Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình C căn bản

Được đăng lên bởi Dinh Quy
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình Lập trình C căn bản

Trang 1

MỤC LỤC
BÀI 1 :
1.1

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ...................... 7

Mục tiêu ................................................................................................................................ 7

1.2
Lý thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1 Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1 Thuật giải (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2 Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3 Ngôn ngữ lập trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2 Các bước lập trình ........................................................................................................... 8
1.2.3 Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........ 8
1.2.3.2 Sử dụng lưu đồ (Flowchart)..................................................................................... 9
BÀI 2 :
2.1

LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ...................... 12

Mục tiêu .............................................................................................................................. 12

2.2
Nội dung.............................................................................................................................. 12
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC....................................................................................... 12
2.2.1.1 Khởi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2 Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2 Các ví dụ đơn giản ......................................................................................................... 13
2.2.2.1 Ví dụ 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Ví dụ 2 .....................................................................................
Giáo trình Lp trình C căn bn Trang 1
HanoiAptech Computer Education Center Thanghv
MC LC
BÀI 1 :
NGÔN NG LP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LP TRÌNH ...................... 7
1.1 Mc tiêu ................................................................................................................................ 7
1.2 Lý thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1 Ngôn ng lp trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1 Thut gii (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2 Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3 Ngôn ng lp trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2 Các bước lp trình ........................................................................................................... 8
1.2.3 K thut lp trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhp-x lý-xut) ........ 8
1.2.3.2 S dng lưu đồ (Flowchart) ..................................................................................... 9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LP TRÌNH C QUA CÁC VÍ D ĐƠN GIN ...................... 12
2.1 Mc tiêu .............................................................................................................................. 12
2.2 Ni dung .............................................................................................................................. 12
2.2.1 Khi động và thoát BorlandC ....................................................................................... 12
2.2.1.1 Khi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2 Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2 Các ví d đơn gin ......................................................................................................... 13
2.2.2.1 Ví d 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2 Ví d 2 ...................................................................................................................... 15
2.2.2.3 Ví d 3 ...................................................................................................................... 16
2.2.2.4 Ví d 4 ...................................................................................................................... 16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHN TRONG NGÔN NG C ......................................... 18
3.1 Mc tiêu .............................................................................................................................. 18
3.2 Ni dung .............................................................................................................................. 18
3.2.1 T khóa ........................................................................................................................... 18
3.2.2 Tên ................................................................................................................................... 18
3.2.3 Kiu d liu .................................................................................................................... 18
3.2.4 Ghi chú ............................................................................................................................ 19
3.2.5 Khai báo biến ................................................................................................................. 19
3.2.5.1 Tên biến ................................................................................................................... 19
3.2.5.2 Khai báo biến .......................................................................................................... 19
3.2.5.3 Va khai báo va khi gán .................................................................................... 20
3.2.5.4 Phm vi ca biến ..................................................................................................... 20
BÀI 4 :
NHP / XUT D LIU .......................................................................... 21 U
4.1 Mc tiêu .............................................................................................................................. 21
4.2 Ni dung .............................................................................................................................. 21
Giáo trình C căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình C căn bản - Người đăng: Dinh Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Giáo trình C căn bản 9 10 279