Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi zainpose
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm là môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến
thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Qua môn học này sinh viên có
cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai
đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật
trong quá trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sưu liệu đã được
minh họa cụ thể trong giáo trình. Mục tiêu giáo trình là sinh viên có thể hiểu được
những yêu cầu công việc cần phải làm ở mỗi giai đoạn của qui trình, để có thể đảm
trách công việc ở một trong các giai đoạn làm phần mềm trong những nhóm dự án.

1

TÀI IỆU THAM KHẢO
1. Software Engineering
By Nguyễn Xuân Huy – Institue of Information Technology

2. Nhập môn công nghệ phần mềm
Nguyễn Tiến Huy – ĐH Khoa học Tự Nhiên

3. A Discipline for Software Engineering
Watts S. Humphrey

4. Quá trình phát triển phần mềm thống nhất
Nguyễn Tuấn Huy biên dịch –Nhà xuất bản thống kê

5. Analyzing Requriements and Defining Solution Architechtures
Ian Lewis – Bruce Nielson

6. MCSD Analyzing Requirements Study Guide
Tata McGraw-Hill Pusblishing Company Limited

7. Software Engineering
Roger S.PressMan

8. Một số tài liệu tham khảo từ internet: Khoa CNTT ĐH KHTN, ĐH BKHN, ĐH
Cần Thơ, và một số bài báo khoa học.
-

A Summary of Principles for User-Interface Design by Talin

-

The Foundation for Verifiable Software Process Improvement

-

Lecture Notes: Software Engineering I by Joey Paquet

2

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Phần mềm
1.1.1. Các khái niệm
Chương trình máy tính là một trình tự các chỉ thị để hướng dẫn máy tính làm việc nhằm
hoàn thành một công việc nào đó do con người yêu cầu.
Phần mềm là một hệ thống các chương trình có thể thực hiện trên máy tính nhằm hỗ trợ
các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt nhất các thao tác nghiệp
vụ của mình. Nhiệm vụ chính yếu của phần mềm là cho phép các nhà chuyên môn thực hiện
các công việc của họ trên máy tính dễ dàng và nhanh chóng hơn so với khi thực hiện cùng
công việc đó trong thế giới thực.
Hoạt động của mọi phần mềm là sự mô phỏng lại các họat động của thế giới thực trong
một góc độ thu hẹp nào đó trên máy tính. Quá trình sử dụng một phần mềm chính là quá trình
người dùng thực hiện các công việc trên máy tính để hoàn tất một công việc tương đương
trong thế giới thực.
Lớp phần mềm là hệ thống các phần mềm trên cùng lĩnh vực họat động nào đó. Do
c...
1
LI NÓI ĐẦU
Nhp môn Công Ngh Phn Mm là môn hc nhm giúp cho sinh viên có kiến
thc cơ bn nht trong lĩnh vc công ngh phn mm. Qua môn hc này sinh viên có
cái nhìn khái quát v qui trình phát trin phn mm, hiu biết và thc hin các giai
đon trong qui trình trên mt phn mm c th da trên nhng phương pháp, k thut
trong quá trình thu thp yêu cu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sưu liu đã được
minh ha c
th trong giáo trình. Mc tiêu giáo trình là sinh viên có th hiu được
nhng yêu cu công vic cn phi làm mi giai đon ca qui trình, để có th đảm
trách công vic mt trong các giai đon làm phn mm trong nhng nhóm d án.
Giáo trình công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ phần mềm - Người đăng: zainpose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Giáo trình công nghệ phần mềm 9 10 942