Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình CorelDRAW X6

Được đăng lên bởi giangnt1979
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung tâm Tin học&Ngoại ngữ Thành Công

Giáo trình CorelDRAW

GIÁO TRÌNH CorelDRAW
PHẦN I: PHẦN CƠ SỞ
BÀI 1: GIỚI THIỆU, KHỞI ĐỘNG, THOÁT
I. GIỚI THIỆU

CorelDRAW X6 là một chƣơng trình đồ hoạ cao cấp dễ sử dụng nhất. Các
tính năng cũ đƣợc đƣợc hoàn thiện và rất nhiều tính năng mới đƣợc thêm vào.
CorelDRAW X6 đó là nơi các hình vector ảnh bitmap và văn bản đƣợc hoà
quyện với nhau trong một trang trình bày.
- Kết hợp nhiều trang vẽ với các kích cỡ khác nhau trong một file bản vẽ.
- Cửa số Docker Object Manager quản lý đối tƣợng linh động và hoàn hảo.
- Các tính năng chỉnh sửa văn bản mạnh mẽ nhƣ một chƣơng trình xử lý
văn bản cao cấp.
- Công thức vẽ tƣơng tác trực quan Interactive Tools giúp bạn nhanh chóng
thể hiện đƣợc ý tƣởng của mình.
- Bạn có thể vẽ thêm những dải tha thƣớt với công cụ tô màu Mesh Fill.
- Công cụ Artistic Media mô phỏng các nét bút của hoạ sĩ và còn hơn cả
thế nữa.
- Ảnh bitmap có thể chỉnh sửa ngay trong CorelDRAW X6 với nhiều Filter
và Plug-Ins hỗ trợ.
- Các bảng màu thật đa dạng và bạn có thể nhanh chóng tạo ra các bảng
màu cho riêng mình.
- Hỗ trợ mạnh mẽ tách màu điện tử và in ấn.
- Hỗ trợ xuất bản điện tử và thiết kế các trang Web với định dạng File PDF
và ngôn ngữ HTML.
- Tăng cƣờng tự động hoá bằng cách ghi lại hoặc viết các Script... và nếu
cần thì bạn có thể lập trình bằng Visual Basic cho CorelDRAW X6.
II. KHỞI ĐỘNG CORELDRAW .

Cách 1: Vào Start/ Program/ CorelDRAW X6/ CorelDRAW X6.
Cách 2: Kích vào biểu tƣợng CorelDRAW X6 trên nền màn hình.
Sau khi khởi động màn hình đầu tiên của Corel xuất hiện khung màn hình
Quick Start này gồm 4 thành phần để khởi hoạt CorelDRAW X6. (Welcome to
Corel DRAW )

Biên soạn & Trình bày: ThS.Nguyễn Tiến Cương

-1-

Trung tâm Tin học&Ngoại ngữ Thành Công

Giáo trình CorelDRAW

Hình 1-1: Màn hình đầu tiên của CorelDRAW12
a. New blank document : Tạo khung cửa sổ mới để vẽ ảnh.
b. Open Recent

: Mở những tệp tin hình ảnh đã xử lý.

c. Open other…

: Gọi khung thoại Open Drawing để chọn tập tin hình
ảnh đã lƣu (mở cũ).

d. New from template : Cho phép chọn những trang màn ảnh mầu đã thiết lập
sẵn mà sử dụng nhƣ trang gốc để bắt đầu thiết kế.
e. Learning Tools

: Chọn nội dung của các đề mục cần hƣớng dẫn và giải
thích (Phần tự học trực tuyến).

f. What's New

: Liệt kê và giải thích những đặc điểm mới trong
CorelDRAW X6.

Để tạo một trang mới kích đúp chuột vào biểu tƣợng New Graphic trên
màn hình để xuất hiện 1 khung cửa sổ CorelDRAW X6 trắng với một số thành
phần mặc định (Hình 1-2).
Vùng Drawin...
Trung tâm Tin hc&Ngoại ngữ Thành Công Giáo trình CorelDRAW
Biên son & Trình bày: ThS.Nguyn Tiến Cương
-1-
GIÁO TRÌNH CorelDRAW
PHẦN I: PHẦN SỞ
BÀI 1: GIỚI THIỆU, KHỞI ĐỘNG, THOÁT
I. GIỚI THIỆU
CorelDRAW X6 là mt chƣơng trình đồ ho cao cp d s dng nht. Các
tính năng cũ đƣợc đƣợc hoàn thin và rt nhiu tính năng mi đƣợc thêm vào.
CorelDRAW X6 đó là nơi các hình vector nh bitmap và văn bn đƣợc hoà
quyn vi nhau trong mt trang trình bày.
- Kết hp nhiu trang v vi các kích c khác nhau trong mt file bn v.
- Ca s Docker Object Manager qun lý đối tƣợng linh động và hoàn ho.
- Các tính năng chnh sa văn bn mnh m nhƣ mt chƣơng trình x lý
văn bn cao cp.
- Công thc v tƣơng tác trc quan Interactive Tools giúp bn nhanh chóng
th hin đƣợc ý tƣởng ca mình.
- Bn có th v thêm nhng di tha thƣớt vi công c tô màu Mesh Fill.
- Công c Artistic Media mô phng các nét bút ca ho sĩ và còn hơn c
thế na.
- nh bitmap có th chnh sa ngay trong CorelDRAW X6 vi nhiu Filter
và Plug-Ins h tr.
- Các bng màu tht đa dng và bn có th nhanh chóng to ra các bng
màu cho riêng mình.
- H tr mnh m tách màu đin t và in n.
- H tr xut bn đin t và thiết kế các trang Web vi định dng File PDF
và ngôn ng HTML.
- Tăng cƣờng t động hoá bng cách ghi li hoc viết các Script... và nếu
cn thì bn có th lp trình bng Visual Basic cho CorelDRAW X6.
II. KHỞI ĐỘNG CORELDRAW .
Cách 1: Vào Start/ Program/ CorelDRAW X6/ CorelDRAW X6.
Cách 2: Kích vào biu tƣợng CorelDRAW X6 trên nn màn hình.
Sau khi khi động màn hình đầu tiên ca Corel xut hin khung màn hình
Quick Start này gm 4 thành phn để khi hot CorelDRAW X6. (Welcome to
Corel DRAW )
Giáo trình CorelDRAW X6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình CorelDRAW X6 - Người đăng: giangnt1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Giáo trình CorelDRAW X6 9 10 263