Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 2

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm và quản lý dự án phần mềm

CHƢƠNG 2

TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM
VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

25

Chương 2: Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm và quản lý dự án phần mềm

Mục tiêu của công nghệ phần mềm là sản xuất ra những phần mềm tốt, có chất
lượng cao. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm có thể được phân thành
hai nhóm chính: các nhân tố có thể đo trực tiếp và các nhân tố chỉ có thể đo gián tiếp.
Tuỳ theo công dụng của sản phẩm và nhu cầu thực tế của người sử dụng, các
chuẩn của quốc gia, quốc tế, nền văn minh của cộng đồng, thời điểm,... mà các tiêu
chuẩn để lượng hoá phần mềm có thể thay đổi.
Chương này nhằm tìm hiểu các tiêu chuẩn hiện nay được dùng để đánh giá một
sản phẩm phần mềm và cách thức để quản lý dự án phần mềm.

2.1.

TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Để đánh giá được sản phẩm của một nền công nghệ là tốt hay xấu, chúng ta
phải nghiên cứu để đưa ra được những tiêu chuẩn đánh giá chúng. Chất lượng của sản
phẩm phần mềm bao gồm nhiều yếu tố dựa trên các tiêu chuẩn đã được tổng kết.
2.1.1. Tính đúng
Một sản phẩm thực hiện được gọi là đúng nếu nó thực hiện chính xác những
chức năng đã đặc tả và thỏa mãn các mục đích công việc của khách hàng.
Như vậy, một sản phẩm phải được so sánh chuẩn đặt ra để kiểm tra tính đúng
và điều này dẫn đến có nhiều bậc thang về tính đúng.
Liệt kê theo thang giảm dần, tính đúng của phần mềm có thể:
+ Tuyệt đối đúng,
+ Đúng ,
+ Có lỗi,
+ Có nhiều lỗi,...
Ví dụ: Một hệ thống xử lý dữ liệu không chạy được khi file cơ sở dữ liệu rỗng
hoặc có quá 104 bảng ghi,...là những hệ thống vi phạm tính đúng.
2.1.2. Tính khoa học
Tính khoa học của phần mềm được thể hiện qua các mặt
- Khoa học về cấu trúc.
- Khoa học về nội dung.
- Khoa học về hình thức thao tác.
2.1.3. Tính tin cậy
Tính tin cậy của sản phẩm phần mềm thể hiện ở sản phẩm được trông chờ thực
hiện các chức năng dự kiến của nó với độ chính xác được yêu cầu.
2.1.4. Tính kiểm thử đƣợc

26

Chương 2: Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm và quản lý dự án phần mềm
Phần mềm có thể kiểm thử được là phần mềm mà nó có cách dễ dàng để có thể
kiểm tra được. Đảm bảo rằng nó thực hiện đúng các chức năng dự định.
2.1.5. Tính hữu hiệu
Tính hữu hiệu của phần mềm được xác định qua các tiêu chuẩn sau:
- Hiệu quả kinh tế hoặc ý nghĩa; giá trị thu được do áp dụng sản phẩm đó.
- Tốc độ xử lý sản phẩm.
- Giới hạn tối đa của sản phẩm hoặc miền xác định của chương trình được
xác định qua khối lượng tối đa của các đối tượng mà sản phẩm đó quản...
Chương 2: Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm và quản lý dự án phần mềm
25
CHƢƠNG 2
TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM
VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 2 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 2 9 10 473