Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Vinh
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN THẾ DŨNG

NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Huế
Huế, tháng 11 năm 2014

1

Giáo trình này được viết bởi
Nguyễn Thế Dũng, giảng viên Khoa
Tin học, Trường ĐHSP - Đại học
Huế. Giáo trình này được dùng để
giảng dạy và học tập học phần:
Nhập môn Công nghệ phần mềm.
Mã số: TINS4392

2

Lời nói đầu
Môn học Nhập môn Công nhệ phần mềm là học phần bắt buộc trong khung
chương trình của hầu hết sinh viên ngành Sư phạm Tin học. Hiện nay đã có khá
nhiều tài liệu về môn học này. Tuy vậy phần lớn được trình bày dưới dạng sách
chuyên khảo, do đó sinh viên rất khó khăn trong việc học môn này. Bên cạnh đó
với các đặc thù của sinh viên ngành Sư phạm, nên việc học tập môn học mang
nặng tính lý thuyết suông đối với sinh viên.
Ngay từ đầu giáo trình, chúng tôi đưa ra mục tiêu và tóm tắt nội dung học
phần mà khung chương trình đã quy định để làm rõ mục đích cần đạt được khi
học môn học này của sinh viên Sư phạm Tin học so với sinh viên các ngành
chuyên về Công nghệ phần mềm.
Cuối các chương mục, chúng tôi đưa vào phần ôn tập chương cùng các câu
hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên dễ học tập và có một cái nhìn rộng hơn về thực
tiễn hay các vấn đề mở mà giáo trình chưa đề cập đến do giới hạn khuôn khổ.
Do trong khung chương trình, phần quản lý dự án phần mềm được tách
riêng thành một học phần gồm 2 tín chỉ, nên giáo trình sẽ không bao gồm phần
này như thường thấy trong một số giáo trình khác.
Giáo trình được chia thành 7 chương.
Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm
Chương 2. Qui trình phát triển phần mềm
Chương 3. Phân tích và đặc tả yêu cầu
Chương 4. Thiết kế
Chương 5. Lập trình
Chương 6. Kiểm thử
Chương 7. Triển khai và bảo trì.

3

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi có tham khảo một số tài
liệu của một số tác giả khác nhằm mang lại những kiến thức phong phú, phù hợp
nhất cho sinh viên, nhưng có thể chưa kịp liên hệ được với chính các tác giả ấy.
Mong các Thầy, cô vì sự học của các sinh viên mà niệm tình bỏ quá.
Tác giả chân thành cảm ơn các thầy cô Hà Viết Hải, Lê Văn Tường Lân,
Nguyễn Thị Hoàng Anh… đã góp ý cho bản thảo rất tận tình. Đồng thời xin chân
thành cảm ơn quý Thầy cô khác cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi
cũng gửi lời cảm ơn đến rất nhiều bạn sinh viên đã giúp chúng tôi sưu tầm các tư
liệu làm cơ sở để hoàn thành giáo trình này.
Giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót và đặc biệt là sự thiếu cập nhật
thông tin đối với một môn học có tính thời sự công nghệ này.
Rất mong sự góp ý, đánh giá, nhậ...
1
NGUYỄN THẾ DŨNG
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Huế
Huế, tháng 11 m 2014
Giáo trình công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ phần mềm - Người đăng: Nguyễn Hồng Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Giáo trình công nghệ phần mềm 9 10 404