Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 3080 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU

Trang

1

MỤC LỤC
Chöông 1 ....................................................................................................................................................2
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ..............................................................................................................................2
I NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI CUÛA MOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL)....................2
II CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU (DATABASE AND DATABASE
MANAGEMENT SYSTEM).................................................................................................................3
söï chính xaùc vaø toaøn veïn cuûa döõ lieäu vaø öùng duïng trong CSDL, söï baûo maät cuûa CSDL................4
löu phoøng hôø vaø phuïc hoài CSDL.........................................................................................................4
giöõ lieân laïc vôùi ngöôøi phaùt trieån öùng duïng, ngöôøi laäp trình vaø ngöôøi duøng cuoái..............................4
baûo ñaøm söï hoaït ñoäng troâi chaûy vaø hieäu quaû cuûa CSDL vaø HQTCSDL..........................................4
III MOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL) ........................................................................5
IV MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP...............................................................................................20
Moãi HOÏC VIEÂN coù theå ghi danh vaøo moät MOÂN HOÏC...................................................................21
Moãi MOÂN HOÏC phaûi ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN.............................................21
V BAØI TAÄP..........................................................................................................................................25
Chöông 2 ..................................................................................................................................................29
NGOÂN NGÖÕ TRUY VAÁN SQL.............................................................................................................29
I CAÙCH TAÏO QUAN HEÄ BAÈNG ACCESS......................................................................................29
II CAÂU LEÄNH TRUY VAÁN ..............................................................................................................29
III BAØI TAÄP.........................................................................................................................................37
Chöông 3 ....
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Trang
MC LC
Chöông 1 ....................................................................................................................................................2
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ..............................................................................................................................2
I NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI CUÛA MOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL)....................2
II SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ H QUAÛN TRÒ Û DÖÕ LIEÄU (DATABASE AND DATABASE
MANAGEMENT SYSTEM).................................................................................................................3
söï chính xaùc vaø toaøn veïn cuûa döõ lieäu vaø öùng duïng trong CSDL, söï baûo maät cuûa CSDL................4
löu phoøng hôø vaø phuïc hoài CSDL.........................................................................................................4
giöõ lieân laïc vôùi ngöôøi phaùt trieån öùng duïng, ngöôøi laäp trình vaø ngöôøi duøng cuoái..............................4
baûo ñaøm söï hoaït ñoäng troâi chaûy vaø hieäu quaû cuûa CSDL vaø HQTCSDL..........................................4
III MOÂ HÌNH QUAN HEÄ (RELATIONAL MODEL) ........................................................................5
IV MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP...............................................................................................20
Moãi HOÏC VIEÂN coù theå ghi danh vaøo moät MOÂN HOÏC...................................................................21
Moãi MOÂN HOÏC phaûi ñöôïc ghi danh bôûi moät hay nhieàu HOÏC VIEÂN.............................................21
V BAØI TAÄP..........................................................................................................................................25
Chöông 2 ..................................................................................................................................................29
NGOÂN NGÖÕ TRUY VAÁN SQL.............................................................................................................29
I CAÙCH TAÏO QUAN HEÄ BAÈNG ACCESS......................................................................................29
II CAÂU LEÄNH TRUY VAÁN ..............................................................................................................29
III BAØI TAÄP.........................................................................................................................................37
Chöông 3 ..................................................................................................................................................41
RAØNG BUOÂC TOAØN VEÏN QUAN HEÄ ................................................................................................41
I RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN - CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN.........................41
II PHAÂN LOAÏI RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN.....................................................................................42
III BAØI TAÄP ........................................................................................................................................45
Chöông 4 ..................................................................................................................................................48
PHUÏ THUOÄC HAØM ...............................................................................................................................48
I KHAÙI NIEÂM PHUÏ THUOÄC HAØM...................................................................................................48
II HEÄ LUAÄT DAÃN ARMSTRONG (Armstrong inference rule)......................................................58
III THUAÄT TOAÙN TÌM F+................................................................................................................65
IV BAØI TAÄP.......................................................................................................................................66
Chöông 5 ..................................................................................................................................................68
PHUÛ CUÛA TAÄP PHUÏ THUOÄC HAØM....................................................................................................68
I ÑÒNH NGHÓA...................................................................................................................................68
II PHUÛ TOÁI THIEÅU CUÛA MOÄT TAÄP PHUÏ THUOÄC HAØM (minimal cover).................................68
III KHOÙA CUÛA LÖÔÏC ÑOÀ QUAN HEÄ (Key) .................................................................................71
IV BAØI TAÄP........................................................................................................................................74
Chöông 6 ..................................................................................................................................................77
CHUAÅN HOÙA CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU...........................................................................................................77
I DAÏNG CHUAÅN CUÛA LÖÔÏC ÑOÀ QUAN HEÄ (normal forms for relation schemes)...................77
II PHEÙP TAÙCH KEÁT NOÁI BAÛO TOAØN............................................................................................84
III THIEÁT KEÁ CSDL BAÈNG CAÙCH PHAÂN RAÕ ..............................................................................96
IV BAØI TAÄP......................................................................................................................................107
Tổ Bộ môn CSDL Trường CĐCN 4
1
Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu 9 10 766