Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình c#

Được đăng lên bởi chiu_kute
Số trang: 389 trang   |   Lượt xem: 3375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH C#

Ngôn Ngữ Lập Trình C#

Mục Lục

1. Microsoft .NET............................................................................................... 10
Tình hình trước khi MS.NET ra đời........................................................ 10
Nguồn gốc của .NET................................................................................12

Microsoft .NET........................................................................................ 12
Tổng quan................................................................................................ 12
Kiến trúc .NET Framework..................................................................... 13
Common Language Runtime................................................................... 15
Thư viện .NET Framework......................................................................16
Phát triển ứng dụng client........................................................................ 16

Biên dịch và MSIL...................................................................................17
Ngôn ngữ C#............................................................................................18

2. Ngôn ngữ C#.................................................................................................... 20
Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#...........................................................20
C# là ngôn ngữ đơn giản..........................................................................20
C# là ngôn ngữ hiện đại........................................................................... 21
C# là ngôn ngữ hướng đối tượng............................................................. 21
C# là ngôn ngữ mạnh mẽ......................................................................... 22
C# là ngôn ngữ ít từ khóa.........................................................................22
C# là ngôn ngữ module hóa..................................................................... 22
C# sẽ là ngôn ngữ phổ biến......................................................................22

Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác............................................................. 23
Các bước chuẩn bị cho chương trình....................................................... 24
Chương trình C# đơn giản....................................................................... 25
Phát triển chương trình minh họa.............................................................31
Câu hỏi & bài tập...............
NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH C#
giáo trình c# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình c# - Người đăng: chiu_kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
389 Vietnamese
giáo trình c# 9 10 802