Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 6

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: Kiểm tra chất lượng phần mềm

CHƯƠNG 6

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
Như đã nói ở trước, sản phẩm phần mềm được gọi là đúng nếu nó thực hiện
được chính xác những tiêu chuẩn mà người thiết kế đã đặt ra. Để có một đánh giá
chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như
thế, kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó là một đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế
và mã hoá. Mục đích của kiểm tra là đảm bảo rằng tất cả các thành phần của ứng dụng
ăn khớp, vận hành như mong đợi và phù hợp các tiêu chuẩn thiết kế.
Trong chương này, chúng ta thảo luận các chiến lược kiểm tra phần mềm và
các kỹ thuật, phương pháp hiệu quả cho mỗi mức độ kiểm tra. Cuối cùng, các công cụ
hỗ trợ kiểm tra tự động và các công cụ hỗ trợ kiểm tra độc lập được trình bày để hỗ trợ
cho quá trình kiểm tra.
6.1. ĐỘ TIN CẬY CỦA PHẦN MỀM
6.1.1. Chất lượng phần mềm và việc đảm bảo chất lượng phần mềm
Kiểm tra chất lượng phần mềm là một hoạt động khó khăn để chấp nhận về mặt
ý thức vì chúng ta đang cân nhắc công việc của chúng ta hoặc của đồng nghiệp để tìm
lỗi. Sau quá trình làm việc trong nhóm và trở thành thành viên, chúng ta ngại tìm ra lỗi
và không phát hiện được ra chúng thông qua kiểm tra. Khi một người nào đó tiến hành
kiểm tra lại không phải là thành viên của dự án, ví dụ một chuyên gia kiểm tra, họ
được nhìn nhận như là một kẻ thù.
Thêm vào đó, kiểm tra chất lượng phần mềm lại là một hoạt động khó được
chấp nhận đối với việc quản lý vì nó tốn kém, mất thời gian và hiếm khi phát hiện
được lỗi. Kết quả là phần lớn các ứng dụng không được kiểm tra đầy đủ và được phát
hành với lỗi tiềm ẩn.
Tuy vậy, chất lượng phần mềm cao là một mục tiêu quan trọng của nhóm phát
triển phần mềm. Do vậy, cần và phải đảm bảo các tiêu chuẩn của phần mềm như đã đề
cập ở chương 2. Đảm bảo chất lượng phần mềm là một hoạt động có hệ thống và kế
hoạch. Nó bao gồm nhiều nhiệm vụ liên kết với các hoạt động chính sau:
+ Áp dụng các phương pháp kỹ thuật,
+ Tiến hành các cuộc xét duyệt kỹ thuật chính thức,
+ Kiểm thử phần mềm,
+ Buộc tôn trọng các chuẩn,
+ Kiểm soat thay đổi,
+ Đo chất lượng,
+ Báo cáo, lưu giữ kết quả.
119

Chương 6: Kiểm tra chất lượng phần mềm
Theo chuẩn ANSI/IEEE, kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm như sau:
I.
Mục đích của kế hoạch
II.
Tham khảo
III.
Quản lý
A. Tổ chức
B. Nhiệm vụ
C. Trách nhiệm
IV. Tài liệu
A. Mục đích
B. Tài liệu công nghệ phần mềm cần thiết
C. Các tài liệu khác
V.
Chuẩn, thực hành và quy ước
A. Mục đích
B. Quy ước
VI. Xét duyệt và kiểm to...
Chương 6: Kiểm tra chất lượng phần mềm
119
CHƯƠNG 6
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
Như đã nói trước, sản phẩm phần mềm được gọi đúng nếu thực hiện
được chính xác những tiêu chuẩn người thiết kế đã đặt ra. Để một đánh giá
chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như
thế, kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó một đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế
và mã hoá. Mục đích của kiểm tra đảm bảo rằng tất cả các thành phần của ứng dụng
ăn khớp, vận hành như mong đợi và phù hợp các tiêu chuẩn thiết kế.
Trong chương y, chúng ta thảo luận các chiến lược kiểm tra phần mềm
các k thuật, phương pháp hiệu quả cho mỗi mức độ kiểm tra. Cuối cùng, các công cụ
hỗ trợ kiểm tra tự động và các công cụ hỗ trợ kiểm tra độc lập được trình bày để hỗ trợ
cho quá trình kiểm tra.
6.1. ĐỘ TIN CẬY CỦA PHẦN MỀM
6.1.1. Chất lượng phần mềm và việc đảm bảo chất lượng phần mềm
Kiểm tra chất lượng phần mềm là một hoạt động khó khăn để chấp nhận về mặt
ý thức chúng ta đang cân nhắc công việc của chúng ta hoặc của đồng nghiệp để tìm
lỗi. Sau quá trình làm việc trong nhóm và trở thành thành viên, chúng ta ngại tìm ra lỗi
và không phát hiện được ra chúng thông qua kiểm tra. Khi một người nào đó tiến hành
kiểm tra lại không phải thành viên của dự án, dụ một chuyên gia kiểm tra, họ
được nhìn nhận như là một kẻ thù.
Thêm vào đó, kiểm tra chất lượng phần mềm lại một hoạt động khó được
chấp nhận đối với việc quản tốn kém, mất thời gian hiếm khi phát hiện
được lỗi. Kết quả phần lớn các ứng dụng kng được kiểm tra đầy đủ được phát
hành với lỗi tiềm ẩn.
Tuy vậy, chất lượng phần mềm cao một mục tiêu quan trọng của nhóm phát
triển phần mềm. Do vậy, cần và phải đảm bảo các tiêu chuẩn của phần mềm như đã đề
cập chương 2. Đảm bảo chất lượng phần mềm một hoạt động hệ thống và kế
hoạch. Nó bao gồm nhiều nhiệm vụ liên kết với các hoạt động chính sau:
+ Áp dụng các phương pháp k thuật,
+ Tiến hành các cuộc xét duyệt kỹ thuật chính thức,
+ Kiểm thử phần mềm,
+ Buộc tôn trọng các chuẩn,
+ Kiểm soat thay đổi,
+ Đo chất lượng,
+ Báo cáo, lưu giữ kết quả.
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 6 - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình Công nghệ phần mềm Chương 6 9 10 716