊNH HƯỚNG NHÌN TRONG AUTOCAD 3D:

• 1.2.2 Quan saùt hình daïng cuûa vaät theå:
• Ñeå quan saùt ta choïn ôû thanh coâng cuï Shade:

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
2. ĐỊNH HƯỚNG NHÌN TRONG AUTOCAD 3D:

• 2.2 Quan saùt hình daïng cuûa vaät theå:
* Hoaëc töø Menu View:

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
3. C¸c phương ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng gian
3 chiÒu:
• NÕu trong b¶n vÏ 2 chiÒu ta chØ nhËp vào to¹ ®é
X,Y th× trong b¶n vÏ 3 chiÒu ta nhËp thªm to¹ ®é
theo trôc Z. Hướng cña trôc Z vu«ng gãc víi mÆt
ph¼ng XY và tu©n theo quy t¾c bàn tay ph¶i (ngãn
c¸i - trôc X, cãn trá - trôc Y, ngãn gi÷a - trôc Z)
• BiÓu tượnng n»m ë gãc tr¸i dưới màn h×nh ®å ho¹
gäi la User Coordinate System Icon. Trªn biÓu
tuîng nay b¹n chØ thÊy trôc X,Y cßn trôc Z vu«ng
gãc víi mÆt ph¼ng X,Y t¹i gèc to¹ ®é.

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
3. C¸c phương ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng gian 3
chiÒu:

BÀI 1:
MỞ ĐẦU
3. C¸c phương ph¸p nhËp ®iÓm trong kh«ng
gian 3 chiÒu:
§Ó nhËp to¹ ®é trong b¶n vÏ 3 chiÒu cã 5 phư¬ng
ph¸p sau:
- Trùc tiÕp dïng phÝm chän (pick) cña chuét.
- NhËp to¹ ®é tuyÖ...
BÀI 1:
M ĐẦU
1.
GII THIU CÁC DNG MÔ HÌNH 3D:
B¶n
2D lμ
tËp
hîp
c¸c
®o¹n th¼ng vμ
®êng
cong (®êng
trßn, cung
trong, elip...)
n»m
trong
mÆt
ph½ng XY. Trong
b¶n
3D
ta thªm
vμo
mét
trôc
Z
h×nh
3D b¾t ®Çu
viÖc
t¹o mÆt
2 1/2
chiÒu, d¹ng khung
d©y
(Wireframe), bÒ
mÆt
(surfaces) vμ
cuèi
cïng
lμ
h×nh
khèi
r¾n
(sollid).
Giáo trình AUTOCAD 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình AUTOCAD 2007 - Người đăng: manh.vd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo trình AUTOCAD 2007 9 10 100