Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Được đăng lên bởi kaluyen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm
& 1
PHÁÖN I
GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ MAÏYNH VAÌ CAÏC
THIÃÚT BË NGOAÛI VI
§.1. TÄØNG QUAN VÃÖ CÁÚU TRUÏC MAÏY VI TÊNH
I. Cáúu truïc chung cuía maïy vi tênh
Maïy vi tênh laì mäüt hãû thäúng âæåüc gheïp nhiãöu thaình pháön taûo nãn. Do âoï,
âãø maïy tênh coï thãø hoaût âäüng âæåüc ta phaíi làõp gheïp caïc thaình pháön cuía noï mäüt
caïch håüp lyï vaì khai baïo våïi caïc thaình pháön khaïc. Ngaìy nay ngaình tin hoüc dæûa
trãn caïc maïy tênh hiãûn âang phaït triãøn trãn cå såí hai pháön:
Pháön cæïng: öm nhæîng âäúi tæåüng váût lyï hæîu hçnh nhæ vi maûch , baín maûch
in, dáy caïp näúi maûch âiãûn, bäü nhåï, maìn hçnh, maïy in, thiãút âáöu cuäúi, nguäön
nuäi,... Pháön cæïng thæûc hiãûn caïc chæïc nàng xæí lyï thäng tin baín åí mæïc tháúp
nháút tæïc laì caïc tên hiãûu nhë phán.
Pháön mãöm: Laì caïc chæång trçnh (Program) âiãöu vaì phäúi taïc caïc hoaût âäüng
pháön cæïng cuía maïy vi tênh vaì chè âaûo viãûc xæí lyï säú liãûu. Pháön mãöm cuía maïy tênh
coï thãø chia thaình hai loaûi: Pháön mãöm hãû thäúng (System Software) vaì pháön mãöm
æïng duûng (Applications software). Pháön mãöm hãû thäúng khi âæåüc âæa vaìo bäü nhåï
chênh, noï chè âaûo maïy tênh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc. Pháön mãöm æïng duûng laì caïc
chæång trçnh âæåüc thiãút kãú âãø giaíi quyãút mäüt baìi toaïn hay hay mäüt váún âãö cuû thãø
âãø âaïp æïng mäüt nhu cáöu riãng trong mäüt säú lénh væûc.
Maïy tênh caïc nhán PC (Personal Computer): Thep âuïng tãn goüi cuía noï laì
maïy tênh coï thãø âæåüc sæí duûng båíi riãng mäüt ngæåìi.
Hçnh 1
Maìn hçnh
Baìn phêm
PC
Maïy in
Chuäüt
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Người đăng: kaluyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 9 10 268