Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình AUTOCAD 3D

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2708 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bµi 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu vÒ m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2D lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®−êng cong (®−êng trßn, cung trßn, elÝp, … )
n»m trong mÆt ph¼ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo trôc Z.
D÷ liÖu CAD

Soli

TrÝch Surfaces

Surfac
es

TrÝch 3D Edge

Wirefram

ChiÕu Edge lªn

B¶n vÏ

LÞch sö ph¸t triÓn m« h×nh 3D b¾t ®Çu b»ng viÖc t¹o mÆt 21/2 chiÒu, sau ®ã d¹ng
khung d©y, mÆt cong, vµ cuèi cïng lµ Solid khèi r¾n.

I.1 M« h×nh 21/2 chiÒu
M« h×nh mÆt 21/2 chiÒu ®−îc t¹o theo nguyªn t¾c kÐo c¸c ®èi t−îng 2D theo truc Z
thµnh c¸c mÆt 21/2 chiÒu.
I.2 M« h×nh khung d©y (Wireframe modeling)
M« h×nh khung d©y ®−îc t¹o bao gåm c¸c ®iÓm trong kh«ng gian vµ c¸c ®−êng th¼ng,
®−êng cong nèi chóng l¹i víi nhau.

H×nh
1

C¸c mÆt kh«ng ®−îc t¹o nªn mµ chØ cã c¸c ®−êng biªn, m« h×nh nµy chØ cã kÝch th−íc
c¸c c¹nh nh−ng kh«ng cã thÓ tÝch (nh− mÆt cong), hoÆc khèi l−îng nh− solid. Toµn bé c¸c ®èi
t−îng cña m« h×nh ®Òu ®−îc nh×n th©y.
I.3 M« h×nh mÆt cong (Surface modeling)
M« h×nh mÆt cong biÓu diÔn ®èi t−îng tèt h¬n m« h×nh khung d©y v× c¸c c¹nh cña m«
h×nh khung d©y ®−îc tr¶i b»ng c¸c mÆt ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng c«ng thøc to¸n häc.
M« h×nh mÆt cã thÓ tÝch nh−ng kh«ng cã khèi l−îng, m« h×nh d¹ng nµy cã thÓ che c¸c
nÐt khuÊt vµ t« bãng.

H×nh
2

I.4 M« h×nh Solid (Solid modeling)
M« h×nh solid (khèi r¾n) lµ m« h×nh biÓu diÔn vËt thÓ ba chiÒu hoµn chØnh nhÊt, m«
h×nh nµy bao gåm c¸c c¹nh, mÆt vµ c¸c ®Æc ®iÓm bªn trong, ®Ó nh×n thÊy toµn bé bªn trong
m« h×nh ta cã thÓ dïng lÖnh c¾t solid. Nh÷ng m« h×nh solid ta cã thÓ tÝnh thÓ tÝch vµ ®Æc tÝnh
vÒ khèi l−îng.
II. Mét sè lÖnh quan s¸t m« h×nh 3D c¬ b¶n
1. LÖnh Vpoint

- C«ng dông: Quan s¸t m« h×nh 3D, x¸c ®Þnh ®iÓm nh×n ®Õn m« h×nh 3D. §iÓm nh×n chØ
x¸c ®Þnh h−íng nh×n, cßn kho¶ng c¸ch nh×n kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù quan s¸t
-

C¸ch vµo lÖnh:
Menu Bar

Toolbar

NhËp

View\3D View\Vpoint

View

Vpoint, VP

Command: Vpoint↵
Current view direction: VIEWDIR=0.0000,0.0000,1.0000
Specify a view point or [Rotate]<display compass and tripod>:-1,-1,1↵
NÕu ta quan s¸t ®iÓm nh×n lµ 0,0,1 th× h×nh ch÷ nhËt nµy nh− sau:

H×nh 3
NÕu quan s¸t ®iÓm nh×n lµ 1,-1,1 th× h×nh ch÷ nhËt nµy thay ®æi kh¸c:

H×nh 4

The Compass Blobe
Khi thùc hiÖn lÖnh Vpoint t¹i dßng nh¾c ®Çu tiªn ta nhÊp Enter (hoÆc tõ View menu,
môc 3D Views chän Viewpoint). Th× xuÊt hiÖn hÖ truc t¹o ®é ®éng trªn mµn h×nh.

H×nh
5
Phô thuéc vµo vÞ trÝ con ch¹y trªn hai ®−êng trßn ®ång t©m ta thÊy c¸c trôc X, Y, Z di
chuyÓn vµ ta cã c¸c ®iÓm nh×n kh¸c nhau.
Viewpoint ...
Bµi 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ m« h×nh 3D
I. Giíi thiÖu vÒ m« h×nh 3D
B¶n vÏ 2D lµ tËp hîp c¸c ®o¹n th¼ng vµ ®−êng cong (®−êng trßn, cung trßn, elÝp, )
n»m trong mÆt ph¼ng XY. Trong b¶n vÏ 3D ta thªm vµo trôc Z.
D÷ liÖu CAD
Soli
Surfac
es
Wirefram
B¶n vÏ
TrÝch Surfaces
TrÝch 3D Edge
ChiÕu Edge lªn
1/2
chiÒu, sau ®ã d¹ng
khung d©y, mÆt cong, vµ cuèi cïng lµ Solid khèi r¾n.
Giáo trình AUTOCAD 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình AUTOCAD 3D - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình AUTOCAD 3D 9 10 343