Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel

Được đăng lên bởi Lộc Lạnh Lùng
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình tin học văn phòng-Hướng dẫn sử dụng

Trang1

CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
Bài 1........................................................................................................3
Giới Thiệu........................................................................................................3
Bài 2....................................................................................................................4
NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHỈNH SỬA................................................................4
I). Nhập dữ liệu:...........................................................................................4
II). Chọn dữ liệu và chỉnh sửa:.....................................................................4
III). Chỉnh sửa bảng tính:.............................................................................5
Bài 3....................................................................................................................7
ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH............................................................................7
1). Number:..............................................................................................7
2). Alignment:..........................................................................................7
3). Font:....................................................................................................8
4). Border:................................................................................................8
5). Patterns:..............................................................................................8
Bài 4....................................................................................................................9
CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN........................................................9
1). Loại chuỗi: (Text)...............................................................................9
2). Loại số: (Number)...............................................................................9
3). Dữ liệu loại ngày tháng năm: (Date/Time).......................................9
4). Dữ liệu loại công thức: (Formular)..................................................10
Bài 5..................................................................................................................12
CÁC LOẠI ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL........................................................12
1). Địa chỉ tương đối:............................................................................
Giáo trình tin h c v n phòng-H ng d n s d ng ă ướ Trang 1
CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
Bài 1........................................................................................................3
Giới Thiệu........................................................................................................3
Bài 2....................................................................................................................4
NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHỈNH SỬA................................................................4
I). Nhập dữ liệu:...........................................................................................4
II). Chọn dữ liệu và chỉnh sửa:.....................................................................4
III). Chỉnh sửa bảng tính:.............................................................................5
Bài 3....................................................................................................................7
ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH............................................................................7
1). Number:..............................................................................................7
2). Alignment:..........................................................................................7
3). Font:....................................................................................................8
4). Border:................................................................................................8
5). Patterns:..............................................................................................8
Bài 4....................................................................................................................9
CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN........................................................9
1). Loại chuỗi: (Text)...............................................................................9
2). Loại số: (Number)...............................................................................9
3). Dữ liệu loại ngày tháng năm: (Date/Time).......................................9
4). Dữ liệu loại công thức: (Formular)..................................................10
Bài 5..................................................................................................................12
CÁC LOẠI ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL........................................................12
1). Địa chỉ tương đối:.............................................................................12
2). Đại chỉ tuyệt đối:..............................................................................12
3). Địa chỉ hỗn hợp: Có hai loại sau:..................................................12
Bài 6..................................................................................................................13
HÀM (FUNCTION) VÀ CÁCH SỬ DỤNG.................................................13
I). KHÁI NIỆM HÀM:...............................................................................13
II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL:..................................13
1). Hàm Ngày/Tháng/Năm:..................................................................13
a). Hàm Lấy Ngày(Day):.....................................................................13
b). Hàm Lấy Tháng(Month):...............................................................13
c). Hàm Lấy Năm(Year):.....................................................................13
2). Các hàm về số:.................................................................................14
a). Hàm INT: (Phần nguyên)...............................................................14
b). Hàm ROUND: (Làm tròn).............................................................14
c). Hàm MAX: (Cực đại).....................................................................14
d). Hàm MIN: (Cực tiểu).....................................................................14
e). Hàm SUM: (Tính tổng)..................................................................14
f). Hàm AVERAGE: (Tính trung bình)...............................................14
g). Hàm COUNT: (Đếm).....................................................................14
h). Hàm COUNTA:.............................................................................14
Giáo trình Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel - Người đăng: Lộc Lạnh Lùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Giáo trình Excel 9 10 0