Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Đệ quy căn bản

Được đăng lên bởi thanh-luu-nguyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI THUẬT ĐỆ QUY

Mục tiêu
Đến cuối chương, bạn có thể:
 Giải thích được giải thuật đệ quy là gì.
 Biết cách diễn đạt 1 tác vụ hướng đệ quy.
 Biết cách hiện thực hàm đệ quy
 Phân loại được các loại đệ quy
 Giải thích được cách chạy một hàm đệ quy.
 Biết cách khử một số giải thuật đệ quy.
2

1- Đệ quy là gì (Recursion)
 Định

nghĩa tường minh: Giải thích khái niệm
mới bằng những khái niệm đã có.
 Người = Động vật cấp cao.
 Định nghĩa lòng vòng: Giải thích 1 khái niệm
bằng chính khái niệm đó.
 Đệ quy: Đưa ra 1 định nghĩa có sử dụng
chính khái niệm đang cần định nghĩa( quay
về ).
 Người = con của hai người khác.
3

Đệ quy là gì?...
 Con

người hiểu được định nghĩa đệ quy vì
đệ quy có chặn (điều kiện biên, điều kiện suy
biến) – có thể là biên ngầm định.
 Người = con của hai người khác  Ngầm
hiểu là có 2 người đầu tiên.
 Thư mục = các thư mục con + các tập tin 
Ngầm hiểu: Hiển nhiên tồn tại thư mục gốc là
cả ổ đĩa.
4

2- Kiểu dữ liệu đệ quy
Một người được mô tả bằng: tên, năm sinh, cha
(một người khác), mẹ (một người khác).
struct NGUOI
{ char Ten[51];
int namsinh;
Cấu trúc này không
NGUOI cha;
khả thi trong máy tính
NGUOI me;
vì không thể
cấp bộ nhớ
};


5

Kiểu dữ liệu đệ quy...
 Sửa

lại:
struct NGUOI
{ char Ten[51];
int namsinh;
NGUOI* pCha;
NGUOI* pMe;
};
NGUOI x;
6

pMe (4 butes)
pCha (4 bytes)
namsinh (2 bytes)
Ten (51 bytes)

x

3- Tác vụ đệ quy







7

Có thể diễn đạt nhiều tác vụ hướng đệ quy.
1+2+3+...+ (n-2) + (n-1) + n
Cộng (1 tới n) = n + Cộng (1 tới n-1)
Điều kiện biên là điều kiện ngưng không đệ quy nữa.
Điều kiện biên: Cộng (1 tới 1) là 1
Cộng (1 tới n) = 1, n=1
n + Cộng (1 tới n-1)

4- Cách viết hàm đệ quy
 Định

nghĩa tác vụ đệ quy theo ngôn ngữ tự
nhiên thế nào thì hàm cũng viết như thế.
 Thí dụ: n! = 1*2*3*4*5*... * n
n! = 1, n<=1
n* (n-1)!

8

Cách viết hàm đệ quy...
Điều kiện biên

n! = 1, n<=1
n* (n-1)!
2 dòng

9

2 dòng

Bạn tự viết

Luyện tập viết hàm đệ quy
 Tìm

trị phần tử thứ n của 1 cấp số cộng có
số hạng đầu là a, công sai là r
Un = a, n=1
r + Un-1

 Tìm

trị phần tử thứ n của 1 cấp số nhân có
số hạng đầu là a, công bội là q
Un = a, n=1

10

q*Un-1

Luyện tập viết hàm đệ quy
 Xuất

biểu diễn nhị phân của 1 số nguyên
Xuất dạng nhị phân của n:
dương.
Nếu (n>=0)
13  1101
{ Nếu (n/2>0) Xuất dạng nhị phân của n/2;

Dạng nhị phân
của 6 (13/2)

13%2

Bạn tự viết
11

Xuất (n%2);
}

Luyện tập viết hàm đệ quy...

12 Viết 2 hàm xuất hệ 8, hệ 16 cho 1 số long n

5- Phân loại hàm đệ quy


(1)
(2)
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Đệ quy căn bản - Người đăng: thanh-luu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giáo trình Đệ quy căn bản 9 10 898