Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình giảng dạy Javascript 2

Được đăng lên bởi atw_roro
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
September 16, 2009

[JAVASCRIPT]

Mục Lục
Giới Thiệu Về Hocvui.net ..................................................................................................................................... 3
MỞ ĐẦU Javascript ............................................................................................................................................. 3
Mở đầu về Javascript ........................................................................................................................................ 3
Cú pháp Javascript ............................................................................................................................................ 5
Các kiểu giá trị ................................................................................................................................................. 6
Tiếp theo .......................................................................................................................................................... 7
Phép toán, câu lệnh gán. .................................................................................................................................. 10
javascipt Cách đặt tên biến .............................................................................................................................. 11
javascript Function - hàm ................................................................................................................................ 12
thủ tục vào, ra đơn giản ................................................................................................................................... 12
javascript - event............................................................................................................................................. 13
Các hàm sẽ dùng trong các ví dụ ...................................................................................................................... 14
Một số hàm hay dùng trong JavaScript ............................................................................................................. 14
JavaScript Comments - chú thích ..................................................................................................................... 15
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH ................................................................................................................................... 16
cấu trúc rẻ nhánh - câu lệnh if ............................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình giảng dạy Javascript 2 - Người đăng: atw_roro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Giáo trình giảng dạy Javascript 2 9 10 228