Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình đồ họa máy tính CNTT

Được đăng lên bởi Hoàng Quân
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
giáo trình đồ họa máy tính CNTT
xử lý ảnh
Câu 1: Khái niệm đồ họa máy tính? Các ứng dụng của đồ họa máy tinh?...........................2
Câu 2: Các phương thức hiển thị Raster và Vecto …………………………………….….3
Câu 3: Hệ toạ độ thế giới thực?hệ tọa độ thiết bị?hệ tọa độ chuẩn?....................................4
Câu 4:Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng………………………………………………...…..5
Câu 5:Thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng………………………………………………….…6
Câu 6.Thuật toán Breshenham vẽ đoạn thẳng………………………………………….…7
Câu 7.Thuật toán trung điểm vẽ đoạn thẳng (Midpoint)…………………………………..8
Câu 8. Trình bày nguyên lý chung vẽ đường tròn?..............................................................9
Câu 9. Trình bày thuật toán MidPoint vẽ đường tròn?.......................................................10
Câu 10. Trình bày nguyên lý, thuật toán trung điểm vẽ đường elip?.................................11
Câu 11. Định nghĩa đa giác, cho biết cách vẽ một đa giác?...............................................14
Câu 12. Trình bày thuật toán tô màu dựa theo dòng quét?.................................................14
Câu 13. Trình bày thuật toán tô màu theo đường biên?.....................................................16
Câu 14. Trình bày các mô hình màu RGB, CMY, CMYK?..............................................17
Câu 15. Trình bày các mô hình màu HSV, HLS?..............................................................19
Câu 16. Cho biết các vị trí tương đối của một đoạn thẳng và một cửa sổ xén hình chữ nhật
cho trước?...........................................................................................................................20
Câu 17. Trình bày thuật toán xén đoạn thẳng Cohen-Sutherland?.....................................22
Câu 18. Trình bày thuật toán xén hình Liang-Barsky?.......................................................23
Câu 19. Trình bày thuật toán cắt đa giác Sutherland-Hodgman?.......................................25
Câu 20. Cho biết các tính chất của phép biến đổi affine?..................................................26
Câu 21. Trình bày hệ tọa độ thuần nhất và cho biết ma trận tọa độ thuần nhất của các phép
biến đổi tịnh tiến, quay quanh gốc tọa độ, phép tỷ lệ quanh gốc tọa độ trong không gian 2
chiều ?.................................................................................................................................27
Câu 22. Trình bày phép biến đổi tỷ lệ quanh gốc tọa độ ?.................................................28
Câu 23. - Cho biết ma trận tọa độ thuần nhất của các phép đối xứng qua gốc tọa độ, qua
trục Ox, trục Oy, qua đường y=x trong không gian 2 chiều?.............................................29
Câu 24. Chứng minh rằng ma trận của phép lấy đối xứng qua đường thẳng……………30
Câu 25. Chứng minh rằng cặp hai phép tỉ lệ là giao hoán………………………………..31
1
giáo trình đồ họa máy tính CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình đồ họa máy tính CNTT - Người đăng: Hoàng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
giáo trình đồ họa máy tính CNTT 9 10 846