Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 5

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Cài đặt phần mềm

CHƢƠNG 5

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
Cài đặt là một công đoạn trong việc phát triển phần mềm và nó được xem là
một hệ quả tất yếu của thiết kế. Tuy vậy, phong cách lập trình và các đặc trưng của
ngôn ngữ lập trình có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của phần mềm. Một chương trình
được cài đặt tốt đem lại cho ta thuận lợi trong việc bảo trì sau này.
5.1. PHONG CÁCH CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH
Sau khi sinh ra chương trình đích, chức năng của mỗi module phải rõ ràng,
không cần tham khảo tới đặc tả thiết kế - nói cách khác, chương trình phải dễ hiểu.
Phong cách lập trình bao hàm một triết lý về lập trình nhấn mạnh tới tính đơn giản và
rõ ràng. Viết một chương trình máy tính là viết một dãy các câu lệnh trong ngôn ngữ
hiện có. Cách thức mỗi mệnh đề này diễn tả trong chừng mực nào đó sẽ xác định ra
tính dễ hiểu của toàn bộ chương trình...
Các yếu tố của phong cách bao gồm tài liệu bên trong, phương pháp khai báo
dữ liệu, cách tiếp cận đến việc xây dựng câu lệnh, các kỹ thuật vào/ra...
5.1.1. Tài liệu chƣơng trình
Tài liệu chương trình được hiểu là tài liệu bên trong của chương trình gốc. Nó
bắt đầu với việc chọn lựa các tên gọi định danh, tiếp đến là vị trí và thành phần của
việc chú thích, và kết luận với cách tổ chức trực quan của chương trình.
Việc lựa chọn các tên gọi định danh có nghĩa chính là điều chủ chốt cho việc
hiểu chương trình. Những ngôn ngữ giới hạn tên biến hay nhãn chỉ có trong vài ký tự
nên tự nó đã mang nghĩa mơ hồ. Nhưng ý nghĩa thông thường phải được áp dụng khi
tên gọi đã được chọn, các tên gọi dài không cần thiết đôi lúc có thể đưa ra tiềm năng
lỗi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cho dù một chương trình nhỏ thì một tên gọi có
nghĩa cũng làm tăng tính dễ hiểu. Theo ngôn từ của mô hình cú pháp/ngữ nghĩa, tên có
ý nghĩa làm "đơn giản hoá việc chuyển đổi từ cú pháp chương trình sang cấu trúc ngữ
nghĩa bên trong".
Khả năng diễn tả những lời chú thích theo ngôn ngữ tự nhiên như một phần của
bản in chương trình gốc đều được mọi ngôn ngữ lập trình cung cấp. Tuy nhiên, một số
vấn đề nảy sinh:
 Bao nhiêu chú thích là "đủ"?
 Nên đặt chú thích vào đâu?
 Chú thích có che mờ luồng logic không?
 Chú thích có làm lạc hướng độc giả không?
87

Chương 5: Cài đặt phần mềm
 Liệu có chú thích "không bảo trì" không, và do đó không tin cậy được?
Tuy vậy, một điều là rõ ràng: phần mềm phải chứa tài liệu bên trong. Lời chú
thích cung cấp cho người phát triển một ý nghĩa truyền thông với các độc giả khác về
chương trình gốc. Lời chú thích có thể cung cấp...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 5 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 5 9 10 428