Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi mybinhdt
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2515 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục
Mục lục.................................................................................................................1
Chương I: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật..................................4
I. Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.........................................4
1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu:........................................................................4
2. Xây dựng giải thuật:..................................................................................4
3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật:......................................5
II. Đánh giá cấu trúc dữ liệu và giải thuật.........................................................5
1. Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc dữ liệu..............................................5
2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán.........................................................5
a) Đánh giá độ phức tạp của thuật toán...................................................6
b) Cách tính độ phức tạp của thuật toán...................................................6
c) Quy tắc tổng quát để phân tích một chương trình................................6
III. Kiểu dữ liệu.................................................................................................7
1. Khái niệm..................................................................................................7
2. Kiểu dữ liệu chuẩn....................................................................................7
a) Kiểu số nguyên......................................................................................7
b) Kiểu số thực..........................................................................................7
c) Kiểu ký tự..............................................................................................7
d) Kiểu logic..............................................................................................7
3.Kiểu dữ liệu có cấu trúc.............................................................................8
4. Kiểu dữ liệu con trỏ...................................................................................8
IV. Thuật tóan đệ quy........................................................................................8
1. Khái niệm..................................................................................................8
2. Giải thuật đệ quy và thủ tục đệ quy...........................................................8
3. Thiết kế một số giải t...
Mục lục
Mục lục.................................................................................................................1
Chương I: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật..................................4
I. Tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.........................................4
1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu:........................................................................4
2. Xây dựng giải thuật:..................................................................................4
3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật:......................................5
II. Đánh giá cấu trúc dữ liệu và giải thuật.........................................................5
1. Các tiêu chuẩn để đánh giá cấu trúc dữ liệu..............................................5
2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán.........................................................5
a) Đánh giá độ phức tạp của thuật toán...................................................6
b) Cách tính độ phức tạp của thuật toán...................................................6
c) Quy tắc tổng quát để phân tích một chương trình................................6
III. Kiểu dữ liệu.................................................................................................7
1. Khái niệm..................................................................................................7
2. Kiểu dữ liệu chuẩn....................................................................................7
a) Kiểu số nguyên......................................................................................7
b) Kiểu số thực..........................................................................................7
c) Kiểu ký tự..............................................................................................7
d) Kiểu logic..............................................................................................7
3.Kiểu dữ liệu có cấu trúc.............................................................................8
4. Kiểu dữ liệu con trỏ...................................................................................8
IV. Thuật tóan đệ quy........................................................................................8
1. Khái niệm..................................................................................................8
2. Giải thuật đệ quy và thủ tục đệ quy...........................................................8
3. Thiết kế một số giải thuật đệ quy..............................................................9
4. Tinh chất của đệ quy...................................................................................11
a. Tính suy biến.......................................................................................11
b. Tính khử đệ quy...................................................................................11
5. Đệ quy và quy nạp toán học........................................................................11
6. Bài tập..........................................................................................................12
Chương II: Kỹ thuật sắp xếp (Sorting)...........................................................13
I. Khái quát về sắp xếp...............................................................................13
II. Các giải thuật sắp xếp nội........................................................................13
1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt: ( Bubble Sort).............................................13
a) Tư tưởng..............................................................................................13
b) Thuật toán...........................................................................................13
c) Cài đặt thuật toán:..............................................................................13
d) Phân tích thuật toán:...........................................................................14
e) Nhận xét thuật toán nổi bọt.................................................................14
2. Thuật toán sắp xếp bằng phương pháp chọn (SelectionSort)..................14
a) Tư tưởng..............................................................................................14
b) Ví dụ....................................................................................................15
c) Thuật toán...........................................................................................15
1
giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: mybinhdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 998