Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel 2007

Được đăng lên bởi thaihunghvn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung Taâm Ñaøo Taïo Coâng Ngheä Thoâng Tin Tp.HCM

Microsoft Excel

MUÏC LUÏ C
Baøi 1: Toång quan veà Microsoft Excel.........................................................................5

I. Giôùi Thieäu ................................................................................................................... 6
II. Khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi Microsoft Excel ................................................................ 6

Baøi 2:

Thao taùc vôùi taäp tin excel ...........................................................................7

I.Taïo moät Workbook môùi .............................................................................................. 8
II. Löu WorkBook .......................................................................................................... 8
III. Môû WorkBook .......................................................................................................... 8
IV. Ñoùng WorkBook ...................................................................................................... 8

Baøi 3: Caùc thao taùc caên baûn treân baûng tính ...........................................................9

I. Moät Soá Khaùi Nieäm ................................................................................................... 10
II. Thao taùc vôùi caùc Baûn tính ...................................................................................... 10
III. Di Chuyeån Trong Baûng Tính ................................................................................. 11
IV. Choïn vuøng Trong Baûng Tính................................................................................. 11
V. Thao taùc vôùi coät ....................................................................................................... 12
VI. Thao taùc vôùi doøng .................................................................................................. 12
Baøi 4: Nhaäp, trang trí vaø ñònh daïng döõ lieäu ...................................................... 14

I. Nhaäp döõ lieäu.............................................................................................................. 15
II. Thao taùc vôùi döõ lieäu treân sheet ............................................................................... 16
III. Trang trí vaø ñònh daïng döõ lieäu ............................................................................... 17

Baøi 5: Bieåu thöùc vaø haøm ...................................................................
Trung Taâm Ñaøo Taïo Coâng Ngheä Thoâng Tin Tp.HCM Microsoft Excel
Bieân soaïn: Thaày Thaønh u Haønh Noäi Boä
3
MUÏC LUÏC
Baøi 1:
Toång quan veà Microsoft Excel
.........................................................................5
I. Giôùi Thieäu ................................................................................................................... 6
II. Khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi Microsoft Excel ................................................................ 6
Baøi 2: Thao taùc vôùi taäp tin excel
...........................................................................7
I.Taïo mt Workbook môùi .............................................................................................. 8
II. Löu WorkBook .......................................................................................................... 8
III. Môû WorkBook .......................................................................................................... 8
IV. Ñoùng WorkBook ...................................................................................................... 8
Baøi 3:
Caùc thao taùc caên baûn treân baûngnh
...........................................................9
I. Moät Soá Khi Nieäm ................................................................................................... 10
II. Thao taùc vôùi cc Baûn tính ...................................................................................... 10
III. Di Chuyeån Trong Baûng Tính ................................................................................. 11
IV. Choïn vuøng Trong Baûng Tính................................................................................. 11
V. Thao taùc vôùi coät ....................................................................................................... 12
VI. Thao taùc vôùi doøng .................................................................................................. 12
Baøi 4: Nhaäp, trang trí vaø ñònh daïng döõ lieäu
...................................................... 14
I. Nhaäp döõ lieäu.............................................................................................................. 15
II. Thao taùc vôùi döõ lieäu treân sheet ............................................................................... 16
III. Trang trí vñònh daïng döõ lieäu ............................................................................... 17
Baøi 5: Bieåu thöùc vaø haøm ....................................................................................................... 21
I. Khaùi nieäm Bieåu thöùc, haøm ....................................................................................... 22
II. Moät soá pheùp toaùn thöôøng duøng trong excel ........................................................... 23
Baøi 6: Caùc haøm cô baûn thöôøng duøng ..................................................................................... 25
I. Caùc haøm soá hoïc ......................................................................................................... 26
II. Caùc hm thoáng keâ ................................................................................................... 29
III. Caùc haøm luaän lyù ..................................................................................................... 32
IV. Caùc hm doø tìm ...................................................................................................... 34
V. Caùc haøm xöû lyù chuoãi kyù töï...................................................................................... 36
VI. Haøm SUMIF, COUNTIF ....................................................................................... 37
VII. Caùc haøm Ngaøy, giôø ............................................................................................... 38
VIII. Caùc Haøm Database ............................................................................................. 40
Baøi 7:
Saép xeáp döõ liu ....................................................................................................... 43
Baøi 8:
Loïc(ruùt) trích döõ lieäu .............................................................................................. 45
I. Loïc (Rt) Döõ Lieäu .................................................................................................... 45
II. Trích Döõ lieäu............................................................................................................ 46
Baøi
9: Bieåu Ñoà(chart) ......................................................................................................... 47
I. Toång quan veà bieåu ñoà ............................................................................................... 47
II. Caùch taïo bieåu ñoà ..................................................................................................... 48
Baøi 10:
In aán baûng tính.................................................................................................... 49
I. Caùc Thaønh Phaàn Trong Moät Trang In ..................................................................... 49
II. In Baûng Tính ............................................................................................................ 50
Giáo trình Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel 2007 - Người đăng: thaihunghvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giáo trình Excel 2007 9 10 925