Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Excel 2010

Được đăng lên bởi Bobby Bi
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 5862 lần   |   Lượt tải: 42 lần
GIÁO TRÌNH TIN HỌC
DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC
ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG

Tự học Microsoft

EXCEL

2010

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG

Tự học Microsoft

EXCEL
2010

Dành cho người tự học
( Tái bản lần thứ 10)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO
Tổng biên tập LÊ A

Người nhận xét:

TRUNG NGUYỄN
MINH KHƯƠNG

Biên tập nội dung:
CHÂU TRẦN

Trình bày bìa:

NGUYỄN QUỐC ĐẠI

Kĩ thuật vi tính:
NQD_9X

Mã số: 05.08.429/811/ĐH.2022

Tự học Microsoft Access 2010
In 100.000 cuốn khổ 24 x 35cm tại Công ti In Tiến An.
Giấy phép xuất bản số 123-452/ XB-QLXB, kí ngày 10/09/2022.
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2022.

MỤC LỤC

MỤC LỤC
MỤC LỤC ..................................................................................................................................................... I
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..................................................................................................................... VIII
DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................................................... XI
BÀI 1. TỔNG QUAN EXCEL 2010 ..................................................................................................... 1
1.1. GIỚI THIỆU EXCEL ...........................................................................................................................................1
1.1.1. Excel là gì? ............................................................................................................................................... 1
1.1.2. Ribbon là gì? ........................................................................................................................................... 1
1.2. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRÊN EXCEL .............................................................................2
1.3. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI EXCEL 2010 .......................................................................................................2
1.3.1.
.............................................................................................................................. 2
1.3.2. Đ ều chỉnh cửa sổ Excel 2010 ................................................................................................................. 4
1.3.3.
............................................................................................................................. 4
1.4. CỬA SỔ LÀM...
Tự học Microsoft
EXCEL
2010
NHÀ XUẤT BẢN
Đ
ẠI HỌC PHẠM
GIÁO TRÌNH TIN HỌC
NH CHO NGƯỜI TỰ HỌC
ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN V
Ũ NG
C TÙNG
Giáo trình Excel 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Excel 2010 - Người đăng: Bobby Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Giáo trình Excel 2010 9 10 721