Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình catia v5

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thái Văn Hùng                                                                        Giáo trình CATIA V5 
Ch−¬ng ii: tæng quan vÒ phÇn mÒm catia
i/ giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm catia:
1/ H−íng dÉn cμi ®Æt phÇn mÒm catia:
1.1/ CÊu h×nh ®ßi hái cña m¸y tÝnh :
_ PhÇn cøng m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i chÊp nhËn ®−îc c¸c ®ßi hái sau ®©y:
• Disk drive : 1 Disk drive bªn trong hay bªn ngoa× ( dung l−îng tèi thiÓu theo yªu cÇu lμ 4GB )
®uîc ®ßi hái ®Ó l−u tr÷ ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn, ch−¬ng tr×nh d÷ liÖu, m«i tr−êng sö dông vμ kh«ng gian
trèng. Cμi ®Æt tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña phiªn b¶n CATIA 5 ®ßi hái 2.0 GB trªn Windows vμ cμi ®Æt tÊt c¶
c¸c s¶n phÈm cña ENOVIA DMU ®ßi hái 700 MB trªn Windows.
• Bé nhí ( Memory ) : RAM 256 lμ dung l−äng tèi thiÓu chÊp nhËn ®−îc cña bé nhí dμnh cho tÊt c¶
c¸c øng dông. RAM 512 lμ chÊp nhËn ®−îc cho øng dông cña DMU trªn mét bé phËn lín. §ßi hái cã lÏ
sÏ cao h¬n khi sè l−¬ng d÷ liÖu lín.
_ VÒ phÇn mÒm phiªn b¶n CATIA 5 ch¹y ®−îc trªn :
• Windows 2000
• Windows XP
1.2/ Cμi ®Æt phÇn mÒm:
1.2.1 / Cμi ®Æt ch−¬ng tr×nh phô
_ Cμi ®Æt nμy gièng nh− cμi ®Æt ch−¬ng tr×nh b×nh th−êng víi mét vμi sù kh¸c biÖt nhá. Tr−íc tiªn,
bá ®Üa vμo å CD_ROM vμ cμi ®Æt gièng nh− c¸c kiÓu cμi ®Æt b×nh th−êng.Khi cã dßng nh¾c th× b¹n nhËp
vμo nh÷ng s− cho phÐp ( nÕu cã ) cho ch−¬ng tr×nh phô.TiÕp tôc cμi ®Æt ®Õn khi hép tho¹i danh s¸ch vÒ
h×nh d¹ng vμ s¶n phÈm mμ b¹n ®· s½n sμng cμi ®Æt trong th− môc cμi ®Æt hiÖn hμnh.

Thaihung_2606@yahoo.com

Page 1

Thái Văn Hùng                                                                        Giáo trình CATIA V5 
_ Click Next . Hép tho¹i Setup Type xuÊt hiÖn

_ Click complete ®Ó cμi ®Æt tÊt c¶ nh÷ng phÇn mÒm.
_ Hay click custom ®Ó thay thÕ danh s¸ch h×nh thÓ hay s¶n phÈm mμ b¹n muèn cμi ®Æt, click Next.
Danh s¸ch c¸c h×nh thÓ hay s¶n phÈm phô mμ b¹n ch−a cμi ®Æt xuÊt hiÖn.

Thaihung_2606@yahoo.com

Page 2

Thái Văn Hùng                                                                        Giáo trình CATIA V5 
_ Chän h×nh thÓ hay s¶n phÈm phô mμ b¹n muèn cμi ®Æt vμ click Next.
_ NÕu h×nh thÓ hay s¶n phÈm phô mμ b¹n muèn cμi ®Æt ,hay ®· cμi ®Æt råi bao gåm c¶ s¶n phÈm phô.
Hép tho¹i cμi ®Æt s¶n phÈm phô xuÊt hiÖn .

_ B¹n cã thÓ chän hay kh«ng chän s¶n phÈm phô ®Ó cμi ®Æt.
_ Chän s¶n phÈm phô vμ click Next ®Ó hoμn thμnh cμi ®Æt.

2. CÊu tróc cña mét s¶n phÈm :
_Một sản phẩm công nghiệp (Product) thường được cấu tạo từ nhiều cụm chi tiết khác nhau, và
trong mỗi cụm chi tiết (component) lại chứa nhiều chi tiết (Part) khác nhau. ...
TháiVănHùngGiáotrìnhCATIAV5
Thaihung_2606@yahoo.com Page 1
Ch¬ng ii: tæng quan vÒ phÇn mÒm catia
i/ giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm catia:
1/ Híng dÉn cμi ®Æt phÇn mÒm catia:
1.1/ CÊu h×nh ®ßi hái cña m¸y tÝnh :
_ PhÇn cøng m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i chÊp nhËn ®îc c¸c ®ßi hái sau ®©y:
• Disk drive : 1 Disk drive bªn trong hay bªn ngoa× ( dung lîng tèi thiÓu theo yªu cÇu lμ 4GB )
®uîc ®ßi hái ®Ó lu tr÷ ch¬ng tr×nh thùc hiÖn, ch¬ng tr×nh d÷ liÖu, m«i trêng sö dông vμ kh«ng gian
trèng. Cμi ®Æt tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña phiªn b¶n CATIA 5 ®ßi hái 2.0 GB trªn Windows vμ cμi ®Æt tÊt c¶
c¸c s¶n phÈm cña ENOVIA DMU ®ßi hái 700 MB trªn Windows.
• Bé nhí ( Memory ) : RAM 256 lμ dung läng tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc cña bé nhí dμnh cho tÊt c¶
c¸c øng dông. RAM 512 lμ chÊp nhËn ®îc cho øng dông cña DMU trªn mét bé phËn lín. §ßi hái cã lÏ
sÏ cao h¬n khi sè l¬ng d÷ liÖu lín.
_ VÒ phÇn mÒm phiªn b¶n CATIA 5 ch¹y ®îc trªn :
• Windows 2000
• Windows XP
1.2/ Cμi ®Æt phÇn mÒm:
1.2.1 / Cμi ®Æt ch¬ng tr×nh phô
_ Cμi ®Æt nμy gièng nh cμi ®Æt ch¬ng tr×nh b×nh thêng víi mét vμi sù kh¸c biÖt nhá. Tríc tiªn,
bá ®Üa vμo å CD_ROM vμ cμi ®Æt gièng nh c¸c kiÓu cμi ®Æt b×nh thêng.Khi cã dßng nh¾c th× b¹n nhËp
vμo nh÷ng s cho phÐp ( nÕu cã ) cho ch¬ng tr×nh phô.TiÕp tôc cμi ®Æt ®Õn khi hép tho¹i danh s¸ch vÒ
h×nh d¹ng vμ s¶n phÈm mμ b¹n ®· s½n sμng cμi ®Æt trong th môc cμi ®Æt hiÖn hμnh.
Giáo trình catia v5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình catia v5 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình catia v5 9 10 553