Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 3

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Khảo sát - phân tích và đặc tả yêu cầu

CHƯƠNG 3

KHẢO SÁT - PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU
Với sản phẩm phần mềm được xây dựng, việc hiểu đầy đủ các đặc điểm của nó
là điều không dễ. Quá trình xác định các chức năng và các ràng buộc của hệ thống gọi
là tìm hiểu và xác định yêu cầu. Để có được điều này thì cần phải trả lời câu hỏi "cái
gì-what" chứ không phải là "như thế nào-how". Tìm hiểu, xác định và phân tích yêu
cầu là bước hình thành bài toán, do vậy các yêu cầu của bài toán cần phải được tìm
hiểu và phân tích theo chiều rộng (ngang) và theo chiều sâu (dọc).
3.1. TÌM HIỂU, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
3.1.1. Khảo sát, tìm hiểu yêu cầu
Khi một công ty muốn ký một hợp đồng cho một dự án phát triển một phần
mềm, công ty sẽ phát biểu các yêu cầu ở mức trừu tượng để không bắt buộc định nghĩa
trước các giải pháp. Các yêu cầu phải được viết sao cho các nhà phát triển phần mềm
có thể đưa ra các giải pháp khác nhau. Sau khi đã trúng thầu và ký hợp đồng, yêu cầu
phải được làm rõ hơn để khách hàng có thể hiểu và đánh giá được phần mềm. Cả hai
tài liệu nói trên đều gọi là tài liệu yêu cầu người dùng.
Theo mức độ chi tiết có thể chia ra các loại tài liệu yêu cầu:
+ Xác định yêu cầu: đây là một khẳng định, bằng ngôn ngữ tự nhiên hơn là các
sơ đồ, về các dịch vụ hệ thống cần cung cấp và các ràng buộc mà hệ thống phải tuân
theo. Tài liệu này cung cấp cho các thành phần: người quản lý của bên khách hàng,
người dùng cuối của hệ thống, kỹ sư của khách hàng, người quản lý ký kết hợp đồng,
các kiến trúc sư hệ thống.
+ Đặc tả yêu cầu: là tài liệu được cấu trúc mô tả hệ thống các dịch vụ chi tiết
hơn. Đôi khi tài liệu này được gọi là đặc tả chức năng. Đây có thể coi là hợp đồng ký
kết giữa người mua và kẻ bán phần mềm. Tài liệu này cung cấp cho các thành phần:
người dùng cuối của hệ thống, kỹ sư của khách hàng, các kiến trúc sư hệ thống, người
phát triển phần mềm.
+ Đặc tả phần mềm: là mô tả trừu tượng hơn của phần mềm làm cơ sở cho thiết
kế và triển khai. Tài liệu này cung cấp cho các thành phần: kỹ sư của khách hàng, các
kiến trúc sư hệ thống, người phát triển phần mềm.
Xác định yêu cầu: là mô tả trừu tượng các dịch vụ mà hệ thống được mong đợi
phải cung cấp và các ràng buộc mà hệ thống phải tuân thủ khi vận hành. Nó chỉ có các
đặc tả phẩm hạnh bên ngoài của hệ thống mà không liên quan đến các đặc tính thiết
kế. Nó phải được viết sao cho người ta có thể hiểu được mà không cần một kiến thức
chuyên môn đặc biệt nào.
40

Chương 3: Khảo sát - phân tích và đặc tả yêu cầu
Các yêu c...
Chương 3: Khảo sát - phân tích và đặc tả yêu cầu
40
CHƯƠNG 3
KHẢO SÁT - PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU
Với sản phẩm phần mềm được y dựng, việc hiểu đầy đủ các đặc điểm của
điều không dễ. Quá trình xác định các chức năng các ràng buộc của hệ thống gọi
tìm hiểu xác định yêu cầu. Để được điều y thì cần phải trả lời câu hỏi "cái
gì-what" chứ không phải "như thế nào-how". Tìm hiểu, xác định phân tích yêu
cầu bước hình thành bài toán, do vậy các yêu cầu của bài toán cần phải được tìm
hiểu và phân tích theo chiều rộng (ngang) và theo chiều sâu (dọc).
3.1. TÌM HIỂU, XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
3.1.1. Khảo sát, tìm hiểu yêu cầu
Khi một công ty muốn một hợp đồng cho một dự án phát triển một phần
mềm, công ty sẽ phát biểu các yêu cầu ở mức trừu tượng để không bắt buộc định nghĩa
trước các giải pháp. Các yêu cầu phải được viết sao cho các nhà phát triển phần mềm
thể đưa ra các giải pháp khác nhau. Sau khi đã trúng thầu hợp đồng, yêu cầu
phải được làm hơn để khách hàng thể hiểu đánh giá được phần mềm. Cả hai
tài liệu nói trên đều gọi là tài liệu yêu cầu người dùng.
Theo mức độ chi tiết có thể chia ra các loại tài liệu yêu cầu:
+ Xác định yêu cầu: đây một khẳng định, bằng ngôn ngữ tự nhiên n các
sơ đồ, về các dịch vụ hệ thống cần cung cấp các ràng buộc hệ thống phải tuân
theo. Tài liệu y cung cấp cho các thành phần: người quản của bên khách ng,
người dùng cuối của hệ thống, kỹ sư của khách hàng, người quản kết hợp đồng,
các kiến trúc sư hệ thống.
+ Đặc tả yêu cầu: tài liệu được cấu trúc mô tả hệ thống các dịch vụ chi tiết
hơn. Đôi khi tài liệu này được gọi đặc tả chức ng. Đây thể coi hợp đồng
kết giữa người mua và kẻ bán phần mềm. i liệu y cung cấp cho các thành phần:
người dùng cuối của hệ thống, kỹ sư của khách hàng, các kiến trúc sư hệ thống, người
phát triển phần mềm.
+ Đặc tả phần mềm: tả trừu tượng hơn của phần mềm làm sở cho thiết
kế triển khai. Tài liệu này cung cấp cho các thành phần: kỹ sư của khách hàng, các
kiến trúc sư hệ thống, người phát triển phần mềm.
Xác định yêu cầu: mô tả trừu tượng các dịch vụ hệ thống được mong đợi
phải cung cấp các ràng buộc mà hệ thống phải tuân thủ khi vận hành. chỉ có các
đặc tả phẩm hạnh bên ngoài của hệ thống không liên quan đến các đặc tính thiết
kế. phải được viết sao cho người ta thể hiểu được không cần một kiến thức
chuyên môn đặc biệt nào.
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 3 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 3 9 10 948