Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P2)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 6406 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Nếu muốn xóa các dấu “+” trên tất cả các khung nhìn dùng lệnh Redrawall.
Lệnh Rengen, Regenall
Lệnh Rengen tính toán và tái tạo lại toàn bộ các đối tượng trên khung nhìn hiện
hành. Khi tái tạo sẽ cập nhật toàn bộ biến đã thay đổi trong bản vẽ.
Lệnh Regenall tính toán và tái tạo lại toàn bộ các đối tượng trên tất cả các khung
nhìn của màn hình (khi sử dụng lệnh Vports để tạo các khung nhìn trên màn hình). Khi
tái tạo sẽ cập nhật toàn bộ các biến đã thay đổi trong bản vẽ.

- 16 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
Chương 2
HỆ TỌA ĐỘ VÀ PHƢƠNG PHÁP NHẬP ĐIỂM

2.1. Các hệ tọa độ trong bản vẽ AutoCAD
Trong bản vẽ AutoCAD tồn tại hai hệ tọa độ: WCS (World Coordinate System)
và UCS (User Coordinate System). WCS tồn tại trong bất kỳ bản vẽ AutoCAD. Ta có
thể tạo và lưu (save) nhiều UCS trong một bản vẽ, UCS giúp ta thực hiện bản vẽ ba
chiều được dễ dàng hơn. Tuy nhiên cùng một lúc ta chỉ có một trong hai hệ tọa độ WCS
hoặc UCS là hiện hành.
WCS là hệ tọa độ mặc định trong bản vẽ AutoCAD có thể gọi là hệ tọa độ gốc.
Biểu tượng (icon) của WCS nằm ở góc trái phía dưới bản vẽ và có chữ W xuất hiện
trong biểu tượng này. Tùy vào trạng thái ON hoặc OFF của lệnh Ucsicon mà biểu tượng
này có xuất hiện hay không. Hệ tọa độ này cố định và không thể dịch chuyển.
UCS là hệ tọa độ mà ta tự định nghĩa, hệ tọa độ này có thể đặt ở vị trí bất kỳ và
tùy vào điểm nhìn (viewpoint) biểu tượng của chúng sẽ hiện lên khác nhau. Số lượng
UCS trong một bản vẽ không hạn chế, mặt phẳng XY trong các hệ tọa độ gọi là mặt
phẳng vẽ (Working plane). Phương chiều của lưới (GRID), bước nhảy con chạy
(SNAP) thay đổi theo các trục X, Y trong mặt phẳng XY của hệ tọa độ hiện hành.
UCS có thể tạo theo các lựa chọn của lệnh UCS. Giá trị tọa độ X, Y xuất hiện trên
dòng trạng thái (phía trên, bên phải màn hình) là tọa độ của con chạy (giao điểm hai sợi
tóc) trong mặt phẳng XY so với gốc tọa độ của UCS hiện hành. Thông thường trong
bản vẽ 3 chiều X là chiều dài (Length), Y là chiều rộng (Width), Z là chiều cao
(Height).
2.2. Qui tắc bàn tay phải
Trong chương 1 ta đã biết: xác định chiều của các trục X, Y, Z trong AutoCAD
tuân theo qui tắc bàn tay phải (ngón cái là trục X, ngón trỏ là trục Y và ngón giữa là trục
Z). Chiều quay dương theo ngược chiều kim đồng hồ (Counter Clock-Wise) nhìn từ
đỉnh trục vế phía gốc tọa độ.
2.3. Lệnh Ucsicon
Lệnh Ucsicon điều khiển sự hiển thị của biểu tượng tọa độ. Nếu biểu tượng trùng
với gốc tọa độ tại điểm (0, 0, 0)...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 16 -
Nếu muốn xóa các dấu “+ trên tất cả các khung nhìnng lệnh Redrawall.
Lệnh Rengen, Regenall
Lệnh Rengen tính toán và tái tạo lại toàn bcác đối tượng trên khung nhìn hiện
hành. Khi tái tạo sẽ cập nhật toàn bbiến đã thay đổi trong bản vẽ.
Lệnh Regenall tính toán và tái to lại toàn bộ các đối tượng trên tất cả các khung
nhìn của màn nh (khi sử dụng lệnh Vports để to các khung nhìn trên màn hình). Khi
tái tạo sẽ cập nhật toàn bc biến đã thay đổi trong bản vẽ.
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P2) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P2) 9 10 273