Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình C

Được đăng lên bởi hoangngoctuananh-hoang
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
CHƢƠNG 1. LÀM QUEN VỚI VISUAL STUDIO 2010 ................................................. 5
1.

2.

Giới thiệu Visual Studio.NET 2010 ......................................................................... 5
1.1.

Tình hình trƣớc khi Visual Studio.NET ra đời .................................................. 5

1.2.

Sự ra đời của Visual Studio.NET ...................................................................... 5

1.3.

Tổng quan về Visual Studio.NET ..................................................................... 6

Khởi động Visual C# 2010 và giao diện................................................................... 7

CHƢƠNG 2. VIẾT CHƢƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN ........................................................ 16
1.

Đề bài ...................................................................................................................... 16

3.

Mở đồ án mới .......................................................................................................... 16

4.

Thiết kế giao diện ................................................................................................... 16

5.

4.1.

Đặt tên và tiêu đề cho form ............................................................................. 16

4.2.

Thêm điều khiển hộp văn bản Textbox ........................................................... 17

4.3.

Thêm điều khiển nút lệnh Button .................................................................... 17

Viết code ................................................................................................................. 18
5.1.

Viết code cho nút lệnh btnDisplay .................................................................. 18

5.2.

Viết code cho nút lệnh btnClear ...................................................................... 20

5.3.

Viết code cho nút lệnh btnExit ........................................................................ 20

6.

Lƣu đồ án ................................................................................................................ 20

7.

Các tệp tin của đồ án ............................................................................................... 20

8.

Chạy chƣơng trình .................................................................................................. 21

9.

Dừng chƣơng trình .................................................................................................. 21

10. Mở đồ án đã có ..................................
Bài gi lp trình 2 1
Mc lc
CHƢƠNG 1.  ................................................. 5
1.  ......................................................................... 5
1.1.  .................................................. 5
1.2.  ...................................................................... 5
1.3.  ..................................................................... 6
2.  ................................................................... 7
CHƢƠNG 2.  ........................................................ 16
1.  ...................................................................................................................... 16
3.  .......................................................................................................... 16
4.  ................................................................................................... 16
4.1.  ............................................................................. 16
4.2.  ........................................................... 17
4.3.  .................................................................... 17
5.  ................................................................................................................. 18
5.1.  .................................................................. 18
5.2.  ...................................................................... 20
5.3.  ........................................................................ 20
6.  ................................................................................................................ 20
7.  ............................................................................................... 20
8. C .................................................................................................. 21
9.  .................................................................................................. 21
10.  ....................................................................................................... 21
11.  ..................................................................................... 21
CHƢƠNG 3.  ................................................ 22
1.  ................................................................................ 22
1.1. .................................................................................................................. 22
1.2.  ................................................................................................................ 23
1.3.  ............................................................................................... 23
1.4.  ............................................................ 27
Giáo trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình C - Người đăng: hoangngoctuananh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Giáo trình C 9 10 22