Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình C

Được đăng lên bởi thuong-nguyen-van
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1) Các ký tự dùng trong ngôn ngữ C
Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một tập ký tự nào đó. Các ký tự này được ghép với nhau đề
tạo thành các từ ; Sau đó các từ được liên kết lại theo một qui tắc nào đó để tạo thành một câu lệnh. Một chương
trình bao gồm nhiều câu lệnh và được diễn đạt theo một thuật toán nào đó nhằm để giải quyết một bài toán cụ thể
nào đó.
Tập ký tự trong ngôn ngữ C, bao gồm:
- 26 ký tự hoa : A, B, … ,Z và 26 ký tự thường : a, b, … ,z
- 10 ký tự số : 0, 1, … ,9
- Ký tự gạch nối dưới : _ (chú ý phân biệt với dấu - )
- Các ký tự đặc biệt khác : ( ) [ ] { } + - * / % . , ; : ? ! \ = & # $ …
- Ký tự trắng (thanh space) dùng để tách các từ trong một câu lệnh.
2) Từ khóa:
Từ khóa được sử dụng để khai báo các kiểu dữ liệu, viết các toán tử và các câu lệnh.
Tập từ khóa :
asm
break
case
cdecl
char
const
continue default
do
double
else
enum
extern
far
float
for
goto
huge
if
int
interrupt long
near
pascal
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while
Chú ý :
• Không được sử dụng từ khóa để đặt tên cho các hằng, biến, mảng, hàm, …
• Các từ khóa phải được viết bằng những ký tự thường.
3) Tên:
Tên được dùng để xác định các thành phần khác nhau trong một chương trình. Chúng ta có các tên như :
tên hằng, tên biến, tên mảng, tên cấu trúc, …
Tên được đặt theo qui tắc : là một dãy các ký tự chữ , số và dấu gạch nối dưới, nhưng phải bắt đầu bằng
một chữ cái hoặc dấu gạch nối dưới và không được trùng với từ khóa.
Ví dụ : các tên đúng
Bien_dem
X
_a1
Delta
pt_bac_2
Ví dụ : các tên sai
5Bien
bắt đầu bằng ký số 5
n!
sử dụng ký tự chấm than !
while
trùng với từ khóa
f(x)
sử dụng ký tự ngoặc tròn ()
del ta
sử dụng ký tự trắng
Chú ý :
• Trong ngôn ngữ C tên có phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ tên AB khác với tên ab, tên Delta khác với tên delta.
• Tên do người sử dụng đặt ra nên phải được đặt sao cho chúng có ý nghĩa với đối tượng mà
chúng hiển thị.
4) Ví dụ:
Viết chương trình cho xuất ra màn hình chuỗi ký tự "Hello, World !".
#include "stdio.h"
Trang 1

#include "conio.h"
void main( )
{
printf("\nHello, World !");
getch();
}
5) Khai báo và toán tử gán
Mọi biến trước khi sử dụng đều phải được khai báo và xác định kiểu của nó.
• Kiểu int (số nguyên)
• Kiểu float (số thực)
• Kiểu char (ký tự)
Ví dụ :
int a, b, i;
/* khai báo các biến a, b, i là số nguyên */
float x, y;
/* khai báo các biến x, y là số thực */
char ch, ten;
/* khai báo các biến ch,...
BÀI 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1) Các ký tự dùng trong ngôn ngữ C
Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một tập ký tự nào đó. Các ký tự này được ghép với nhau đề
tạo thành các từ ; Sau đó các từ được liên kết lại theo một qui tắc nào đó để tạo thành một câu lệnh. Một chương
trình bao gồm nhiều câu lệnh và được diễn đạt theo một thuật toán nào đó nhằm để giải quyết một bài toán cụ thể
nào đó.
Tập ký tự trong ngôn ngữ C, bao gồm:
- 26 ký tự hoa : A, B, … ,Z và 26 ký tự thường : a, b, … ,z
- 10 ký tự số : 0, 1, … ,9
- Ký tự gạch nối dưới : _ (chú ý phân biệt với dấu - )
- Các ký tự đặc biệt khác : ( ) [ ] { } + - * / % . , ; : ? ! \ = & # $ …
- Ký tự trắng (thanh space) dùng để tách các từ trong một câu lệnh.
2) Từ khóa:
Từ khóa được sử dụng để khai báo các kiểu dữ liệu, viết các toán tử và các câu lệnh.
Tập từ khóa :
asm break case cdecl char
const continue default do double
else enum extern far float
for goto huge if int
interrupt long near pascal register
return short signed sizeof static
struct switch typedef union unsigned
void volatile while
Chú ý :
Không được sử dụng từ khóa để đặt tên cho các hằng, biến, mảng, hàm, …
Các từ khóa phải được viết bằng những ký tự thường.
3) Tên:
Tên được dùng để xác định các thành phần khác nhau trong một chương trình. Chúng ta có các tên như :
tên hằng, tên biến, tên mảng, tên cấu trúc, …
Tên được đặt theo qui tắc : là một dãy các ký tự chữ , số và dấu gạch nối dưới, nhưng phải bắt đầu bằng
một chữ cái hoặc dấu gạch nối dưới và không được trùng với từ khóa.
Ví dụ : các tên đúng
Bien_dem
X
_a1
Delta
pt_bac_2
Ví dụ : các tên sai
5Bien bắt đầu bằng ký số 5
n! sử dụng ký tự chấm than !
while trùng với từ khóa
f(x) sử dụng ký tự ngoặc tròn ()
del ta sử dụng ký tự trắng
Chú ý :
Trong ngôn ngữ C tên có phân biệt chữ thường và chữ hoa.
Ví dụ tên AB khác với tên ab, tên Delta khác với tên delta.
Tên do người s dụng đặt ra nên phải được đặt sao cho chúng ý nghĩa với đối tượng mà
chúng hiển thị.
4) Ví dụ:
Viết chương trình cho xuất ra màn hình chuỗi ký tự "Hello, World !".
#include "stdio.h"
Trang 1
Giáo trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình C - Người đăng: thuong-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Giáo trình C 9 10 402