Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 4

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Thiết kế phần mềm

CHƢƠNG 4

THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Xây dựng ứng dụng phần mềm là một dây chuyền các chuyển đổi, mà ở đó
phân tích nhằm xác định ứng dụng sẽ thực hiện cái gì (what) còn thiết kế nhằm để trả
lời câu hỏi phần mềm cụ thể sẽ như thế nào (how)? Tức là xác định cách thức thực
hiện những gì đã được đặt ra ở phần phân tích.
Trong ba giai đoạn: thiết kế, cài đặt và bảo trì thì thiết kế là giai đoạn quan
trọng nhất, chịu trách nhiệm đến 80% đối với sự thành công của một sản phẩm. Cài đặt
là việc thực thi những gì đã thiết kế. Nếu trong quá trình cài đặt có xuất hiện vấn đề thì
phải quay lại sửa bản thiết kế. Quá trình thiết kế tốt là cơ sở để quản lý và giảm chi phí
cho công việc bảo trì phần mềm sau này.
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Nhiệm vụ của thiết kế là chuyển đổi những yêu cầu của hệ thống (kết quả của
quá trình phân tích) sang dạng biểu diễn của hệ thống phần mềm. Nghĩa là xây dựng
các mô tả văn bản (thiết kế chi tiết) nêu rõ mối quan hệ giữa tiền điều kiện và hậu điều
kiện cho tất cả các chức năng (quá trình) của hệ thống. Tiền điều kiện xác định những
cái sẽ nhận giá trị chân lý đúng trước khi một quá trình thực hiện, còn hậu điều kiện
xác định những điều sẽ nhận giá trị đúng khi chấp nhận tiền điều kiện và khi quá trình
đó kết thúc thành công.
Tầm quan trọng của thiết kế được thể hiện qua hình sau:

Bảo trì

Bảo trì

Kiểm thử
Kiểm thử
Cài đặt

Cài đặt

Thiết kế
Có thiết kế

Không có thiết kế

Như vậy, thiết kế là một thực tế về một quyết định chọn lựa, xây dựng một đặc
tả về hành vi nhìn thấy được từ bên ngoài và bổ sung các chi tiết cần thiết cho việc cài
62

Chương 4: Thiết kế phần mềm
đặt trên hệ thống máy tính bao gồm cả chi tiết về tổ chức quản lý dữ liệu, công việc và
tương tác với con người. Thiết kế phải nhờ vào các kinh nghiệm và phải học tập những
cái có sẵn từ các hệ thống khác; không thể chỉ đọc sách là đủ. Bản thiết kế tốt là chìa
khóa cho sự thành công của hệ thống.
Mối liên quan của thiết kế phần mềm với công nghệ phần mềm được thể hiện
qua sơ đồ sau:
Mô hình
Mô hình
thông tin
chức năng
Thiết kế
dữ liệu
Mô hình
hành vi
Thiết kế

Thiết kế
cấu trúc

Các yêu
cầu khác

Lập trình
Thiết kế
thủ tục...
Module
chương trình

Kiểm thử
Phần mềm đã tích
hợp và kiểm thử

Thiết kế phần mềm là hoạt động được xác lập dựa trên hai mặt: quản lý và kỹ
thuật, chúng đan xen với nhau. Mối quan hệ giữa hai khía cạnh kỹ thuật và quản lý
được thể hiện qua sơ đồ:
Khía cạnh quản lý

Thiết kế sơ bộ
Thiết kế chi tiết
Thiết kế dữ liệ...
Chương 4: Thiết kế phần mềm
62
CHƢƠNG 4
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Xây dựng ứng dụng phần mềm một y chuyền các chuyển đổi, đó
phân tích nhằm xác định ứng dụng sẽ thực hiện cái (what) còn thiết kế nhằm để trả
lời câu hỏi phần mềm cụ thể sẽ như thế nào (how)? Tức xác định cách thức thực
hiện những gì đã được đặt ra ở phần phân tích.
Trong ba giai đoạn: thiết kế, cài đặt bảo trì thì thiết kế giai đoạn quan
trọng nhất, chịu trách nhiệm đến 80% đối với sự thành công của một sản phẩm. Cài đặt
là việc thực thi những gì đã thiết kế. Nếu trong quá trình cài đặt có xuất hiện vấn đề thì
phải quay lại sửa bản thiết kế. Quá trình thiết kế tốt là cơ sở để quản lý và giảm chi phí
cho công việc bảo trì phần mềm sau này.
4.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ PHẦN MỀM
Nhiệm vụ của thiết kế chuyển đổi những yêu cầu của hệ thống (kết quả của
quá trình phân tích) sang dạng biểu diễn của hệ thống phần mềm. Nghĩa y dựng
các mô tả văn bản (thiết kế chi tiết) nêu mối quan hệ giữa tiền điều kiện và hậu điều
kiện cho tất cả các chức năng (quá trình) của hệ thống. Tiền điều kiện xác định những
cái sẽ nhận giá trị chân đúng trước khi một quá trình thực hiện, còn hậu điều kiện
xác định những điều sẽ nhận giá trị đúng khi chấp nhận tiền điều kiện khi quá trình
đó kết thúc thành công.
Tầm quan trọng của thiết kế được thể hiện qua hình sau:
Như vậy, thiết kế là một thực tế về một quyết định chọn lựa, xây dựng một đặc
tả về hành vi nhìn thấy được từ bên ngoài và bổ sung các chi tiết cần thiết cho việc cài
Bảo trì
Kiểm thử
Cài đặt
Thiết kế
Cài đặt
Kiểm thử
Bảo trì
Có thiết kế
Không có thiết kế
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 4 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 4 9 10 516