Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU
HÀNH - QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0

QUẢN LÝ BỘ NHỚ
I

Mục đích
Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau:
• Hiểu các cách khác nhau để quản lý bộ nhớ
• Hiểu tiếp cận quản lý bộ phân trang và phân đoạn
• Vận dụng một tiếp cận quản lý bộ nhớ phù hợp với hệ thống xác định

II Giới thiệu
Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận nhiều cách khác nhau để quản lý bộ
nhớ. Các giải thuật quản lý bộ nhớ từ tiếp cận máy trơ cơ bản (primitive baremachine) là chiến lược phân trang và phân đoạn. Mỗi tiếp cận có lợi điểm và nhược
của chính nó. Chọn phương pháp quản lý bộ nhớ cho một hệ thống xác định phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt trên thiết kế phần cứng của hệ thống. Chúng ta sẽ
thấy nhiều giải thuật yêu cầu hỗ trợ phần cứng mặc dù các thiết kế gần đây đã tích
hợp phần cứng và hệ điều hành.

III Đặt vấn đề
Bộ nhớ là trung tâm để điều hành hệ thống máy tính hiện đại. Bộ nhớ chứa một
mảng lớn các từ (words) hay các bytes, mỗi phần tử với địa chỉ của chính nó. CPU lấy
các chỉ thị từ bộ nhớ dựa theo giá trị của thanh đếm chương trình. Các chỉ thị này có
thể gây việc nạp bổ sung các từ và lưu trữ tới các địa chỉ bộ nhớ xác định.

III.1 Liên kết địa chỉ
Thông thường, một chương trình nằm trên đĩa như một tập tin có thể thực thi
dạng nhị phân. Chương trình này được mang vào trong bộ nhớ và được đặt trong một
quá trình để nó được thực thi. Phụ thuộc vào việc quản lý bộ nhớ đang dùng, quá trình
có thể được di chuyển giữa đĩa và bộ nhớ trong khi thực thi. Tập hợp các quá trình
trên đĩa đang chờ được mang vào bộ nhớ để thực thi hình thành một hàng đợi nhập
(input queue).
Thủ tục thông thường là chọn một trong những quá trình trong hàng đợi nhập và
nạp quá trình đó vào trong bộ nhớ. Khi một quá trình được thực thi, nó truy xuất các
chỉ thị và dữ liệu từ bộ nhớ. Cuối cùng, một quá trình kết thúc và không gian bộ nhớ
của nó được xác định là trống.
Hầu hết các hệ thống cho phép một quá trình người dùng nằm ở bất cứ phần nào
của bộ nhớ vật lý. Do đó, mặc dù không gian địa chỉ của máy tính bắt đầu tại 00000,
nhưng địa chỉ đầu tiên của quá trình người dùng không cần tại 00000. Sắp xếp này
ảnh hưởng đến địa chỉ mà chương trình người dùng có thể dùng. Trong hầu hết các
trường hợp, một chương trình người dùng sẽ đi qua một số bước- một vài trong chúng
có thể là tuỳ chọn-trước khi được thực thi (hình VII-1). Các địa chỉ có thể được hiện
diện trong những cách khác trong những bước ...
GIÁO TRÌNH HĐIỀU
HÀNH - QUẢN LÝ BỘ NHỚ
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ BỘ NHỚ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ BỘ NHỚ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ BỘ NHỚ 9 10 84