Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3215 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

&1

PHẦN I
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÁY TÍNH VÀ CÁC
THIẾT BỊ NGOẠI VI
§.1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY VI TÍNH
I. Cấu trúc chung của máy vi tính
Máy vi tính là một hệ thống được ghép nhiều thành phần tạo nên. Do đó,
để máy tính có thể hoạt động được ta phải lắp ghép các thành phần của nó một
cách hợp lý và khai báo với các thành phần khác. Ngày nay ngành tin học dựa
trên các máy tính hiện đang phát triển trên cơ sở hai phần:
Phần cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch , bản mạch
in, dây cáp nối mạch điện, bộ nhớ, màn hình, máy in, thiết bị đầu cuối, nguồn
nuôi,... Phần cứng thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp
nhất tức là các tín hiệu nhị phân.
Phần mềm: Là các chương trình (Program) điều và phối tác các hoạt động
phần cứng của máy vi tính và chỉ đạo việc xử lý số liệu. Phần mềm của máy tính
có thể chia thành hai loại: Phần mềm hệ thống (System Software) và phần mềm
ứng dụng (Applications software). Phần mềm hệ thống khi được đưa vào bộ nhớ
chính, nó chỉ đạo máy tính thực hiện các công việc. Phần mềm ứng dụng là các
chương trình được thiết kế để giải quyết một bài toán hay hay một vấn đề cụ thể
để đáp ứng một nhu cầu riêng trong một số lĩnh vực.
Máy tính các nhân PC (Personal Computer): Thep đúng tên gọi của nó là
máy tính có thể được sử dụng bởi riêng một người.
PC

Màn hình

Bàn phím

Chuột

Hình 1

Máy in

Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm
&2
Hình 1 là một hệ thống máy vi tính thường được sử dụng. Phần trung tâm là máy
PC, nó gồm có: Bộ xử lý dữ liệu, đĩa cứng (HDD), đĩa mềm (FDD), CDROM,
các mạch ghép nối... Bên ngoài có bàn phím (Key board), màn hình (Monitor),
chuột (Mouse), máy in (Printer).

II. Các thành phần cơ bản của máy vi tính
Vỏ máy

Bộ nhớ trong

Các thiết bị khác
Modem, fax, Card
mạng v.v...

Nguồn điện

CPU

Mainboard

Màn hình

Bàn phím

Bộ nhớ ngoài

Chuột

Máy in

Sơ đồ tổng quan về cấu trúc máy tính
1. Vỏ máy: Là nơi để gắn các thành phần của máy tính thành khối như
nguồn, Mainboard, card v.v... có tác dụng bảo vệ máy tính.
2. Nguồn điện: Cung cấp hầu hết hệ thống điện cho các thiết bị bên trong
máy tính.
3. Mainboard: Có chư...
Giaïo trçnh Baío trç maïy tênh vaì caìi âàût pháön mãöm
& 1
PHÁÖN I
GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ MAÏYNH VAÌ CAÏC
THIÃÚT BË NGOAÛI VI
§.1. TÄØNG QUAN VÃÖ CÁÚU TRUÏC MAÏY VI TÊNH
I. Cáúu truïc chung cuía maïy vi tênh
Maïy vi tênh laì mäüt hãû thäúng âæåüc gheïp nhiãöu thaình pháön taûo nãn. Do âoï,
âãø maïy tênh coï thãø hoaût âäüng âæåüc ta phaíi làõp gheïp caïc thaình pháön cuía noï mäüt
caïch håüp lyï vaì khai baïo våïi caïc thaình pháön khaïc. Ngaìy nay ngaình tin hoüc dæûa
trãn caïc maïy tênh hiãûn âang phaït triãøn trãn cå såí hai pháön:
Pháön cæïng: öm nhæîng âäúi tæåüng váût lyï hæîu hçnh nhæ vi maûch , baín maûch
in, dáy caïp näúi maûch âiãûn, bäü nhåï, maìn hçnh, maïy in, thiãút âáöu cuäúi, nguäön
nuäi,... Pháön cæïng thæûc hiãûn caïc chæïc nàng xæí lyï thäng tin baín åí mæïc tháúp
nháút tæïc laì caïc tên hiãûu nhë phán.
Pháön mãöm: Laì caïc chæång trçnh (Program) âiãöu vaì phäúi taïc caïc hoaût âäüng
pháön cæïng cuía maïy vi tênh vaì chè âaûo viãûc xæí lyï säú liãûu. Pháön mãöm cuía maïy tênh
coï thãø chia thaình hai loaûi: Pháön mãöm hãû thäúng (System Software) vaì pháön mãöm
æïng duûng (Applications software). Pháön mãöm hãû thäúng khi âæåüc âæa vaìo bäü nhåï
chênh, noï chè âaûo maïy tênh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc. Pháön mãöm æïng duûng laì caïc
chæång trçnh âæåüc thiãút kãú âãø giaíi quyãút mäüt baìi toaïn hay hay mäüt váún âãö cuû thãø
âãø âaïp æïng mäüt nhu cáöu riãng trong mäüt säú lénh væûc.
Maïy tênh caïc nhán PC (Personal Computer): Thep âuïng tãn goüi cuía noï laì
maïy tênh coï thãø âæåüc sæí duûng båíi riãng mäüt ngæåìi.
Hçnh 1
Maìn hçnh
Baìn phêm
PC
Maïy in
Chuäüt
Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 9 10 749