Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P6)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5305 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

8.7. Lệnh Soldraw
Menu bar

Toolbars

Nhập lệnh

Draw/Solid>Setup>Drawing

Solids

Soldraw

Lệnh Soldraw tạo các đường biên dạng và mặt cắt trong các viewport tạo bởi lệnh
Solview trước đó.
Các đường khuất và đường thấy được chiếu trên mặt phẳng vuông góc hướng
quan sát. Đối với hình cắt, các đường cắt được tạo nhờ vào các biến HPNAME (tên mẫu
mặt cắt), HPSCALE (tỷ lệ mẫu mặt cắt) và HPANG (góc của mẫu mặt cắt).
Tất cả các đường biên và hình cắt trên các viewport được xóa đồng thời tạo các
đường biên và hình cắt mới. Tất cả các lớp, ngoại trừ các lớp chứa đường biên và hình
cắt sẽ được đóng băng trên mỗi viewport.
Command: Soldraw 
Select viewports to draw..
Select objects: (Chọn viewport).
Chú ý
Không được sắp xếp các đối tượng thường trú của bản vẽ trên các lớp: View
name-VIS, View name-HID và View name – HAT. Các thông tin nằm trên các lớp đó
sẽ bị xóa hoặc cập nhập khi thực hiện lệnh Soldraw. Sử dụng lệnh U (Undo) để xóa
viewport vừa vẽ bằng lệnh Soldraw.

- 87 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
Chương 9
QUAN SÁT MÔ HÌNH BA CHIỀU

9.1. Quan sát mô hình 3D bằng lệnh Dview
Menu bar

Toolbars

View/3D Dynamic View

Nhập lệnh
Dview

Sử dụng lệnh Dview (Dynamic dview) ta có thể quan sát hình chiếu phối cảnh mô
hình 3D.
Command: Dview 
Select objects or <use DVIEWBLOCK>: (Chọn các đối tượng cần quan sát hình chiếu
phối cảnh. Nếu tại dòng nhắc này ta ENTER sẽ xuất hiện mô hình chi tiết thân của van
tiết lưu – hình 9.1))
Select objects or <use DVIEWBLOCK>: (Tiếp tục chọn mô hình cần quan sát hoặc
nhấn ENTER để kết thúc việc chọn đối tượng).
Enter option
[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:

(Các

lựa

chọn).

Hình 9.1
Các lựa chọn
9.1.1. Điều chỉnh ống kính (Camera)
Lựa chọn Camera dùng để quay ống kinh (Camera) chung quanh mục tiêu
(Target), khoảng cách từ ống kính đến mục tiêu là không đổi (hình 9.2), tương tự như ta
xác định điểm nhìn của lệnh Vpoint.
Command: Dview 
Select objects or <use DVIEWBLOCK>: (Chọn các đối tượng cần quan sát và nhấn
ENTER).
[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: CA 

- 88 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Specify camera location, or enter angle from XY plane,or [Toggle (angle in)]
<35.2644>: (Góc quay của camera so với mặt phẳng XY).
Specify camera location, or enter angle in XY plane from X axis, or [Toggle (angle
from)] <35.26439>: (Góc quay so với trục X trong mặt phẳng XY).

Hình 9.2. ...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 87 -
8.7. Lệnh Soldraw
Menu bar
Toolbars
Nhập lệnh
Draw/Solid>Setup>Drawing
Solids
Soldraw
Lệnh Soldraw tạo các đường biên dạng và mặt cắt trong các viewport tạo bởi lệnh
Solview trước đó.
Các đường khuất đường thấy đưc chiếu trên mặt phẳng vuông c hướng
quan sát. Đối với nh cắt, các đường cắt được to nhờ vào các biến HPNAME (tên mẫu
mặt cắt), HPSCALE (tỷ lmẫu mặt cắt) và HPANG (góc của mẫu mt cắt).
Tất c các đường biên hình cắt trên các viewport được xóa đồng thời tạo các
đường biên hình cắt mới. Tất cả các lp, ngoại trừ các lớp chứa đường biên nh
cắt sẽ được đóng băng trên mi viewport.
Command: Soldraw
Select viewports to draw..
Select objects: (Chọn viewport).
Chú ý
Không được sắp xếp các đối tượng thường t của bản v trên các lớp: View
name-VIS, View name-HID View name HAT. Các thông tin nằm trên các lớp đó
sẽ bị xóa hoặc cập nhập khi thực hiện lệnh Soldraw. Sử dụng lệnh U (Undo) để xóa
viewport vừa vẽ bằng lệnh Soldraw.
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P6) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P6) 9 10 485