Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ phần mềm Chương 1

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Công nghệ phần mềm -Software Engineering- là các hoạt động bao gồm: phát
triển, đưa vào hoạt động, bảo trì, và loại bỏ phần mềm một cách có hệ thống. Các kỹ
sư phần mềm sẽ được cung cấp với các kỹ thuật, công cụ cơ bản nhằm phát triển các
hệ thống phần mềm.
Như vậy, công nghệ phần mềm là lĩnh vực nghiên cứu của tin học, nhằm đề
xuất các nguyên lý, phương pháp, công cụ, cách tiếp cận và phương tiện phục vụ cho
việc thiết kế và cài đặt các sản phẩm phần mềm có chất lượng.
1.1. MỞ ĐẦU
Ngày nay, sự phát triển phần mềm ngày càng thực sự khó kiểm soát được; các
dự án phần mềm thường kéo dài và vượt quá chi phí cho phép. Những nhà lập trình
chuyên nghiệp phải cố gắng hoàn thành các dự án phần mềm một cách có chất lượng,
đúng hạn trong chi phí cho phép.
Mục đích của chương này là đưa ra những nhận định cơ bản và tạo nên một bức
tranh cơ sở về những phương pháp tiếp cận khác nhau của công việc tạo nên công
nghệ phần mềm. Các vấn đề cần làm rõ, chi tiết thêm sẽ được trình bày ở các chương
tiếp sau của giáo trình.
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
Mục tiêu của công nghệ phần mềm là tạo ra những phần mềm tốt, giảm đến tối
thiểu những may rủi có thể gây cho các người liên quan. Trong quá trình đề cập, chúng
ta sử dụng các thuật ngữ:
Phần mềm (software): là một tập hợp các câu lệnh được viết bằng một hoặc
nhiều ngôn ngữ lập trình, nhằm tự động thực hiện một số các chức năng giải quyết một
bài toán nào đó.
Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật trong cách
giải quyết một vấn đề nào đó.
Công nghệ phần mềm (software engineering): là việc áp dụng các công cụ, các
kỹ thuật một cách hệ thống trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính. Đó
chính là việc áp dụng các quan điểm, các tiến trình có kỷ luật và lượng hoá được, có
bài bản và hệ thống để phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm.
5

Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm.
Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu, có thể nhìn công nghệ phần mềm là
một mô hình được phân theo ba tầng mà tất cả các tầng này đều nhằm tới mục tiêu
chất lượng, chi phí, thời hạn phát triển phần mềm.
Mô hình được phân theo ba tầng của công nghệ phần mềm được mô tả như sau:
Công cụ
Phương pháp
Quy trình

Ở đây tầng quy trình (process) liên quan tới vấn đề quản trị phát triển phần
mềm như lập kế hoạch, quản trị chất lượng, tiến độ, chi phí, mua bán sản phẩm phụ,
cấu hình phần mềm, quản trị sự thay đổi, quản trị nhân sự (trong môi ...
Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm.
5
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Công nghệ phần mềm -Software Engineering- các hoạt động bao gồm: phát
triển, đưa vào hoạt động, bảo trì, loại bỏ phần mềm một cách hệ thống. Các kỹ
phần mềm sẽ được cung cấp với các kỹ thuật, công cụ bản nhằm phát triển các
hệ thống phần mềm.
Như vậy, công nghệ phần mềm lĩnh vực nghiên cứu của tin học, nhằm đ
xuất các nguyên , phương pháp, công cụ, cách tiếp cận phương tiện phục vụ cho
việc thiết kế và cài đặt các sản phẩm phần mềm có chất lượng.
1.1. MỞ ĐẦU
Ngày nay, sự phát triển phần mềm ngày càng thực sự khó kiểm soát được; các
dự án phần mềm thường kéo dài vượt quá chi phí cho phép. Những nhà lập trình
chuyên nghiệp phải cố gắng hoàn thành các dự án phần mềm một cách chất lượng,
đúng hạn trong chi phí cho phép.
Mục đích của chương này là đưa ra những nhận định cơ bản và tạo nên một bức
tranh sở về những phương pháp tiếp cận khác nhau của công việc tạo nên công
nghệ phần mềm. Các vấn đề cần m rõ, chi tiết thêm sẽ được trình bày các chương
tiếp sau của giáo trình.
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
Mục tiêu của công nghệ phần mềm tạo ra những phần mềm tốt, giảm đến tối
thiểu những may rủi có thể gây cho các người liên quan. Trong quá trình đề cập, chúng
ta sử dụng các thuật ngữ:
Phần mềm (software): một tập hợp các câu lệnh được viết bằng một hoặc
nhiều ngôn ngữ lập trình, nhằm tự động thực hiện một số các chức năng giải quyết một
bài toán nào đó.
Công nghệ (engineering): cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật trong ch
giải quyết một vấn đề nào đó.
Công nghệ phần mềm (software engineering): việc áp dụng các ng cụ, các
kỹ thuật một cách hệ thống trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính. Đó
chính việc áp dụng các quan điểm, các tiến trình k luật lượng hoá được,
bài bản và hệ thống để phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm.
Giáo trình công nghệ phần mềm Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ phần mềm Chương 1 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình công nghệ phần mềm Chương 1 9 10 230