Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình autocad 2d

Được đăng lên bởi Chính Hoàng Ngọc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2311 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CENTER COMPUTER

Bài 1

TÀI LIỆU AUTOCAD ( Lý thuyết)

Khởi động và giới thiệu màn hình làm việc

1- Khởi động:
- C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
- C2: Start\program\ Autocad …\Autocad
* Ngoài ra còn một số cách khác.
2- Màn hình làm việc chính
Thanh tiêu đề

AUTOCAD

Thanh menu (thực đơn)

NhómThanh công cụ

vùng thể
hiện bản vẽ

Chế độ thiết kế
Hệ trục tọa độ

Cửa sổ lệnh vẽ

Chế độ xem bản vẽ trước
khi in

Các chế độ lựa chọn

- Thanh tiêu đề có chứa tên cửa sổ và các nốt lệnh.
+ Tên tệp tin có dạng: Tên.dwg
- Thanh menu cho các bảng chọn lệnh khi làm việc
- Công cụ là các lệnh vẽ tắt khi thực hiện bản vẻ kỷ thuật của mình.
- Vùng thiết kế bản vẻ autocad có các chế độ: Mode -> chế độ thiết kế.
Các layout là các chế độ cho xem trước bản vẽ trước khi in( Phần mềm bao
gồm 80000 các layout ).
- Khác với các phần mềm khác autocad cho chúng ta thêm một cửa sổ lệnh
Command: Cho phép người sử dụng thực hiện các lệnh để thi hành bản vẽ.
3- Quản lí File
Mở file:
- Mở mới: File\New(ctrl+N)-> Khởi động bản vẽ là chúng ta đang mở một
tệp tin mới.
Giáo viên : Hoàng Ngọc Chính – DĐ: 0914769229

TRANG

1

CENTER COMPUTER

TÀI LIỆU AUTOCAD ( Lý thuyết)

- Mở tệp tin đã có: File\open (ctrl+O)

-> Tại cửa sổ Select File: Chúng ta chọn tệp tin cần mở-> Chọn Open.
- Lưu file: Flie\save hoặc save as (ctrl+S) -> chọn nơi cần lưu -> đặt tên

-> Chọn nơi cần lưu-> Đặt tên tệp tin-> enter hoặc chọn save.
- Thoát: Close…
!! Giống các file word ,excel…..:
Giáo viên : Hoàng Ngọc Chính – DĐ: 0914769229

TRANG

2

CENTER COMPUTER

TÀI LIỆU AUTOCAD ( Lý thuyết)

Thực hiện thiết kế bản vẽ.

Bài 2

1- Thiết lập tỷ lệ bản vẽ - chọn loại giấy vẽ.
- Khởi động phần mềm autocad.
Cách 1-Tại : Command: MVSETUP
C
c N (để tự xác lập bản vẽ mới)
M
để xác lập đơn vị đo là hệ số mét. ( Đơn vị: mm)
nhập số
(Xác lập tỷ lệ bản vẽ )
Enter the page width: (nhập chiều rộng khổ giấy)
Enter the page hieght: (Nhập chiều cao khổ giấy.)
Ví dụ: Thiết lập bản vẽ trên giấy A4. tỷ lệ 1:5( rộng 210mm, cao 297mm)
Command: Mvsetup
N
M
5
+ Enter the page width: 210
+ Enter the page hieght: 297
Các loại giấy : A5, A4, A3, A2, A1, A0.
Cách 2: - Tại cửa sổ lệnh Command: Startup
Enter new value Starup<0>: 1
(nhập vào chỉ số mới )
Đóng cửa sổ Autocad lại, khởi động lại phần mềm.
Open: Mở bản vẽ hiện có.
New Chọn bản vẽ mới
Sử dụng hệ thống đã có.
Chọn wizard để xác lập.
Trong mục default setting
Chọn metric (hệ số mét)
- Chọn Use a Wizad

Chọn vào đây

Chọn vào đây

Giáo viên : Hoàng Ngọc Chính – DĐ: 0914769229

TRANG...
CENTER COMPUTER TÀI LIỆU AUTOCAD ( Lý thuyết)
Bài 1 Khởi động và giới thiệu màn hình làm việc
1- Khởi động :
- C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
- C2: Start\program\ Autocad …\Autocad
* Ngoài ra còn một số cách khác.
2- Màn hình làm việc chính
- Thanh tiêu đề có chứa tên cửa sổ và các nốt lệnh.
+ Tên tệp tin có dạng: Tên.dwg
- Thanh menu cho các bảng chọn lệnh khi làm việc
- Công cụ là các lệnh vẽ tắt khi thực hiện bản vẻ kỷ thuật của mình.
- Vùng thiết kế bản vẻ autocad có các chế độ: Mode -> chế độ thiết kế.
Các layout là các chế độ cho xem trước bản vẽ trước khi in( Phần mềm bao
gồm 80000 các layout ).
- Khác với các phần mềm khác autocad cho chúng ta thêm một cửa sổ lệnh
Command: Cho phép người sử dụng thực hiện các lệnh để thi hành bản vẽ.
3- Quản lí File
Mở file:
- Mở mới: File\New(ctrl+N)-> Khởi động bản vẽ là chúng ta đang mở một
tệp tin mới.
Giáo viên : Hoàng Ngọc Chính – DĐ: 0914769229 TRANG
1
Thanh tiêu đề Thanh menu (thực đơn)
NhómThanh công cụ
vùng thể
hiện bản vẽ
Chế độ xem bản vẽ trước
khi in
Chế độ thiết kế
Hệ trục tọa độ
Cửa sổ lệnh vẽ Các chế độ lựa chọn
AUTOCAD
Giáo Trình autocad 2d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình autocad 2d - Người đăng: Chính Hoàng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo Trình autocad 2d 9 10 215