Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình autocad3d

Được đăng lên bởi Trịnh Hà Trang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm tin häc tri thøc
172 NguyÔn ChÝ Thanh- Tel/ Fax :7751372
Converted to pdf by tech24.vn Page 1
Gi¸o tr×nh AutoCad 3D
Bµi1 :
§iÓm nh×n, hÖ trôc täa ®é trong 3D
Cao ®é cña h×nh vÏ 2D
A.Thay ®æi gãc nh×n :
1.LÖnh Vpoint : command :- VP enter
-T©m : ph−¬ng nh×n tõ trªn
Th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng XY
-§−êng biªn vßng trßn nhá :
ph−¬ng nh×n song song víi mÆt
ph¼ng XY
-§−êntg biªn vßng trßn lín :
gièng t©m nh−ng nh×n tõ d−íi.
-Täa ®é 1 sè ®iÓm nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :0,-1,0
H×nh chiÕu b»ng :0,0,1
H×nh chiÕu c¹nh :-1,0,0
2.LÖnh ddvpoint : x¸c ®Þnh gãc nh×n
(View/ 3D viewpoint/ select ) command : VP enter
-Absolute to WCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
WCS
-Relative to UCS : x¸c ®Þnh gãc theo hÖ täa ®é
UCS
-X axis : gãc gi÷a trôc X vµ ph−¬ng nh×n
-XY plane : gãc gi÷a mÆt ph¼ng XY vµ ph−¬ng
nh×n.
-Set to plane view : trë vÒ tÇm nh×n b»ng ®èi víi
mÆt ph¼ng XY
-Mét sè gãc nh×n ®Æc biÖt :
H×nh chiÕu ®øng :
X axis:270 XY plane: 0
H×nh chiÕu b»ng :
X axis:270 XY plane:90
H×nh chiÕu c¹nh :
X axis:180 XY plane: 0
B.HÖ trôc täa ®é trong vÏ 3D :lÖnh UCS
Tools/ UCS command :UCS enter
y
x
Ph¹m vi vïng nh×n tõ d−íi
Ph¹m vi nh×n tõ trªn
Giáo trình autocad3d - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình autocad3d - Người đăng: Trịnh Hà Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình autocad3d 9 10 985