Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel

Được đăng lên bởi Sohoach Thach
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o tr×nh Microsoft Excel Trung t©m tin häc CIC
http://www.ebook.edu.vn
87A - Thî Nhuém Hµ Néi
Path: P.Q.Huy C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Giao_trinh_Excel_nang_cao.doc
3
Ch¬ng 1
C¸c tÝnh n¨ng cao cÊp cña excel
1/ §Æt mËt khÈu cho tËp b¶ng tÝnh
- Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt mËt khÈu
- Vµo File/Save as xuÊt hiÖn cöa sæ Save as. T¹i cöa sè nµy ta chän nót Options-> cöa sæ
Save Option xuÊt hiÖn:
+ Gâ mËt khÈu vµo hép Password to Open -> Chän OK
+ Gâ l¹i mËt khÈu vµo hép Reeter password to Proceed -> Chän OK
+ Chän Save
- Khi nµy tËp b¶ng tÝnh ®· cã mËt khÈu, cã thÓ kiÓm tra b»ng c¸ch ®ãng file vµo vµ më l¹i
®Ó kiÓm tra kÕt qu¶.
2. Lµm chñ nh÷ng tÝnh n¨ng lËp dµn cña Excel (Outlining)
Excel cho phÐp ta che dÊu vµ hiÓn thÞ chi tiÕt trong b¶ng tÝnh b»ng c¸ch sö dông c¸ch
lËp dµn. Cã thÓ thiÕt kÕ d·y c¸c cét hay hµng vµ nhãm nã l¹i ®Ó nhanh chãng che dÊu hay
hiÓn thÞ c¸c chi tiÕt, thËm chÝ cã thÓ t¹o mét nhãm c¸c dµn lång nhau (nhãm trong nhãm)
®Ó truy xuÊt ®óng chi tiÕt khi cÇn.
a) ThiÕt lËp mét d·y dµn
Bíc 1: Chän mét d·y c¸c hµng hay cét (kh«ng ®îc chän «)
Bíc 2: Vµo Data/Group and Outline/Group
Khi ®ã ta sÏ thÊy bªn tr¸i mµn h×nh xuÊt hiÖn nót cã dÊu (-), nÕu bÊm chuét vµo nót
nµy th× c¸c hµng hoÆc cét ®îc chän ë bíc 1 sÏ ®îc Èn ®i. NÕu muèn c¸c hµng, cét xuÊt
hiÖn tr¶ l¹i th× bÊm vµo nót (+).
b) Xo¸ bá dµn
* §Ó xo¸ c¸c dµn riªng rÏ:
- Më dµn cÇn xo¸ (bÊm vµo dÊu (+) ®Ó më dµn trong trêng hîp dµn cha më)
- Chän hµng hay cét muèn lo¹i bá dµn
- Vµo Data/Group and Outline/Ungroup
* §Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c dµn:
- Kh«ng chän hµng hay cét nµo c¶
- Data/Group and Outline/Clear Outline
3. ThiÕt lËp gi¸ trÞ giíi h¹n cho «
- BÊm chän vïng cÇn ®Æt gi¸ trÞ giíi h¹n
- Vµo Data/Validation
Giáo trình Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel - Người đăng: Sohoach Thach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo trình Excel 9 10 416