Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4510 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu"

Chương 1

TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS

1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS
Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người
sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ
hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.
Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công
cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh. Người sử dụng có thể chỉ
dùng một truy vấn để làm việc với các dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, có thể thay
đổi truy vấn bất kỳ lúc nào và xem nhiều cách hiển thị dữ liệu khác nhau chỉ cần động tác
nhấp chuột.
Microsoft Access và khả năng kết xuất dữ liệu cho phép người sử dụng thiết kế
những biểu mẫu và báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý, có thể vận động
dữ liệu và kết hợp các biểu mẫu va báo cáo trong một tài liệu và trình bày kết quả theo
dạng thức chuyên nghiệp.
Microsoft Access là một công cụ đầy năng lực để nâng cao hiệu suất công việc.
Bằng cách dùng các Wizard của MS Access và các lệnh có sẵn (macro) ta có thể dễ dàng
tự động hóa công việc mà không cần lập trình. Đối với những nhu cầu quản lý cao,
Access đưa ra ngôn ngữ lập trình Access Basic (Visual Basic For application) một ngôn
ngữ lập trình mạnh trên CSDL.
2. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI ACCESS
2.1. Khởi động ACCESS
Chọn nút Start trên thanh Task bar
Chọn Programs
Chọn Microsoft ACCESS

Khoa Công nghệ Thông tin

79

Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu"
Khung hội thoại Microsoft ACCESS gồm:
Create a New Database Using

: Tạo CSDL ứng dụng mới.

Blank Database

: Tạo CSDL trống.

Database Wizard

: Tạo với sự trợ giúp

của Wizard.
Open an Existing Database : Mở một CSDL có sẵn.
2.2. Thoát khỏi ACCESS
Chọn File/Exit hoặc nhấn tổ hợp phím ALT+F4
3. CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS
3.1. Tạo một tập tin CSDL
Thực hiện các thao tác sau:
Chọn File/New hoặc chọn biểu tượng
New trên thanh công cụ
Chọn Database, chọn OK
Trong mục Save in: Chọn thư mục cần chứa tên tập tin.
File name: Chọn tên tập tin cần tạo
(Phần mở rộng mặc định là MDB)
3.2. Mở một CSDL đã tồn tại trên đĩa
Chọn File/Open database (Hoặc click biểu tượng Open)
Trong mục Look in : Chọn thư mục cần chứa
tên tập tin cần mở.
File name: Chọn tên tập tin cần mở.
Chọn Open
3.3. Đóng một CSDL
Chọn File/Close hoặc ALT+F4
3.4. Các thành phần cơ bản của một tập tin CSDL ACCESS
Một tập tin CSDL ACCESS gồm có 6 thành phần c...
Giáo trình “Các h qun tr cơ s d liu"
Khoa Công ngh Thông tin 79
Chương 1 TNG QUAN CƠ S D LIU ACCESS
1. GII THIU MICROSOFT ACCESS
Microsoft Access là mt H Qun Tr Cơ S D Liu (QTCSDL) tương tác người
s dng chy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta mt công c
hiu lc và đầy sc mnh trong công tác t chc, tìm kiếm và biu din thông tin.
Microsoft Access cho ta các kh năng thao tác d liu, kh năng liên kết và công
c truy vn mnh m giúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh. Người s dng có th ch
dùng m
t truy vn để làm vic vi các dng cơ s d liu khác nhau. Ngoài ra, có th thay
đổi truy vn bt k lúc nào và xem nhiu cách hin th d liu khác nhau ch cn động tác
nhp chut.
Microsoft Access và kh năng kết xut d liu cho phép người s dng thiết kế
nhng biu mu và báo cáo phc tp đáp ng đầy đủ các yêu cu qun lý, có th vn
động
d liu và kết hp các biu mu va báo cáo trong mt tài liu và trình bày kết qu theo
dng thc chuyên nghip.
Microsoft Access là mt công c đầy năng lc để nâng cao hiu sut công vic.
Bng cách dùng các Wizard ca MS Access và các lnh có sn (macro) ta có th dng
t động hóa công vic mà không cn lp trình. Đối vi nhng nhu cu qun lý cao,
Access đưa ra ngôn ng lp trình Access Basic (Visual Basic For application) mt ngôn
ng lp trình mnh trên CSDL.
2. KH
I ĐỘNG VÀ THOÁT KHI ACCESS
2.1. Khi động ACCESS
Chn nút Start trên thanh Task bar
Chn Programs
Chn Microsoft ACCESS
Giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 761