Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Được đăng lên bởi Ngô Thế
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 5240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH:

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM


CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
• Mục tiêu
• Khối lượng
• Nội dung
• Đá h giá
Đánh iá
• Tài liệu tham khảo

Mục tiêu
Các khái niêm cơ bản.
Các qui trình công nghệ.
Các phương pháp phát triển phần mềm
Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo báo cáo.

Nội d
Nộ dung
Chương 1:
Tổng quan về CNPM.
Chương 2
Ch
2:
Phân tích yêu cầu phần mềm
Chương 3:
Thiết kế phần mềm
Chương 4:
g
Kiểm thử phần mềm

CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ
Q
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

5

Mục tiêu
Nội dung
g

6

Mục tiêu :
Cung cấp các khái niệm cơ bản
trong công nghệ phần mềm
mềm.

7

Nội dung :
1. Lược sử.
2. Phần mềm.
3. Công nghệ phần mềm.
q
g g ệ
4. Các qui trình công nghệ.
5. Các phương pháp phát triển phần mềm.
6.
6 Các công cụ và môi trường phát triển phần mềm.
mềm
7. Các nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm.
8

1.1 Lược sử
Qua các giai đoạn :

Giai đoạn I : Thời kỳ thế hệ thứ nhất của MTĐT ( Thập niên 50.)
a)
b)
c)
d)
)

Mô tả d vào các đặ t
dựa à á đặc trưng:
Quan điểm : Lập trình là một hoạt động nghệ thuật, dựa trên cảm
tính.
Ngôn ngữ lập trình : NN máy, bậc thấp.
ấ
Phương pháp lập trình : Tuyến tính.
Năng suất : Thấp
g
p

9

1.1 Lược sử (tt)
Giai đoạn thứ 2 :
1. Thời kỳ khủng hoảng phần mềm ( Trong thập niên 60 )
Nguyên nhân:
- Chi phí phần mềm cao.
hí hầ
ề
- Các dự án phần mềm không có có kết quả tốt do
phương pháp xây dựng phần mềm cảm tính, thô sơ, thủ
công…
ô
2. Giải quyết khủng hoảng:
-Thay đổi quan điểm nghiên cứu , đối tượng nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu, . . .
ứ h
há
hiê ứ
3. Các thành quả:
- Hệ tiên đề chứng minh tính đúng của chương trình
g
g
g
(Hoare)
- Phương pháp luận lập trình cấu trúc.
10
...

1.1 Lược sử (tt)

Giai đoạn thứ 3 : ( Từ giữa những năm 70 đến nay ) :
Đặc trưng :
- Hệ thông phân bố - nhiều máy tính mỗi máy thực hiện một chức
tính,
năng tương tranh và liên lạc với máy khác.
- Sự phát triển nhanh của các máy tính cá nhân.
Giai đ
Gi i đoạn thứ 4 :
Đặc trưng :
- Công nghệ phần mềm hướng đối tượng thay thế nhiều cách tiếp cận
phát triển phần mềm.
ể
ầ
ề
- Phần mềm với kiến trúc tính toán khác về cơ bản như các hệ chuyên
gia, phần mềm trí tuệ nhân tạo, mạng Nơron đã chuyển từ thí nghiệm
vào ứng dụng thực tế.
ế
11

1.2. Phần mềm (Software)

1. Khái niệm.
Phần mềm là hệ thống các chương trình thực hiện được trên máy
tính nhằm hổ trợ cho các nhà chuyên môn trong từng lãnh vực
chuyên ngành thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ của mình
Lĩnh vực chuyên ngành : Mọi mặt trong đời sống xã hội như giáo
dục, quốc phòng, giải...
GIÁO TRÌNH:
Ô
C
Ô
NG NGH PH
N M
M
T T Mi h
T
r
n
T
u
n
Mi
n
h
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - Người đăng: Ngô Thế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 9 10 31