Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi doandoan171810
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1708 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

Trang 1

LỜI MỞ ĐẦU
Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên
ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình
bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn
gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện
tập.Cuối giáo trình còn có một số đề thi trong những năm gần đây.
Giáo trình này có thể giúp các sinh viên trong việc học môn cơ sở dữ liệu ở bậc
cao đẳng, đại học cũng như trong các kỳ thi tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng, trong các
kỳ thi liên thông. Chúng tôi mong rằng các sinh viên tự tìm hiểu trước mỗi vấn đề và
kết hợp với bài giảng trên lớp của giáo viên để việc học môn này đạt hiệu quả.
Trong quá trình giảng dạy và biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã nhận được
sự động viên của các thầy trong Ban Giám Hiệu nhà trường cũng như những ý kiến
của các đồng nghiệp trong khoa Điện Tử - Tin Học. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
và hy vọng rằng giáo trình này sẽ giúp cho việc dạy và học môn cơ sở dữ liệu của
trường chúng ta ngày càng tốt hơn.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 01 năm 2005
KHOA ĐIỆN TỬ -TIN HỌC

Phan Tấn Quốc

Biên soạn : Phan Tấn Quốc- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

Trang 2

chương 1

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1.Định nghĩa Cơ Sở Dữ Liệu (Data Base)
Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được
lưu trữ trên các thiết bị như băng từ, đĩa từ,… để có thể thoả mãn yêu cầu khai
thác đồng thời của nhiều người sử dụng.
CSDL gắn liền với đại số, logic toán và một số lĩnh vực khác.
1.1.2.Ưu điểm của cơ sở dữ liệu
-Giảm sự trùng lắp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm
được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
-Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác nhau.
-Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng.
1.1.3.Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết
-Tính chủ quyền của dữ liệu
Tính chủ quyền của dữ liệu được thể hiện ở phương diện an toàn dữ
liệu, khả năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác
của dữ liệu. Điều này có nghĩa là người khai thác CSDL phải có nhiệm vụ cặp
nhật các thông tin mới nhất của CSDL.
-Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng
Do có nhiều người được phép khai thác dữ liệu một cách đồng thời, nên
cần thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền hạn khai thác CSDL. Các
hệ điều hành nhiều người sử dụng hay hệ điều hà...
Giáo Trình Cơ S D Liu Trang 1
Biên son : Phan Tn Quc- Trường Cao Đẳng K Thut Cao Thng
LI M ĐẦU
Giáo trình cơ s d liu này được biên son theo chương trình đào to chuyên
ngành tin hc bc đại hc và cao đẳng ca B Giáo Dc Đào To. Giáo trình trình
bày nhng vn đề ct lõi nht ca môn cơ s d liu. Các bài hc được trình bày ngn
gn, có nhiu ví d minh ho. Cui mi chương đều có bài tp để sinh viên luyn
tp.Cui giáo trình còn có mt s đề thi trong nhng năm gn đây.
Giáo trình này có th giúp các sinh viên trong vic hc môn cơ s d liu bc
cao đẳng, đại hc cũng như trong các k thi tt nghip Đại Hc, Cao đẳng, trong các
k thi liên thông. Chúng tôi mong rng các sinh viên t tìm hiu trước mi vn đề
kết hp vi bài ging trên lp ca giáo viên để vic hc môn này đạt hiu qu.
Trong quá trình ging dy và biên son giáo trình này, chúng tôi đã nhn được
s động viên ca các thy trong Ban Giám Hiu nhà trường cũng như nhng ý kiến
ca các đồng nghip trong khoa Đin T - Tin Hc. Chúng tôi xin chân thành cm ơn
và hy vng rng giáo trình này s giúp cho vic dy và hc môn cơ s d liu ca
trường chúng ta ngày càng tt hơn.
TP. H Chí Minh, Ngày 01 tháng 01 năm 2005
KHOA ĐIN T -TIN HC
Phan Tn Quc
Giáo trình cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ sở dữ liệu - Người đăng: doandoan171810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo trình cơ sở dữ liệu 9 10 226