Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C

Được đăng lên bởi thanhtvc
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 4331 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lời mở đầu

LỜI MỞ ĐẦU

Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường
gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách
“Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh
Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những
kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này được
xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh - Sinh Viên của Trường trong việc
học và áp dụng kiến thức lý thuyết trên lớp một cách thành thạo và sâu rộng.
Giáo trình được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo Các đề
thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi
chương gồm 2 phần:
™ Phần lý thuyết: được tóm tắt ngắn gọn với đầy đủ ví dụ minh hoạ kèm theo.
™ Phần bài tập: với nhiều bài tập được chia làm hai mức độ cơ bản và luyện tập
nâng cao, bài tập có đánh dấu * là bài tập khó dành cho sinh viên luyện tập thêm.
™ Phần kết luận: Tóm tắt nội dung và các thao tác mà sinh viên cần nắm hay
những lưu ý của chương đó.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng trích lọc những kiến thức rất cơ bản,
những lỗi hay gặp đối với người mới lập trình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng bổ sung
thêm một số bài tập nâng cao để rèn luyện thêm kỹ năng lập trình.
Tuy nhiên, chủ đích chính của giáo trình này là phục vụ cho một môn học nên chắc chắn
không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, rất mong nhận được những góp ý quý báu
của các thầy cô, các đồng nghiệp và các bạn Học Sinh – Sinh Viên để giáo trình này
ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.

Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Trang 1

Lịch trình thực hành

LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH
¡
Tổng thời gian: 90 tiết.
STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

1

Chương 1: Lưu đồ thuật toán

03

2

Chương 2: Cấu trúc điều khiển

06

3

Chương 3: Hàm con

12

4

Chương 4: Mảng một chiều

24

5

Chương 5: Chuỗi ký tự

06

6

Chương 6: Mảng hai chiều

12

7

Chương 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

12

8

Chương 8: Tập tin

06

9

Chương 9: Đệ qui

06

10

Chương 10: Hướng dẫn lập trình bằng phương pháp Project

03

Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Trang 2

Lưu đồ thuật toán

CHƯƠNG 1

LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Các ký hiệu biểu diễn lưu đồ thuật toán, cách biểu diễn các cấu trúc điều khiển rẽ
nhánh, cấu trúc lặp và các kỹ thuật liên quan đến lưu đồ thuật toán.

I.

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I.1. Khái niệm
Lưu đồ thuật toán là công cụ dùng để biểu diễn thuật ...
Li m đầu
Giáo trình Bài Tp K Thut Lp Trình Trang 1
LI M ĐẦU
Khi bt đầu làm quen vi ngôn ng lp trình – C th là ngôn ng C – Sinh Viên thường
gp khó khăn trong vic chuyn vn đề lý thuyết sang cài đặt c th trên máy. Sách
Giáo Trình Bài Tp K Thut Lp Trình” nhm cung cp cho các Hc Sinh - Sinh
Viên Trường CĐ Công Ngh Thông Tin Tp. H Chí Minh h thng các bài tp, nhng
k năng thc hành cơ bn và nâng cao v ngôn ng lp trình C. Cun sách này được
xem như
tài liu hướng dn tng bước cho Hc Sinh - Sinh Viên ca Trường trong vic
hc và áp dng kiến thc lý thuyết trên lp mt cách thành tho và sâu rng.
Giáo trình được chia thành 10 chương theo tng ni dung kiến thc, kèm theo Các đề
thi mu 1 ph lc hướng dn viết chương trình, chun đoán li và sa li. Mi
chương gm 2 phn:
Phn lý thuyết: được tóm tt ngn gn vi đầy đủ ví d minh ho kèm theo.
Phn bài tp: vi nhiu bài tp được chia làm hai mc độ c
ơ bn và luyn tp
nâng cao, bài tp có đánh du * là bài tp khó dành cho sinh viên luyn tp thêm.
Phn kết lun: Tóm tt ni dung và các thao tác mà sinh viên cn nm hay
nhng lưu ý ca chương đó.
Trong quá trình biên son, chúng tôi đã c gng trích lc nhng kiến thc rt cơ bn,
nhng li hay gp đối vi người mi lp trình. Bên cnh đó chúng tôi cũng b sung
thêm mt s bài tp nâng cao để rèn luyn thêm k năng lp trình.
Tuy nhiên, ch đích chính ca giáo trình này là phc v cho mt môn hc nên chc chn
không th tránh khi nhng thiếu sót, vì thế, rt mong nhn được nhng góp ý quý báu
ca các thy cô, các đồng nghip và các bn Hc Sinh – Sinh Viên để giáo trình này
ngày càng hoàn thin hơn.
Chân thành cm ơn.
Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C - Người đăng: thanhtvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình C 9 10 853