Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P4)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5868 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Current wire frame density: ISOLINES=12
Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần quét thành 3D. Trên hình 6.10 đối tượng 2D
cần chọn là 1, 2).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng 2D cần quét thành 3D hoặc nhấn ENTER để
kết thúc việc chọn đối tượng).
Specify height of extrusion or [Path] (*): P 
Select extrusion path or [Taper angle] (**): (Chọn đường dẫn path).
Lựa chọn Taper angle tại dòng nhắc (**)
Lựa chọn này để tạo góc vuốt cho khối 3D khi kéo đối tượng 2D thành 3D theo
đường dẫn (hình 6.11).

a) Trước Extrude

b) Sau Extrude

Hình 6.11. Quét các đối tượng 2D thành khối 3D theo đường dẫn
Command: Extrude 
Current wire frame density: ISOLINES=12
Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần quét thành 3D)Select objects: (Chọn tiếp các đối
tượng 2D cần quét thành 3D hoặc nhấn ENTER để kết thúc việc chọn đối tượng).
Specify height of extrusion or [Path] (*): P 
Select extrusion path or [Taper angle] (**): T 
Specify angle of taper for extrusion <0>: (Nhập góc vuốt).
Select extrusion path: (Chọn đường dẫn).
Đường dẫn (path) có thể là: line, arc, circle, pline 2D, spline, sllipse,… Đường
dẫn và biên dạng 2D không thể thuộc cùng một mặt phẳng.
6.4. Tạo solid tròn xoay (lệnh Revolve)
Menu bar

Toolbars

Nhập lệnh

Draw/Solids/revolve

Solids

Revolve

Sử dụng lệnh Revolve để tạo solid tròn xoay bằng cách quay một đối tượng 2D
(profile object) chung quanh trục xoay (axis of revolution). Đối tượng 2D có thể quay
bao gồm: circlr, region, ellipse, spline kín hoặc 2D pline kín có số cạnh từ 3 đến 300
(hình 6.12). Điều chú ý là profile object và axis of revolution không được giao nhau.

- 58 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

a) Trước Revolve

b) Sau Revolve
Hình 6.12

Command: Revolve 
Current wire frame density: ISOLINES=12
Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần xoay thành 3D. Trên hình 6.12 đối tượng 2D
cần chọn là 1).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng 2D cần xoay thành 3D hoặc nhấn ENTER để
kết thúc việc chọn đối tượng).
Specify start point for axis of revolution ordefine axis by [Object/X (axis)/Y (axis)](*):
(Điểm thứ nhất trên trục xuay – trục 2)
Specify endpoint of axis: (Điểm thứ hai trên trục xuay – trục 2)
Specify angle of revolution <360>: (Giá trị góc xoay).
Các lựa chọn từ dòng nhắc (*) để chọn trục xoay
Object
Chọn một đối tượng làm trục xoay: line hoặc phân đoạn thẳng của pline.
Command: Revolve 
….
Specify start point for axis of revolution ordefine axis by [Object/X (axis)/...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 58 -
Current wire frame density: ISOLINES=12
Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần quét thành 3D. Trên hình 6.10 đối tượng 2D
cần chọn là 1, 2).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng 2D cần quét thành 3D hoặc nhấn ENTER để
kết thúc vic chọn đối tượng).
Specify height of extrusion or [Path] (*): P
Select extrusion path or [Taper angle] (**): (Chọn đường dẫn path).
Lựa chọn Taper angle tại dòng nhắc (**)
Lựa chọn này để tạo góc vuốt cho khối 3D khi kéo đối tượng 2D thành 3D theo
đường dẫn (hình 6.11).
a) Trước Extrude
b) Sau Extrude
Hình 6.11. Quét các đối tượng 2D thành khối 3D theo đường dẫn
Command: Extrude
Current wire frame density: ISOLINES=12
Select objects: (Chọn đối tượng 2D cần quét thành 3D)Select objects: (Chọn tiếp các đối
tượng 2D cần quét thành 3D hoặc nhấn ENTER để kết thúc việc chọn đối tượng).
Specify height of extrusion or [Path] (*): P
Select extrusion path or [Taper angle] (**): T
Specify angle of taper for extrusion <0>: (Nhập góc vuốt).
Select extrusion path: (Chọn đường dẫn).
Đường dẫn (path) thể là: line, arc, circle, pline 2D, spline, sllipse,… Đường
dẫn và biên dạng 2D không thể thuộc cùng một mặt phẳng.
6.4. Tạo solid tròn xoay (lệnh Revolve)
Menu bar
Toolbars
Nhập lệnh
Draw/Solids/revolve
Solids
Revolve
Sử dụng lệnh Revolve để tạo solid tn xoay bằng cách quay một đối tượng 2D
(profile object) chung quanh trục xoay (axis of revolution). Đối tượng 2D thể quay
bao gồm: circlr, region, ellipse, spline kín hoặc 2D pline kín scạnh từ 3 đến 300
(hình 6.12). Điu chú ý profile object axis of revolution không được giao nhau.
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P4) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P4) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P4) 9 10 955