Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình c

Được đăng lên bởi duong-thao
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2903 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
Giảng viên: TS. Nguyễn Viễn Quốc
Email: vienquoc@gmail.com

Nội dung
Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
Chương 2: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C
Chương 3: Các lệnh điều khiển và vòng lặp
Chương 4: Hàm
Chương 5: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểu
Chương 6: Mảng
Chương 7: Pointer
Chương 8: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu dữ liệu tự định
nghĩa
Chương 9: Tập tin
Chương 10: Lệnh tiền xử lý

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Thành Tín, Tin học II, NXB ĐH Quốc Gia Tp. HCM,
2007
2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C
Programming Language - 2nd ed, Prentice Hall, 1989.
3. Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình C, NXB Thống Kê,
2003.

1

Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập
trình C
1.1) Lịch sử phát triển
Ra đời khoảng thời gian 1969-1973, gắn liền với sự phát
triển của hệ điều hành Unix.
Tác giả: Denis Ritchie (1941-2011) và cộng sự ở Bell Labs.
Có nhiều phiên bản: K&R C (1978), ANSI C hay C89 (1989),
C99 (1999), C11 (2011).
C++ là bản mở rộng của C, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng
(Object-Oriented Programming).
Lập trình trong môi trường Windows: Visual C++ (Microsoft),
Visual C# (Microsoft), C++ Builder (Borland).

1.2) Tổng Quan
C là ngôn ngữ lập trình bậc cao ( high-level programming
language).

C kết hợp các tính năng của ngôn ngữ bậc cao với ngôn
ngữ bậc thấp, nên một số tài liệu xếp ngôn ngữ C thuộc loại
ngôn ngữ bậc trung (middle level language)  cho phép lập
2

trình linh hoạt, hiệu quả  được xem là ngôn ngữ lập trình
chuyên nghiệp.
Các thao tác thực hiện khi lập trình:
1. Soạn thảo (edit)  text file (có đuôi là ‘.c’)
2. Biên dịch (compile)  object file (có đuôi là ‘.o’ hay ‘.obj’)
3. Liên kết (link)  file chạy được (có đuôi là ‘.exe’)

IDE (integrated development environment - môi trường phát
triển tích hợp) là phần mềm cho phép người lập trình có thể
soạn thảo, biên dịch, liên kết, thực thi và g ỡ rối (debug)
trong cùng một môi trường.
Một số IDE chạy trên MS-DOS (lỗi thời):
4. Turbo C (Borland)
5. QuickC (Microsoft)
Một số IDE chạy trên Windows:
6. Dev-C++ (tải miễn phí tại )
7. Code::Blocks (tải miễn phí tại )
8. Visual C++ Express (tải miễn phí tại )
3

9. Visual Studio 2005/2008/2010.
Kỹ sư ngành cơ điện tử học ngôn ngữ lập trình C để làm gì?
10. Để có tư duy lập trình.
11. Để có thể lập trình cho các bộ vi điều khiển, DSP, …
1. 8051 (Keil C)
2. PIC (C30, Hi-Tech C, CCS)
3. AVR (Code Vision)
4. TMS320 (Code Composer Studio)
12. Để có thể lập...
NGÔN NG L P TRÌNH C
Gi ng viên: TS. Nguy n Vi n Qu c
Email: vienquoc@gmail.com
N i dung
Ch ng 1: Gi i thi u ngôn ng l p trình Cươ
Ch ng 2: Các thành ph n c b n và các ki u d li u c a Cươ ơ
Ch ng 3: Các l nh đi u khi n và vòng l pươ
Ch ng 4: Hàmươ
Ch ng 5: L p l u tr c a bi n - S chuy n ki uươ ư ế
Ch ng 6: M ngươ
Ch ng 7: Pointerươ
Ch ng 8: Các ki u d li u có c u trúc và ki u d li u t đ nh ươ
nghĩa
Ch ng 9: T p tinươ
Ch ng 10: L nh ti n x ươ
Tài li u tham kh o
1. Đ ng Thành Tín, Tin h c II, NXB ĐH Qu c Gia Tp. HCM,
2007
2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C
Programming Language - 2
nd
ed, Prentice Hall, 1989.
3. Quách Tu n Ng c, Ngôn ng l p trình C, NXB Th ng Kê,
2003.
1
giáo trình c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình c - Người đăng: duong-thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
giáo trình c 9 10 921