Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P5)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7018 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

a) Trước Mirror3D

b) Sau Mirror3D

Hình 5.2. Phép đối xứng qua mặt phẳng xác định bằng ba điểm
Command: Mirror3D 
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết thúc
việc chọn đối tượng).
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: (Chọn điểm đầu tiên 1 của mặt
phẳng đối xứng hoặc sử dụng các lựa chọn).
Specify second point on mirror plane: (Chọn điểm thứ 2 của mặt phẳng đối xứng)
Specify third point on mirror plane: (Chọn điểm thứ 3 của mặt phẳng đối xứng)
Delete source objects? [Yes/No] <N>: (Nhấn Y để xóa các đối tượng đã chọn hoặc
nhấn N để giữ lại các đối tượng đó).
Các lựa chọn để xác định mặt phẳng đối xứng
3points
Mặt phẳng đối xứng được xác định bởi ba điểm (hình 5.2). Sau khi chọn mặt
phẳng đối xứng thì mặt phẳng đó sẽ được sử dụng tạm thời làm mặt phẳng XY và bắt
đầu thực hiện lệnh.
Object
Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đối tượng được chọn.
Command: Mirror3D 
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết thúc
việc chọn đối tượng).
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: O 

- 44 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Select a circle, arc, or 2D-polyline segment: (Chọn cung, đường tròn hoặc phân đoạn là
cung tròn của pline).
Delete source objects? [Yes/No] <N>: (Nhấn Y để xóa các đối tượng đã chọn hoặc
nhấn N để giữ lại các đối tượng đó).
Last
Khi chọn Last ta sử dụng lại mặt phẳng đối xứng của lệnh Mirror3D thực hiện
trước đó. Nếu trước đó chưa thực hiện lệnh Mirror3D thì xuất hiện lại dòng nhắc
chính.
Command: Mirror3D 
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết thúc
việc chọn đối tượng).
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: L 
…
Delete source objects? [Yes/No] <N>: (Nhấn Y để xóa các đối tượng đã chọn hoặc
nhấn N để giữ lại các đối tượng đó).
Zaxis
Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng XY vuông góc với trục Z mà ta sẽ xác định
bằng hai điểm theo dòng nhắc (*) và (**).
Command: Mirror3D 
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 44 -
a) Trước Mirror3D
b) Sau Mirror3D
Hình 5.2. Phép đối xứng qua mặt phẳng xác định bằng ba điểm
Command: Mirror3D
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết thúc
việc chọn đối tượng).
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: (Chọn điểm đầu tiên 1 của mặt
phẳng đối xứng hoặc sử dụng các lựa chọn).
Specify second point on mirror plane: (Chọn điểm thứ 2 của mặt phẳng đối xứng)
Specify third point on mirror plane: (Chọn điểm thứ 3 của mặt phẳng đối xứng)
Delete source objects? [Yes/No] <N>: (Nhấn Y để xóa các đối tượng đã chọn hoặc
nhấn N để giữ lại các đối tượng đó).
Các lựa chọn để xác định mặt phẳng đối xứng
3points
Mặt phẳng đối xứng được xác định bởi ba điểm (nh 5.2). Sau khi chọn mặt
phẳng đối xứng t mặt phẳng đó sẽ được sử dụng tạm thời làm mặt phẳng XY bắt
đầu thực hiện lệnh.
Object
Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đối tượng được chọn.
Command: Mirror3D
Select objects: (Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng).
Select objects: (Chọn tiếp các đối tượng cần lấy đối xứng hoặc nhấn ENTER để kết thúc
việc chọn đối tượng).
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: O
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P5) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P5) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P5) 9 10 643