Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bài tập Visual Basic 6 - chương 1 : Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 7806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT. Visual Basic

Chương 1 THIẾT KẾ BIỂU MẪU DÙNG CÁC
ĐIỀU KHIỂN
Mục tiêu:
Chương này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác
cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình
Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual
Basic.
Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau:
- Sử dụng các điều khiển để thiết kế giao diện trong Visual Basic.
- Vận dụng các cấu trúc lập trình trong Visual Basic để viết mã lệnh.
- Sử dụng một số cấu trúc dữ liệu trong Visual Basic.
Kiến thức có liên quan:
- Giáo trình “Visual Basic”; Chương 1, 2, 3, 4, 5.
Tài liệu tham khảo:
- Visual Basic 6 Certification Exam Guide - Chapter 1, Page 1;
Chapter 2, Page 41; Chapter 4, Page 89 - Dan Mezick & Scot Hillier McGraw-Hill - 1998.

Trang 1

TT. Visual Basic

I. SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU KHIỂN
I.1 Bài tập có hướng dẫn
Bài tập 1I-1

THAO TÁC TRÊN LISTBOX
Bước 1: Tạo thư mục Basic\Bt1-1. Tạo một dự án mới kiểu Standard EXE, lưu vào
trong thư mục trên.
Bước 2: Thêm 2 List Box và một Button vào form (hình 1). Nhấn đúp lên form để mở
ra cửa sổ Code, nhập các đoạn mã sau trong sự kiện Form_Load:
Form1.List1.AddItem “Thing 3”
Form1.List1.AddItem “Thing 2”
Form1.List1.AddItem “Thing 1”

90
Hình 1.1: Thao tác với List Box
Bước 3: Chạy ứng dụng bằng cách chọn Run/Start. List1 hiển thị 3 phần tử vừa thêm
vào ở bước 2. Chấm dứt chương trình bằng cách chọn Run/End trên menu để trở về
môi trường soạn thảo.
Bước 4: Nhấp đúp lên Button Command1 để hiển thị sự kiện Click của Command1.
Bước 5: Mục đích của Command1 là chuyển những phần tử được chọn từ List1 sang
List2. Thêm đoạn mã sau vào thủ tục sự kiện Click của Command1:
' Kiem tra neu mot phan tu duoc chon
If Form1.List1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
' Chep cac phan tu duoc chon tu List1 sang List2
Form1.List2.AddItem Form1.List1.List(Form1.List1.ListIndex)
Bước 6: Chạy ứng dụng. Nhấp phần tử thứ nhất của List1, sau đó nhấp Command1.
Điều gì xảy ra? Phần tử được chọn của List1 phải được hiển thị bên List2. Chấm dứt
ứng dụng và trở về môi trường soạn thảo.
Bước 7: Tìm trong phần trợ giúp các thuộc tính sau của ListBox:
o ListCount
o List
Trang 2

TT. Visual Basic
o ListIndex
Bước 8: Tìm trong phần trợ giúp các hàm sau của ListBox:
o AddItem
o RemoveItem
o Clear
Bước 9: Tìm trợ giúp cho lệnh VB:
Exit Sub
Bước 10: Đoạn mã trong thủ tục Command1_Click thực hiện thao tác chép phần tử từ
một ListBox sang một ListBox khác. Bây giờ ta làm ngược lại: loại bỏ phần tử tr...
TT. Visual Basic
Trang 1
Chương 1 THIT K BIU MU DÙNG CÁC
ĐIU KHIN
Mc tiêu:
Chương này gm các bài tp nhm rèn luyn cho sinh viên các thao tác
cn thiết cho phép thiết kế các ng dng đơn gin trong môi trường lp trình
Visual Basic cũng như mt s k năng lp trình cơ bn khi làm vic vi Visual
Basic.
Hc xong chương này, sinh viên phi nm bt được các vn đề sau:
- S dng các điu khin để thiết kế giao din trong Visual Basic.
- Vn dng các c
u trúc lp trình trong Visual Basic để viết mã lnh.
- S dng mt s cu trúc d liu trong Visual Basic.
Kiến thc có liên quan:
- Giáo trình “Visual Basic”; Chương 1, 2, 3, 4, 5.
Tài liu tham kho:
- Visual Basic 6 Certification Exam Guide - Chapter 1, Page 1;
Chapter 2, Page 41; Chapter 4, Page 89 - Dan Mezick & Scot Hillier -
McGraw-Hill - 1998.
Giáo trình bài tập Visual Basic 6 - chương 1 : Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bài tập Visual Basic 6 - chương 1 : Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo trình bài tập Visual Basic 6 - chương 1 : Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển 9 10 233